header photo

سه تا هفت میلیون کودک کار در کشور وجود دارد

سه تا هفت میلیون کودک کار در کشور وجود دارد

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور: متاسفانه سامانه ای برای ثبت کودک کار در کشور تعریف نشده و به طور قطع آمار دقیقی وجود ندارد اما براساس تخمین و برآوردهای سازمانهای مردم نهاد سه تا هفت میلیون کودک کار در کشور وجود دارد .

بین کودک کار و خیابانی تفاوت های وجود دارد و دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی بر اساس آئین نامه مصوب مکلف به ارائه خدمت به کودکان خیابانی قرار داده که امسال یا سال آینده بر مداخلات کودکان قرار خواهد داد.

به گفته درخشان نیا ، کودک کار به کسی اطلاق می شود که در منزل بهره برداری کاری می شود یا در کارگاهها و مشاغل دیگری حتی زباله گردی نیز فعالیت می کنند و این سازمان با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیر این موضوع است..

وی در ارتباط با آسیبهای نو پدید اجتماعی نیز در جامعه ادامه داد: وقتی شرایط اجتماعی تغییر می یابد ، جنس مسائل اجتماعی تغیر یافته و در این میان بحث فضای مجاز ی اهمیت ویژه ای دارد و در این ارتباط دفتری دیگری در این سازمان با عنوان پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وجود دارد که به طور ویژه در این بخش فعالیت می کند.

وی در ارتباط با دختران فراری نیز گفت: از دهه 70 خانه های سلامت مخصوص دختران فراری راه اندازی شد که سال گذشته 1200 دختر فراری در مراکز یاد شده خدمات دریافت کردند. هم اکنون 22 مرکز خانه امن در کشور وجود دارد که 1600 زن که خشونت را تجربه کرده اند مراجعه و خدمات دریافت کردند.

درخشان نیا افزود: بر این اساس برای خانه های امن که برای زنان خشونت دیده را تجربه کردند برای شناسایی آنها با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در 15 استان به عنوان پایلوت مشخص شد که کدام استانها بالاترین و یا کمترین خشونت دارند و نتیجه آن منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا، مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده و کار شهرستان زنجان از طریق موسسه خیریه ای که تحت نظارت بهزیستی قرار دارد از تیر سال گذشته آغار بکار کرده و تا کنون 69 کودک را شناسایی و حمایتی برای کودکان و خانواده انها ثبت کرده است.

 

 

Go Back

Comment