header photo

انقلاب اکتبر عید همه زحمتکشان جهان

انقلاب اکتبر عید همه زحمتکشان جهان

برای حفظ و حراصت صلح جهانی همه زحمتشان  بایستی بین خود اتحادی محکم تشکیل دهند.

زنده باد عید شکوهمند انقلاب اکتبر، انقلابی که به رژیم بردگی پایان داد!

دیروز در شرایط صلح همه زحمتکشان جهان انقلاب اکتبر را جشن گرفتند.

بیست و نهمین سالگرد انقلاب اکتبر در شرائط غلبه بر فاشیزم آلمان و امپریالیزم ژاپن از طرف نیروهای آزادیخواه و صلح دوست جشن گرفته می شود. نیروهای زحمتکش در همه نقاط جهان با برپائی نمایش و میتینگها این روز را گرامی میدارند.

زمان جنگ سنگینی همه مشکلات و سختیهای جنگ بر دوش زحمکشان قرار میگیرد. زحمتکشان با غلبه بر نیروهای ددمنش فاشیزم و حامیان آنها(امپریالیزم) اراده و قدرت خلل ناپذیر خود را به ثبوت رسانیدند. در این جنگ امپریالیزم، دشمن بشریت آشکارا به  چگونگی تأثیر انقلاب اکتبر پی برده و به نیروی شگرفش ایمان آورد.

ملل اتحاد شوروی و یا بهتر است بگوییم مللی که در آغوش انقلاب اکتبر پرورش یافته بودند، در مبارزه با فاشیزم بطور زنده قدرت لایزال این انقلاب را به همه خلقهای جهان نشان دادند. در این پیکار  خلقهای اتحاد شوروی با الهام از انقلاب اکتبر و با دادن میلیونها قربانی، در برابر نیروهای ددمنش فاشیزم مقاومت کرده و پیروز شدند. این غلبه  تنها در سایه آموزه های این انقلاب کبیر ممکن شد.

انقلاب اکتبر نه تنها عید ملل شوروی است، بلکه عید همه ملل دنیا بشمار میرود. زحمتکشان در مبارزه برای رهائی از یوغ استعمار و استثمار از آموزه های انقلاب اکتبر الهام می گیرند.

امسال در شرائط صلح جهانی زحمتکشان ملل جهان سالگرد انقلاب اکتبر را جشن می گیرند، باید بدانند که تنها اتحاد آنها رمز پیروزی و نجات بشریت است. با اینکه فاشیزم مرده، اما مادر فاشیزم یعنی امپریالیزم هنوز زنده است و آزادی آنها را تهدید میکند.

 زحمتکشان برای پایان دادن به  بردگی انسان تنها با نیروی جمعی و با پیکار ممتد خود می توانند پیروز شوند. تنها با اراده راسخ ملل چهان می توان بشریت را از یوغ بردگی نجات داد.

 زنده باد انقلاب اکتبر،عید زحمتکشان جهان!...

سر مقاله روزنامه "آذربایجان"

ارگان فرقه دمکرات آذربایجان دوره دوم شماره ۵۵ (٣۴۴)

١۷ آبان سال ١٣۲۵

روزنامه آذربایجان 17 آبان 1325

Go Back

Comment