header photo

اولویت تامین منافع امریکا است !

اولویت تامین منافع امریکا است ! 

"جنرال دان فورد رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید اولویت او امنیت و ثبات در افغانستان نیست، بل تامین منافع امریکا،وطن،ومتحدین آن است!" 
به نقل از صفحه رفیق رحمت ایماق

تمرکز و دقت بر این حقیقت بیان شده از سوی جنرال دان فورد رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در بردارنده ی برخی حقایق دیگر مانند موارد زیر نیز هست
1ـ این گفته رئیس ستاد ارتش آمریکا را باید به خاورمیانه ، شرق آسیا، آسیای میانه، شرق اروپا ، آمریکای لاتین و...و همه جای دیگر جهان تعمیم داد. در جمهوری دموکراتیک خلق کره، جمهوری خلق چین ، سوریه، فلسطین، ایران ، کوبا، ونزوئلا ، برزیل، اوکراین و... و همه جای دیگر جهان نیز صلح و امنیت و ثبات برای آمریکا هدف نیست بلکه منافع امپریالیستی آن مهم ترین هدف این کشور است. معنای این سخن آن است که باید اخبار مربوط به این مناطق را بر این مبنا مورد فهم و تجزیه و تحلیل قرار داد، نه آنچه رسانه های جریان اصلی آن را برای فریب افکار عمومی و با روش های فریبکارانه رسانه ای به خورد مردم جهان می دهند
2ـ از سوی دیگر تمام سیاست گزاران اقتصادی و سیاسی آمریکا نیز همین هدف را دنبال می کنند. و این از ماهیت امپریالیستی و ضد بشری این حکومت ناشی میشود
3ـ منظور از منافع آمریکا نیز نه منافع مردم آمریکا بلکه منافع یک درصد برخوردار جامعه آمریکاست. چرا که به استناد آمارهای بسیار روشن طبقه متوسط در آمریکا نه تنها در حال زوال است بلکه تا حد زیادی نابود شده است. طبقه کارگر که اساسا در مجموعه دستور کار نئولیبرالی و... بزرگترین قربانی است
4ـ این بیان در عین حال نشان می دهد که تامین منافع آمریکا نه تنها با تامین امنیت و ثبات همسو نیست بلکه دقیقاً آن را به مخاطره می اندازد. به عبارتی آنچه که به عنوان منافع آمریکا در گوشه و کنار جهان دنبال می شود ، از مهم ترین دلایل به خطر افتادن و تهدید و از بین بردن صلح و امنیت برای مردم در کشورهای مختلف جهان است
5ـ این جمله نشان می دهد که علت اصلی چهل سال جنگ در افغانستان در واقع اراده دولت آمریکا برای دنبال نمودن منافع خود در این کشور است . بنا براین اساسی ترین راه پایان دادن به جنگ و تامین صلح و امنیت در افغانستان (و تمام نقاط جهان) بیش و پیش از هر چیز پایان دادن به مداخله آمریکا در آنجاست
6ـ تمام این نتیجه گیری ها را باید به متحدان آمریکا در مناطق مختلف جهان نیز تسری داد. بنا بر این وجود دولت های حامی آمریکا در مناطق مختلف جهان ، تهدید برای صلح و امنیت جهانی است و راه تامین صلح و امنیت برای جهان از طریق جایگزینی آن ها با دولت های مستقل و غیر وابسته به امپریالیسم آمریکا می گذرد
7ـ و این در شرایطی است که ایالات متحده آمریکا تمام مداخلات تجاوزکارانه خود در سراسر نقاط جهان را با ادعای دفاع از صلح و امنیت، مقابله با تروریسم ، دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و....انجام می دهد. و این یعنی دولت ایالات متحده بزرگترین موسسه دروغ پراکنی و فریب افکار عمومی در سراسر جهان است که به شیوه گوبلز دروغ های بسیار بزرگ را با استفاده از رسانه های در اختیار خود آنچنان در ابعاد وسیع به خورد مردم جهان می دهد که برخی ها به دلیل پایین بودن آگاهی اجتماعی، سیاسی و طبقاتی خود به راحتی فریفته این دروغ ها می شوند
8ـ این جمله کلید رمز درک دیپلماسی ، جهت گیری ها سیاسی و اقتصادی، نظامی و... آمریکا و تعارضات موجود و در حوزه های مختلف ژئو پلیتیک در نمام نقاط جهان است که بر مبنای آن آمریکا به خود اجازه می دهد برای تامین و گسترش منافع امپریالیستی خود ، صلح و امنیت و ثبات مناطق مختلف جهان را با تهدید مواجه کند و....
9ـ و چقدر وقیح هستند آن بخش از خودفروختگان یا متوهمان ایرانی که برآنند تا با استمداد از چنین دولت تجاوز کار و جنگ افروز و ضد بشری، دستیابی به "دموکراسی،آزادی و حقوق بشر " در ایران را دنبال می کنند؟!

منبع: فیسبوک مسعود امیدی

Go Back

Comment