header photo

برگذاری مراسم چهلم پویا بختیاری زیر سایه حکومت نظامی

برگذاری مراسم چهلم پویا بختیاری زیر سایه حکومت نظامی

 امروز ۵ دی ماه ساعت ۲ بعد از ظهر جمعیت زیادی از مردم به حمایت از فراخوان خانواده پویا بختیاری برای برگزاری مراسم چهلمین روز فرزند  جانباخته که به دست نیروهای سرکوبگر بخون غلطید، به بهشت سکینه آمده بودند.

انبوهی از نیروهای انتظامی و امنیتی با تمام تجهیزات نظامی و ماشین های آبپاش و ادوات سرکوب و حتی با به پرواز در آوردن هلی کوپتر  در تمام مسیر منتهی به قبرستان تا محوطه بهشت سکینه حضور داشتند و با خشونت زایدالوصفی از زمین و هوا نیروهای خود را بسیج کرده بودند و  مانع جمع شدن مردم بر سر مزار پویا شدند.

 نیرو های سرکوبگر به رغم سرازیر کردن تمام نیروها و آرایش کامل جنگی و نمایش قدرت خود، در مقابل جسارت مردم ضعیف و حقیر بودند و با سبوعیت بسیار فقط برای ایجاد رعب و ممانعت از تجمع مردم، دست به هر اقدامی می زدند.

حضور پر رنگ مردم پیام آور همبستگی و همدلی با خانواده جانباختگان خیزش آبان ماه بود و بسیاری از آنان در مقابل نیروهای ویژه و لباس شخصی های پر تعداد مقاومت و اعتراض می نمودند. زنان معترض به این یورش زیر لگد و ضرب و شتم و توهین های سرکوبگران گرفته شده و بازداشت شدند و حتی کسانی که به این شیوه اعتراض می کردند و از سایر بازداشتی ها حمایت مینمودند با خشونت بازداشت میشدند.  آنان مردم را مورد تعقیب قرار داده و با گرفتن فیلم و حمله با باتوم حتی به عابرین، جو امنیتی را تشدید می کردند. در حالی که هنوز دقایقی از ۲ بعداز ظهر نگذشته بود و علیرغم این شدت از سرکوب و بستن راه، هنوز مردم در حال حرکت به سوی ورودی بهشت سکینه بوده و فیلم برداری از پلاک ماشین هایی که وارد می شدند نیز متوقفشان نمی کرد. پس از مدتی درب اصلی را نیز بستند و عبور و مرور را از مسیر دیگری هدایت نمودند.

 باید تاکید نمود اگر چه مزار پویای عزیز در محاصره سرکوبگران بود اما مردم چهلم او را زیر مشت و لگد و تعقیب و گریز و در یورش یک ارتش کامل، برگزار کرده و تمامی هراس سرکوبگران نیز مشت بر دیوار کوبیدن بود. ما آمدیم پویا جان .... یاد و خاطره ات جاودان!

Go Back

Comment