header photo

Blog posts : "مقاله"

وحدت و تشکیلات

تقدیم به همه کارگران و زحمتکشان مبارز کشورمان

وحدت و تشکیلات

 ابوالقاسم لاهوتی

شعر «وحدت و تشکیلات» یکی از معروف‌ترین شعرهای ابوالقاسم لاهوتی، شاعر و مترجم برجسته و انقلابی ایران است که آن را در سال ۱۳۰۳ سروده است. فراز نهایی و مهم‌ترین پیام این شعر، در ادبیات کارگری و سوسیالیستی ایران شعار اساسی و برجسته‌یی شده است. لاهوتی در سراسر عمر نزدیک به هفتاد سالش، در راه تحقق عدالت و آزادی و زندگی بهتر برای زحمتکشان و همبستگی مردم سراسر جهان پیکار کرد.

ابوالقاسم لاهوتی در ۱۳ آذر ۱۲۶۶ در کرمانشاه، متولد و در ۲۵ اسفند ۱۳۳۵ در مهاجرت (اتحاد شوروی) در گذشت.

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است

سر و ریشی نتراشیده و رُخساری زرد،

زرد و باریک، چو نِی.

سفره‌یی کرده حمایل، پتویی بَر سَرِ دوش،

ژنده‌یی بر تنِ وِی.

کهنه پیچیده به پا، چون‌که ندارد پاپوش؛

در سرِ جادۀ رِی.

چند قزاق سوار از پِی‌اَش، آلوده به گَرد.

دست‌ها بسته ز پس،…

Read more

مارکسیسم و ازادی

مارکسیسم و ازادی

مسئله روش مارکسیست‌ها نسبت به آزادی افراد جامعه، از همان آغاز پیدایش مارکسیسم مورد بحث بود. مارکسیسم از هواداران سرسخت و پیگیر آزادی واقعی شخصیت انسانی است و درست به همین جهت نظریات بورژوازی درباره آزادی را که آزادی گرایی یا لیبرالیسم بورژوازی نام دارد، همیشه مورد افشا قرار داده است.

ولی سرمایه داری امپریالیستی که در ژرفای دل خود کوچکترین ارادتی هم به «لیبرالیسم » ندارد، ٔ عرصه تسلط خود را فریبکارانه «جهان آزاد» نامیده و درفش «آزادی» را در مقابل به اصطلاح او »تام روائی» توتالیتاریسم یا «استبداد کامله» کمونیستی برافراشته! و میخواهد چهره کریه بهره کش و استعمار طلب و نژاد گرا و سود ورز و رباخوار و جهالت پرور و ضد بشری خود را در زیر این نقاب زرین بپوشاند. این که سرمایه ٔ داری امپریالیستی درفش کهنه لیبرالیستی خود را، که در دل کوچکترین ارادتی بدان ندارد و در عمل آن را طی تمام تاریخ حیات سرمایه داری، با قساوت و حیله گری و سالوسی نقض و پایمال ساخته، بر می ٔ افرازد، امری طبیعی است. از این «شیطان زرد» و پرستنده شعبده باز …

Read more

شمه ای از سیاست عالم اوهام راجع به دوستی آمریکا

شمه ای از سیاست عالم

اوهام راجع به دوستی آمریکا

این نوشته 97 سال قبل توسط سید جعفر پیشه وری در روزنامه حقیقت ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران به چاپ رسیده است. این نوشته کوتاه ماهیت امپریالیسم نوپای آمریکا و خطر آن را به جهانیان، مخصوصا به زحمت کشان گوش زد می کند. در صورتیکه بخش بزرگی از نیروهای ملی کشورمان، آمریکا را طرفدار آزادی و دمکراسی می دانستند. این توهم که حتی دکتر مصدق و یارانش تا آستانه کودتای ننگین 28 مرداد دچار آن بودند، لطمه شدیدی به کشورمان وارد کرد. پس از کودتا نقش جنایت کارانه آمریکا برای همه عریان شد که دیگر دیر بود.

سید جعفر پیشه وری تا تیز بینی خاصی ماهییت واقعی امپریالیسم آمریکا را افشا می کند. پیشه وری می نویسد:

قبل از جنگ جهانگیری بازار ایران منحصر به دولت روس و انگلیس بود. این دو مملکت جهانگیر برای مقاصد سیاسی معینی خودشان، ایران را میدان مبارزه قرار داده، حس نفرت ایرانیان را نسبت به خودشان روز به روز زیادتر می کردند. در همین شروع جنگ عمومی (جهانی اول) حریف و رقیب بزرگ تازه ممالک فوق، یعنی مملکت جهانگیر آلمان در ایران نفوذ پیدا کرده بود. …

Read more

جهان بینی فرقه دمکرات آذربایجان

جهان بینی فرقه دمکرات آذربایجان

دکتر محمد حسین یحیایی

فرقه دمکرات آذربایجان ضرورت تاریخ، شرایط اجتماعی و اقتصادی آن دوره و خواست توده های زحمتکش و تهیدست مردم آذربایجان بود که با جهان بینی خاص و مشخصی مجهز شده بود و به چگونگی زندگی خود و تعامل با دیگران برای رسیدن به اهداف انسانی و ارزش های جهانشمول بشری با کاربرد علم و سیاست باور داشت.

جنبش ۲۱ آذر و تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان از رخداد های مهم و تاثیر گذار در تاریخ معاصر است که تا کنون همه زوایای آن بویژه اهداف آن مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است. سال های طولانی نظام شاهنشاهی و دلدادگان داخلی و خارجی اش تبلیغات وسیع و گسترده ای بر علیه این جنبش مردمی براه انداختند و روز ۲۱ آذر را روز نجات آذربایجان خواندند و مانع از آن شدند که مردم بویژه کنشگران اجتماعی و سیاسی کشور با واقعیت های نهفته در درون جنبش و حکومت ملی آذربایجان آشنا شوند و از آن شناخت واقعی پیدا کنند. تبلیغات مسموم همراه با سکوت کامل در برخورد با جنبش ۲۱ آذر در رژیم ولایت هم همچنان ادامه یافت. هرچند برخی از پژوهشگران جوان در سال های اخیر تلاش کردند تا بخشی از زوایای پنهان آن را آشکار سازند، ولی فرصت طلبانی هم برای مطرح کردن خود با عناوین دانشگاهی (جمیل حسنلی و دیگران) به بازگو کردن همان تهمت های دیرینه و کهنه با سند سازی های بی اساس، کوشیده اند که همراه با نام آوری زود گذر و اخذ اجرت …

Read more

ایرج میرزا شاعری طنزپرداز و آزادیخواه

ایرج میرزا شاعری طنزپرداز و آزادیخواه

شاهزاده ایرج میرزا – جلال الممالک – در سال ۱۲۵۳ در تبریز به دنیا آمد پدر و پدربزرگش هر دو شاعر بودند و ایرج طبع شعری خویش را از آنها به ارث برد . وی فارسی ، عربی و فرانسوی را در تبریز آموخت و در محضر استادانی چون آقا محمد تقی عارف اصفهانی و میرزا نصر الله بهار شیروانی کسب فیض نمود . در سن شانزده سالگی ازدواج کرد و سه از ازدواجش نگذشته بود که پدر و همسرش را از دست داد .به دربار رفت و در سال ۱۳۰۳ با سمت بازرس کل امور مالیه خراسان رها کرد و به تهران آمد.

اقامت ایرج در خراسان که پنج سال به طول انجامید بارزترین دوران کوشش ادبی وی بود . شاعر نمیتوانست نسبت به جنبشهای آزادیخواهی که در همه جای کشور پدید آمده بود بی عتنا باشد و در اشعاری که در این زمان سرود سادگی و صمیمیت ، عمق اندیشه و لحن افشا و اعتراض به طور کاملا آشکار به چشم میخورد و در این سالهاست که او را به عنوان یک شاعر بزرگ ملی میشناسند و در هنگام ورود به تهران با استقبال گرم و پرشور ادبا و شعرا و مردم عادی که اندیشه های خود را در شعر او دیده بودند روبرو میشود…

Read more

ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﯼ ﻋﺪول از اهداف اﻧﻘﻼب است

ا- ﻻهرودﯼ

 ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﯼ ﻋﺪول از اهداف اﻧﻘﻼب است

 وﻳﮋﮔﯽ اﻧﻘﻼب١٣٥٧ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن ﺁن  ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﯽ کند . زﻳﺮا ﻧﻴﺮوﯼ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺁن را ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪادند. اکثریت ﻣﻄﻠﻖ شرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در اﻧﻘﻼب ﻋﻀﻮ اﻳﻦ و ﻳﺎ ﺁن حزب ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ . هیچ ﻳﮏ از اﻳﺪﻳﻮلوژﯼ رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن اﻳﺮان را راهنمایی ﻧﻤﻴﮑﺮدﻧﺪ . ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ  و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪادﯼ ﻧﺎﺑﻮد شود و حکوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ شعارﺁزادﯼ، دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﮐﺎر آید. ﻋﺪالت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدد . ﻓﻘﺮ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮود. ﺳﺮورﯼ ﮔﺮوﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم ﻣﻄﺮود شود . زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﺎحبان اﺻﻠﯽ ﺁن ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪﻩ شود. ﮐﺎرخانه از ﺁن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎشد ﮐﻪ ﻣﺎشین ﺁﻧﺮا ﺑﻪ حرﮐﺖ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ . حق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدم اﻋﻢ از ﻣﺮد و زن ﺗﺄﻣﻴﻦ گردد . ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن زن و ﻣﺮد، ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ از ﻣﻴﺎن برداشته شود، اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮﯼ و ﺑﺮدارﯼ ﺑﺮﻗﺮارگردد . همه ادﻳﺎن ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم روﯼهمین ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻳﻌﻨﯽ  ﺁزادﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﺮاﺑﺮﯼ اﻗﺘﺼﺎد تاکید دارﻧﺪ. …

Read more

*باید در عمل یکی گردیم**باید در عمل یکی گردیم*

باید همصدا گردد
صداهامان،
دستها؛
باید زنجیره ای گردد
در صفی واحد
و گامها استوار و راسخ تر
 در این راه سترگ،
همگام گردند،
اندیشه ها را پرواز باید داد 
در میان امواج خروشان
این خیل عصیانگر ،
که دگر نظم بردگی و بندگی
قرون و اعصار را
بر نمی تابند ،
طغیان؛
از برای نان
خروش؛ 
از برای کار  
و عصیان؛
از برای آزادی،
برای رهایی اندیشه
از بند استبداد و خودخواهی،
و از زنجیر خود کامان،
و اینک باید
اندیشه ها را با عمل در آمیزیم،
باید 
در عمل یکی گردیم
وین امواج خروشان را
به سوی روشناییها
ره گشا باشیم

 #غلام کرمیان ۹ / ۹ / ۹۷

 

Read more

ام الفساد حکومت مادام العمر است

ام الفساد، حکومت مادام العمر است

ابوالفضل قدیانی

به همان میزان که بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران به وخامت می‌گراید و مخالفت مردم با نظام استبداد دینی و در رأس آن آقای علی خامنه‌ای عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود، دستگاه‌های امنیتی استبداد که هراس دائمشان بیشتر شده است تنها چاره را در تشدید سرکوب می‌جویند. این هراس همیشگی، هراس از دست دادن قدرت است، آن هم قدرت غاصبانه‌ای که به جان مستبد گره خورده است و انفکاک از آن کابوسی است که روز روشن را به چشمان او تار می‌کند و او برای حفظ این قدرت و استیلای هر چه تمام تر بر ملت، به هر کار خلاف قانون و اخلاقی دست می‌یازد.

سؤال اینجاست که منشأ این پدیده شوم چیست؟ چگونه می‌شود که فردی که شاید در شرایط زندگی عادی، انسانی معمولی با نقاط ضعف و قوت اخلاقی می‌بود، چنین از حب قدرت اصول اولیه انسانی و اخلاقی را به زیر پا می‌گذارد و برای مستولی شدن بر خلق خدا چنین ظلم و ستم روا می‌دارد؟ به نظر من ام‌الفساد در این میان حکومت مادام‌العمر است. قدرت شیرین است و آنکه به چنگش آورده، جز در موارد نادر، به سادگی از آن در نمی‌گذرد. تاریخ گواه تمایل پایان‌ناپذیر قدرت برای مطلق شدن است. این…

Read more

عطریاد « جبار باغچه بان » درون باغ *

عطریاد « جبار باغچه بان »  درون باغ *

 

« من  مانند علف  صحرائی

به وسیله  باد  و باران

و تابش  نور آفتاب  آسمان  ایران  سبز شدم،

و به  رنگ  و بوی  ایرانیت  خود  افتخار دارم.

قدرت  من،  فکر من  و ایمان  من همه  ایرانی  است»

سخنان  فوق  از زبان  کسی  جاری  شده  است  که  به  راستی  هم  پس  از گذر از رنج های  فراوان ،  همچون  جان شیفته ای  با کوله  باری  از آفتاب ، شمع  وجودش  را وقف  روشنی  بخشیدن  به  زندگی  تیره  وتار آن  بخشی  از جامعه  عقب  مانده  خود کرده  بود که  آینده  سازان  واقعی  جامعه  هستند.

آموزش  به خردسالان  و تلاش  برای شکوفاندن  غنچه های  کلام  برلبان  کودکان  ناشنوای  میهنمان  ایران ، تاریخ  پر فراز و نشیبی  را پشت  سرگذاشته و راه  پر سنگلاخی  را طی  کرده  است  که  نام  جبار عسگزاده  (باغچه بان)  همواره  چون  مشعلی  فروزان  بر فراز آن  میدرخشد. 

میرزا جبار عسگرزاده  ، معروف  به  باغچه بان  به  سال  1264  شمسی  برابر با 1885 م…

Read more

جبار باغچه بان از مفاخر آذربایجان

جبار باغچه بان از مفاخر آذربایجان

میرزا جبار عسگرزاده معروف به جبار باغچه‌بان در سال ۱۲۶۴ در ایروان پایتخت کنونی جمهوری ارمنستان چشم به جهان گشود. جدش از مردم تبریز  یا ارومیه بود. وی ابتدا در تبریز کودکستانی را تحت عنوان «باغچه اطفال» دایر کرد و به همین دلیل خود را باغچه‌بان نامید.
باغچه‌بان مدرسه ناشنوایان را در سال ۱۳۰۳ با وجود مخالفت‌های بسیار از جمله مخالفت دکتر محسنی، رئیس فرهنگ وقت در تبریز دایر کرد. این کلاس در کنار باغچه اطفال باغچه‌بان در کوچه انجمن در ساختمان معروف به عمارت انجمن تأسیس شد.
وی از سال ۱۳۰۷ خورشیدی با وجود دشواری‌های وسیع چاپ و کلیشه، چاپ کتاب‌های ویژه کودکان را با نقاشی‌هایی که خود می‌کشید آغاز کرد. یکی از کتاب‌های وی با عنوان «بابا برفی» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده و شورای جهانی کتاب کودک آن‌را به عنوان بهترین کتاب کودک انتخاب کرد.
باغچه‌بان در سال 1312 خورشيدی به تهران آمد…

Read more

فریدون ابراهیمی چهره ای ماندگار در تاریخ آذربایجان

فریدون ابراهیمی چهره ای ماندگار در تاریخ آذربایجان

( به مناسبت صدمین سال تولد فریدون ابراهیمی )
دکتر محمد حسین یحیایی

فریدون ابراهیمی یکی از چهره های برجسته و پیشگام در تاریخ سیاسی و مبارزات مردمی آذربایجان برای دستیابی به آزادی است که با گذشت زمان عملکرد و باور به آزادی و حق تعیین سرنوشت ایشان همراه با دادگری و عدالت محوری 
نمایان تر می شود و از سوی پژوهشگران مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد. سال های طولانی حاکمیت استبداد و ارتجاع مانع از آن شده بود تا حقیقت و واقعیت جنبش آزادی خواهانه مردم آذربایجان در 21 آذر و حکومت ملی « فرقه دمکرات آذربایجان » و شخصیت های شرکت کننده در آن که پیآمد خیزش مردمی در منطقه بود روشن شود. بدون شک یکی از شخصیت های مهم و برجسته جنبش آذربایجان، فریدون ابراهیمی جوانی پر شور، باورمند به آزادی با قلمی توانا و گزنده بود که آرامش استبداد را بر هم می زد و خشم ارتجاع داخلی و حامیان خارجی آنان را بر می انگیخت.…

Read more

چگونه اعتراضات معیشتی به جنبش اجتماعی تبدیل می‌شود؟

گفتگو با پرویز صداقت

چگونه اعتراضات معیشتی به جنبش اجتماعی تبدیل می‌شود؟

پرویز صداقت در گفت‌وگوی حاضر ابتدا توصیف کلی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران بعد از دو تکانه ارزی و تحریم‌ها تصویر می‌کند و توضیح می‌دهد که به دلیل گره‌گاه‌های ساختاری راهکارهای فوری مانند افزایش دستمزد و کارت‌های خرید کالا نمی‌تواند هیچ گشایشی در وضعیت معیشتی عموم مردم ایجاد کند. او معتقد است، برای مقابله با تورم باید هرچه بیشتر بخش بزرگی از مایحتاج و نیازهای ضروری را از حوزه بازار و حوزه کالاشدگی جدا کرد. صداقت این ضرورت را در چشم‌انداز سیاست‌گذاری کنونی ناممکن می‌داند و با همین رویکرد معتقد است، خود مزدبگیران و گروه‌های فرودست باید مسائلی مثل رایگان‌سازی آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی و … را در دستور کار مطالبات خود قرار بدهند. این راه حل‌‌های جمعی ابتدا به شکل عصیان‌ خودش را نشان می‌دهد اما در عمل می‌توانند دستورکار جایگزین و بدیل را در برابر مسائل فعلی مطرح کنند…

Read more

قیام حروفیه در تبریز دوره جهانشاه قراقوینلو

قیام حروفیه در تبریز دوره جهانشاه قراقوینلو
مجید رضازاد عموزین الدینی(دانشجوی دکترای تاریخ)

چکیده:
از مهمترین حوادث دوران فرمانروایی جهانشاه قراقویونلو می‌توان به قیام حروفیان پیرو فضل الله نعیمی‌در تبریز اشاره نمود. فضل‌الله استرآبادی (تبریزی)، مردی صوفی بود و آنقدر در تقوی و پرهیزگاری شدت یافت که او را «حلال خور» لقب دادند. وی در سن چهل‌سالگی به تبریز که مسقط الرأس پدرانش بود، بیامد و به مبانی غیبی کتب آسمانی و تفاسیر آنها ملهم شد و بعد از کشف و شهود در این شهر، فرقه حروفیه را ایجاد نمود. در آثار حروفیه مصرح است که فضل‌الله استرآبادی (تبریزی) نخستین بار دین خود را در ۷۷۵ ق یا ۷۷۸ ق در شهر تبریز و در کوی «ولی‌دوله» آشکار کرده است.
پس از کشته شدن فضل الله شاگردان و جانشینان او بر آن شدند که در ممالک اسلامی‌پراکنده گشته به انتشار تعالیم حروفیه بپردازند و این چنین بود که در زمان سلطنت جهانشاه قراقویونلو با رهبری دختر فضل‌الله، در تبریز نیز جنبشی به وجود آمد و جمع کثیری از اهالی شهر تبریز نیز داخل این حرکت شده و به دختر فضل‌الله پیوستند، اما این حرکت در نهایت توسط…

Read more

دیگر زشلاق جورتان فرمان نمی بریم !

دیگر زشلاق جورتان فرمان نمی بریم !
هاتف رحمانی


تقدیم به کارگران نیشکر هفته تپه 
****
صحنه روشن می شود 
نیشکر مرد 
با سترگ قامتش 
دست از تلاش گریه می شوید
****
با صورتش که سرخ 
استاده بر باره ی زمان!
یک باره 
قد می افرازد 
تکثیر می شود چون ساقه های نی 
به دامان دشت بیکران !
***

لختی درنگ 
چرخی میان صحنه با نفیر خشم 
وآنگاه 
نفسی تازه به اعماق زندگی 
***

داس تیز نی بری
چشم در چشم خصم 
با تمام خشم فریاد می زند:
«دیگر زشلاق های جورتان 
فرمان نمی بریم!»
آوای همرهان:
«فرمان نمی بریم!
فرمان نمی بریم !»

هاتف 27/09/96

 

Read more

اکتبر و پژواک شور انقلابی در شعر سخن سریان ایران

اکتبر و پژواک شور انقلابی در شعر سخن سرایان ایران

انقلاب اکتبر نخستین تلاش آگاهانه برای برقراری حکومت زحمتکشان در جهان بود. در ایران نیروهای پیشرو و متجدد، که در آرزوی نظمی بر پایه آزادی و برابری بودند، از اکتبر حمایت کردند. شاعران میهن‌دوست در ستایش اکتبر شعر سرودند.

انقلاب اکتبر یک تحول سیاسی عادی، همچون رفتن یک زمامدار و آمدن زمامداری دیگر نبود، اقدامی جمعی و آگاهانه بود که قصد داشت، برای نخستین بار در تاریخ بشر، نه فرماندهان و سردمداران و اشراف، بلکه مردم بی‌نام و نشان، یا همان توده کار و زحمت که هیچگاه در گردونه قدرت نقشی نداشتند، را بر رأس امور بنشاند.

آشکار است که این رویداد دوران‌ساز در سراسر جهان ستایش و پشتیبانی جان‌های عدالت‌خواه و آزاداندیش، که همواره از ظلم و تبعیض و نابرابری در رنج بودند را برانگیخت. به ویژه مردم خاورزمین که از دیرباز هم از ستمگران خودی و هم از استعمارگران بیگانه آزار می‌دیدند، با شوق و شادی از پیام دل‌انگیز اکتبر استقبال کردند…

Read more

به مناسبت صدمین سالروز تولد رفیق فریدون ابراهیمی

به مناسبت صدمین سالروز تولد رفیق فریدون ابراهیمی

درد ورنج تازیانه چند روزی بیش نیست      راز دار خلق اگر باشی  زنده ای

شلاق دو روز است وسپس                          شرف ماست که میماند و بس

افتخار آشنائیم با خانواده رفیق ابراهیمی از زمانی شروع شد که دانشجوی جوانی در ترکیه بیش نبودم ودر جنب تحصیل به مطالعات مختلف کتب مارکسیست - لنینیستی  که در آن کشور آزاد بود ,میپرداختم

تا به اندیشه طبقاتی انسانی دست یافتم .و در ارتباط با رفقای کمونیست ترکیه و بحثها وباز هم مطالعات بیشتر به این نتیجه رسیدم که تنها سازمان حزبی ای که در ایران پایبند این آرمان صحیح میتواند باشد ,"حزب توده ایران "است.و این دید مرا وادار مینمود که تا حد توانم به جستجوو ارتباط با این سازمان قرار گیرم. در سال سوم آکادمی بودم که بهمراه همسرم و پیگیری دائم مان توانستیم اولین ارتباط  خود را با حزب بطور مکاتبه ای بر قرار نمائیم .پس از مدت زمانی ما را با رفیقی ارتباط دادند که فقط یکبار با وی رو برو شدیم,وساعتها در ساحلی دور از تمرکز مردمی با وی صحبت نمائیم . در پایان ملاقاتمان وی گفت: که منتظر بمانید تا ارتباط شما با رفقا بر قرار شود.پس از مدتی به ما اطلاع داده شد که در روزی مشخص به غرب پرواز کرده وبا رفیقی دیگر ملاقات نمائیم.در روز موعود ما در محل ملاقات  با رفیقی روبرو شدیم که ما را با سرعت تمام برای دیدار با رفقای دیگ…

Read more

مدینه گلگون شاعره آزادیخواه آذربایجان

مدینه گلگون شاعره آزادیخواه آذربایجان

(1926-1991)

مدینه علی اکبرزاده(گلگون) مدرسه ابتدایی را در باکو تمام کرد وسال 1938به همراه خانواده به تبریز آمد.پدرش کارگربود واونیز بخاطر نیاز خانواده در کارگاه بافندگی مجبور به کارشد.او مشکلات وستم های وارده به مردم آذربایجان را خوب حس میکرد ونیک میدانست که با بیسوادی نمی تواند قدم های خوبی در راه رهایی مردمش بردارد.درمدت کوتاهی با الفبا فارسی-عربی آشنا شده وزبان فارسی را یادمیگیرد و وارد تاتر دراماتیک تبریز میشود (میگوند تخلص او بخاطر بازی در تاتر درام جعفر جبارلی بنام اود گلینی-عروس آتش -بوده است) بعد هابه عنوان خبرنگار ویژه روزنامه آذربایجان وارد مبارزات مردم آذربایجان میشودفعالیت هنری او از سالهای کوچکی با اداره کردن روزنامه های دیواری مدارس و درج شعرهای اولش در آنها آغاز شده بود واین روزها شعرهای انقلابی او ندای شاعرانه جنبش مردم بود ودر روزنامه های" در راه وطن "و"آدربایجان"…

Read more

دادستان دادخوهان آذربایجان، فریدون ابراهیمی

دادستان دادخوهان آذربایجان، فریدون ابراهیمی 

امروز 99 - مین سالگرد تولد دادستان دادخوهان آذربایجان، فریدون ابراهیمی است.

فریدون ابراهیمی، دادستان حکومت ملی- دمکراتبک آذربا یجان به رهبری میر جعفر پیشه به سال 25-1324.

درصدد بودم تا در زاد روزاین قهرمان شکست ناپذیروسربلند مردم آذریایجان، که هفت دهه پیش ازاین، درزیر چوبه دار، چشم در چشم دشمان مردم دوخت و با مرگ قهرمانانه خود جلادان را تحقیر کرد، چیزی بنویسم.اما در صفحه یکی از دوستانم یادداشت کوتاهی دیدم به زبان ترکی آذربایجانی، به نقل از صفحه اینترنتی فرقه دمکرات آذربایجان و به قلم فریدون براهیمی فرزند ارشد شهید انوشیروان ابرهیمی ازرهبران حزب توده ایران که در جریان کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 توسط جلادان جمهوری اسلامی به قتل رسید. فریدون ابراهیمی دراین یادداشت  کوچک چگونگی هم نامی خود با عموی قهرمانش را توضیح می دهد. تصمیم گرفتم به جای نوشتن مطلبی جداگانه، یادداشت او را ترجمه کنم. به گمانم خواندنش خالی از لطف نباشد…

Read more

مارنامه‌ی اقتصاد ایران در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم

آمارنامه‌ی اقتصاد ایران در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم

 ناصر پاکدامن

توسط نقد اقتصاد سیاسی • 28/10/2018 

اشاره

ايرانیان در آغاز فرایند مدرنیزاسیون هنوز آگاهی دقیقی از توان‌مندی‌های اقتصادی بالفعل و بالقوه‌ی خود نداشتند. براساس برآورد ویلم فلور در آغاز قرن بیستم و آستانه‌ی انقلاب مشروطه جمعیت ایران حدود نه میلیون نفر بود که اکثریت آنان را روستاییان تشکیل می‌دادند. جمعیت شهری در این سال‌ها حدود 18 درصد کل جمعیت را تشکیل می‌داد و سه شهر تهران، تبریز و اصفهان نیز جمعیتی با بیش از 100 هزار نفر داشتند.[1]

تشکیل نهادهای مدرن اداری در ایران در زمره‌ی خواسته‌های مشروطه‌خواهان بود و ازاین‌رو از اواخر قرن گذشته‌ی خورشیدی به‌تدریج شاهد شکل‌گیری تدریجی این نهادها بودیم. در سال 1297 خورشیدی اداره‌ای تحت عنوان «اداره‌ی سجل احوال» در وزارت داخله به وجود آمد در شانزدهم آذرماه 1297 نیز نخستین شناسنامه‌ی ایرانی در این اداره صادر شد…

Read more

فرخی یزدی شاعر و روزنامه نگار آزادی خواهی که دهانش را دوختند!

فرخی یزدی شاعر و روزنامه نگار آزادی خواهی که دهانش را دوختند!

با فرخی یزدی آشنا شویم

میرزا محمد فرخی یزدی فرزند محمد ابراهیم معروف به تاج الشعرا، در سال ۱۲۶۸ خورشیدی در یزد در خانواده فقیری چشم به جهان گشود و چنان که حسین مکی در «مقدمه» دیوان فرخی یزدی آورده است، علوم مقدماتی را در یزد فرا گرفت. او در مکتب خانه و مدتی در مدرسه مرسلین انگلیسی یزد تا حدود سن ۱۶ سالگی تحصیل کرد و فارسی و مقدمات عربی را آموخت.  فرخی حدود شانزده ساله بود، که اشعاری انتقادی در مورد مسئولین مدرسه سرود. همین امر موجب اخراج او از مدرسه شد!. او در دوره ابتدایی بسیار مذهبی بود و در اشعارش تبلیغات ادیان مختلف در مدارس، و روش آموزشی معلمان را به انتقاد گرفته بود.

کارهای فرهنگی و سیاسی فرخی یزدی

فرخی را باید شاعر و روزنامه‌ نگاری آزادی‌خواه و دموکرات دوران مشروطیت دانست. او سردبیر ی نشریات زیادی از جمله روزنامه طوفان و همچنین نمایندگی مردم یزد در دوره هفتم مجلس …

Read more

20 blog posts