header photo

لمپن ها و فرصت طلبان از حرکت ملی آذربایجان چه میخواهند؟

لمپن ها و فرصت طلبان

از حرکت ملی آذربایجان چه میخواهند؟

میلاد اکبری 

بی تردید گفتمان حرکت ملی آذربایجان بر پایه های آزادی خواهی،ضد استعماری، عقل گرایی خود بنیاد، پیشرفت و ترقی بی حد و حصر،تمرکز زدایی در عرصه سیاست ،اقتصاد وفرهنگ و...استوار است و در زمان و مکان و نسبت به عقلانیت زمانه دائم در حال ،تمدن سازی و ملت سازی است در واقع یک نوع دیالکتیکی است بین تمدن باستان آذربایجان ،ترکان جهان و تمدن غرب که بعد از نهضت رنسانس شکل یافته است.

در واقع معتقدیم و معرفت داریم که این جریان با چنین ماهیتی می تواند منافع آذربایجان را در قرن 21 تامین کند.ولی در این راستا عده ای لمپن(از نظر دانش جامعه شناسی کسی که جایگاه خود را نمیداند)و ریوزیونیست ها (کسانی که از آرمان های انقلاب صرف نظر کرده اند) به همراه اوپورتونیست ها(فرصت طلبان ) در تلاشند با موج سواری و سواستفاده از نهضت آذربایجان برای خود منافعی و یا جایگاهی کسب کنند ویا در شرایطی جریان را منحرف کنند .کسانی که در جامعه هیچ جایگاهی ندارند،کسانی که از الفبای دانش سیاست بویی نبرده اند امروز خود را رهبران و مرجع کارت عضویت صادرکن حرکت میدانند ،این افراد با رفتار و گفتار مضحک و گاها رنجاننده خود برخی فعالان حرکت را یا رنجانده و هر از گاهی اقدام به انگ زنی کرده اند.

البته مسئله بدینجا ختم نمیشود و عده ای نیز جدیدا با دوره گردانی و مافیا بازی حرکت ملی را از راه اصلی خود دور و به راه های فرعی هدایت میکنند و تلاش میکنند در حرکت ملی برای خود جایگاه سیاسی پیدا کرده و خود را ریش سفیدان(سفید ریشان)حرکت ملی جلوه دهند این رهبران خود خوانده آذربایجان به جز بی آبرویی ،لوث کردن حرکت, سرافکنده گی,دوره گردانی و پایین آوردن پرستیژ حرکت ملی چیز دیگری به ارمغان نیاورده اند. این دوره گردانان باید بدانند ما در مقابل زیاده روی های آنان ، محکم و به صورت انقلابی می ایستیم تا از این بیشتر با آبروی حرکت ملی بازی نکنند .این افراد نه فقط ذره ای از مولفه های یک میللتچی را ندارند بلکه کرامت یک انسان آذربایجانی را نیز دارا نیستند اما خود را در جایگاهی بالاتر از این و صاحبان حرکت ملی آذربایجان میدانند لذا توصیه کوچک بنده به آنان اینست به جایگاه سیاسی و اجتماعی خود پی برده و بیش از این لمپن سیاسی برای حرکت ملی نشوند.

 

Go Back

Comment