آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

هوگو چاوز آرمانخواهی وطنپرست

مرگ هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در جهان با تاثر عمیق مردم روبرو شد. چاوز آرمانخواهی وطن پرست بود که با روی کار آمدنش تمام قدرت خود را بکار برد تا با  فقر و فاقه ای که دولت ها قبل او برای مردم ونزوئلا به جا گذاشته بودند به مبارزه بر خیزد. او طی سیزده سال دوران ریاست جمهوری خود برنامه های خاص و جدیدی را برای بهبود وضعیت زحمتکشان و قشار متوسط به اجرا در آورد. تامین کار برای بیکاران، تامین مسکن برای بی خانمانان، آموزش رایگان وبهداشت و درمان رایگان برای همه از جمله اقداماتی بود که انجام داد. اقدامات مبتکرانه و متهورانه چاوز باعث شد تا اقتصاد ونزوئلا به یک باره دگرگون شود و وضعیت معیشتی مردم به خصوص زحمتکشان بهبود یابد. به همین دلیل علاقه و توجه توده های مردم نسبت به وی هر روز بیشتر می شد. تا جایی که طرفدارانش او را “قهرمان سوسیالیستی” و یا “پدر” خطاب می کردند.

پیش از رئیس جمهوری هوگو چاوز، در نیمه دهه هشتاد وام گیری های خارجی ونزوئلا به شدت افزایش یافته بود و اقتصاد آن بابحران روبرو بود. وخامت اوضاع اقتصادی به گونه بود که میزان تورم تا 100 در صد و فقر عمومی 66 در صد افزایش یافته بود. با روی کار آمدن هوگو چاوز بعنوان رئیس جمهور از سال 1999 تا امروز، نا برابری در آمدها بتدریج کاهش یافت. تا جاییکه بر اساس شاخص های در آمدهای خانوار، در حال حاضر منصفانه ترین توزیع در آمد در آمریکای لاتین از آن ونزوئلا می باشد. “آرتور فرانکو” کارشناس مرکز توسعه بین المللی دانشگاه هاروارد، اقتصاد ونزوئلا را پنجمین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین میداند. برپایه یک گمانه‌ زنی توسط سازمان نظرسنجی آمریکایی “گالوپ” ، مردم ونزوئلا در فهرست «خوشحال‌ترین ملت‌های جهان» در ردیف پنجم قرار دارند.

هوگو چاوز زمانی که در انتخابات ریاست جمهور پیروز شد. اقداماتی از این قبیل را در برنامه خود گنجاند:

ـ  برنامه برای ساخت وساز سه میلیون خانه تا سال 2018 برای زحمتکشان و اقشار کم در آمد

ـ تامین بهداشت وسلامت مردم زحمتکش. برای تحقق این هدف دهها مراکز بهداشت و درمان به کمک صدها پزشک کوبایی ایجاد کرد.

ـ از معلمان کوبایی نیز یاری گرفت تا همراه معلمان ونزوئلایی به مبارزه با بیسوادی کودکان محلات فقیر نشین بشتابند.

ـ با ملی کردن صنایع، گسترش صنایع تولیدی و کشاورزی، ساختمان سازی و بخش خدمات برای تعداد کثیری از بیکاران کار ایجاد کرد.

ـ در حوزه کشاورزی به یاری دهقانان شتافت. دهها هزار هکتار زمینی که از شرکت های چند ملیتی باز پس گرفته بود، به دهقانان بی زمین مشتاق کار واگذار کرد.

ـ  برق رسانی به مناطق فقیر نشین و دور از دسترس را به سرعت در دستور کا قرار داد.

ـ از مهمترین اقدامات چاوز کوتاه کردن سلطه شرکت های چند ملیتی مانند “اکسون موبیل” و “کونوکوفیلیپس” از نفت ونزوئلا بود. در این مبارزه بسیار دشوار، سرانجام  چاوز موفق شد تا در سال 2007 نفت را ملی کند.

ـ سیاست خارجی چاوز سیاستی ضد امپریالیستی و عدالتجویانه بود. در مجامع بین المللی و بویژه دراجلاس کشورهای تولید کننده نفت” اوپک” نقش فعال و مثبتی اجرا کرد.

 هدف چاوز از تمام کارهايش از بین بردن بی عدالتی و نا برابری در ونزوئلا بود.  این قبيل اقدامات در حالی که بحران اقتصادی گریبان بسیاری از قدرتمندترین کشورهای سرمایه داری را گرفته بود، به “معجزات اقتصادی” چاوز معروف شده است.

مرگ نا به هنگام هوگو چاوز با واکنش های متفاوتی در داخل ونزوئلا و جهان روبرو شد. بسیاری از مردم جهان بخصوص میلیونها شهروند ونزوئلایی به شدت متاثر شدند و گریستند. میلیونها نفر ونزوئلایی ساعت ها در صف انتظار ماندند تا با جسد رهبرشان وداع کنند. کارشناسان و محققین سیاسی براین عقیده اند که، راه چاوز در ونزوئلا ادامه پیدا خواهد کرد. زیراکه اکثریت مردم این کشور بر راهی که  چاوز پیش گرفته، اعتقاد عمیق دارند. چاوز با الهام از ایده های انقلابی و محبوبیت سیمون بولیوار، انقلابی آزادیخواه و ضد استعمار قرن نوزدهم، در پی ساختن یک جنبش توده ای مبتنی بر دموکراسی توده ای، استقلال اقتصادی، توزیع عادلانه درآمدها و پایان دادن به فساد سیاسی بود. ودر این راه به شهادت دوست و دوشمن به توفیقات چشمگیری هم نائل شد. تاثیر عملکرد سیاسی ـ اقتصادی چاوز از جغرافیای کشور ونزوئلا فراتر رفته و در بسیاری از کشورهای جهان، مخصوصا در کشورهای آمریکای لاتین بعنوان الگویی مثبت و کارآمد، بکار گرفته شده است و مورد اقبال زحمتکشان این کشورها نیز واقع شده است. به عبارت دیگر از حمایت و پشتیبانی جهانی نیز برخوردار است.

  اما عده ای از کارشناسان غربی بر این باورند ویا امیدوارند که رئیس جمهوری بعدی نتواند مانند چاوز در مقابل تطمیع و تهدید کشورهای قدرتمند سرمایه داری مقاومت کند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email