header photo

میرزا حسن رشدیه پدر آموزش نوین ایران

میرزا حسن رشدیه 

پدر آموزش نوین ایران

نوشته نریمان ناظم

با یاری بهدخت رشدیه (نوه میرزا حسن رشدیه) و همسر و همیار ایشان 

فرهاد ابراهیمی (تنها یادگار فریدون ابراهیمی)

ادامه...

 

 

 

 

Go Back

Comment