آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

در 24 خرداد 92 چه اتفاق افتاد؟

انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. مردم از میان نامزدهای تایید شده شورای نگهبان،  حسن روحانی اصول گرای معتدل را ترجیح دادند و بر گزیدند. توده های میلیونی مصمم و نگران با استفاده از تنها امکان به نقشه های محافل نظامی ـ امنیتی و باندهای ارتجاعی درون حکومتی نه گفتند. فریاد “نه” بسیار رسا بود. بسیاری از دست اندرکاران سیاست غافل گیر شدند.

بیت رهبری، سپاه و بسیج تا پیش از 4 خرداد تمهیدات زیادی چیدند تا بلکه مهار حوادث از دستشان خارج نشود. تهدید و دستگیری فعالان سیاسی پیشین، جلوگیری از گردهمایی، ایجاد گروههای مرجع تقلبی و یک بارمصرف برای ایجاد پراکندگی و تقسیم آرای مردم، عقب نشینی های موضعی و موقتی، رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی کاندیدایی که بر سر آن توافق همگانی بوجود آمده بود، توهم پراکنی در باره جابجایی نقش ولی فقیه از رهبرد حامی گروههای نظامی ـ امنیتی به میانجی نیروهای درون حاکمیت، از جمله تدابیری بود که بمنظور مهندسی رای و فضای انتخاباتی صورت گرفت. با این همه جنبشی که در مبارزه خود علیه نا بسامانی اقتصادی و معیشتی، استبداد روزافزون و جنگ و فروپاشی، چهار سال سرکوب و پیگرد را تاب آورده بود، همچون آتشی زیر خاکستر، دوباره شعله ور شد و با استفاده از موقعیتهای بوجود آمده، حضور خود را اعلام کرد و قصد خود را بر ادامه راه تا دستیابی به خواستها به آگاهی رساند و در قالب پایه اجتماعی نیروها و سازمانهای تحول خواه سبز و اصلاح طلب با همراهی اصول گرایان معتدل به حاشیه رانده شده به مصاف  گزینه های باندهای نظامی ـ امنیتی رفت. جنبش اجتماعی در این مصاف علاوه بر مقاومت در برابر سرکوب و توطئه های رژیم و ایستادگی بر سر اهداف،  قابلیت های تاکتیکی، قابل توجه ای از خود نشان داد:

ــ تنظیم تاکتیک ها نه بر مبنای قدر قدرتی رژیم و یا اصلاح ناپذیری آن بلکه با تکیه بر سازماندهی اراده واقعی مردم در جهت تغییر

ــ قابلیت دمسازگری با اوضاع متغییر، توانایی بسیج و تغییر رویکرد متناسب با تغییر توازون قوا

ــ توانایی استفاده از تضادهای درون حاکمیت و ساز وکارهای موجود در راستای تشکل بیشتر و پیشبرد اهداف

به این ترتیب به نظر می رسد با پیروزی مردم در انتخابات، فصل تازه ای در روند مبارزات پر فراز و نشیب جنبش مردمی آغاز شده باشد.چگونگی این امر محتاج بررسی و ارزیابی وجوه دیگر واقعه ای است که در 24 خرداد رخ داد.

ریاست جمهوری منتخب حسن روحانی  چهره نا آشنایی نیست.چه به لحاظ منش و چه پیشینه سیاسی و دیدگاههای اقتصادی رونوشت دیگری از هاشمی رفسنجانی است. حتی گزینه های اجتماعی اش برای کابینه بیشتر شخصیت های دولت رفسنجانی و یا همفکران آنان در دولت خاتمی هستند. بنا بر این شاید به تسامح بتوان از آغاز بازگشت تکنوکرات ها، جمعی از اصلاح طلبان و بخشی از راست گرایان سنتی و معتدل به متن حاکمیت سخن گفت.

البته از آنجایی که اقتدارگران تمامیت خواه بسادگی با واقعیات تغییر یافته کنار نخواهند آمد و داوطلبانه قدرت را واگذار نخواهند کرد از جهت سیاسی جابجایی در حاکمیت وقتی در عمل تحقق خواهد یافت که روحانی بتواند به بخشی از مطالبات مردم و وعده های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند:

ــ آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز

ــ بازبینی در رویکردهای رژیم نسبت به آنچه مربوط به حقوق ملت است.

ــ کاهش نفوذ و اختیارات سیاسی و امنیتی سپاه و محدود کردن میزان حضور آنان در فعالیت های اقتصادی

ــ باز کردن درجه ای از قانون مداری بر روندهای سیاسی و اقتصادی از موارد مهمی است که اجرای آنها پی آمدهای موثری در ترکیب توازون قوای درون حاکمیت و تنگ کردن عرصه فعال مایشایی باندهای حاکم خواهد شد. اضافه برآن  به تقویت جنبش تحول خواه و گسترش و ژرفش دامنه خواستها و مطالبات مردم می انجامد.

در عین حال در اظهارات مشاوران و نمایندگان حسن روحانی در باره برنامه های اقتصادی ـ اجتماعی دولت یازدهم، به مولفه هایی اشاره شده است که بی شباهت به برنامه تعدیل اقتصادی دولت رفسنجانی نیست. بعبارت دیگر خصوصی سازی، آزاد سازی و ادغام در بازار جهانی با عناوینی چون اجرای درست اصل 44 قانون اساسی، بهبود فضای کسب و کارو تدبیر و عقلانیت  در ارتباط با جهانیان، راه حل دراز مدت و قطعی فلاکت اقتصادی جاری اعلام کرده اند. این شیوه های سازماندهی اقتصاد در 24 سال گذشته آزموده شده اند. اگر دولت روحانی در تدوین سیاستهای اقتصادی ـ اجتماعی، تجربه ها و ناکامی های دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت باصطلاح عدالت گرا را لحاظ نکند از مهار و مدیریت و رفع بحران همه جانبه خبری نخواهد بود. تحول واقعی منطبق با ماهیت جنبش تغییر طلب تنها از طریق دمکراتیزه کردن سیاست و اقتصاد و تامین آزادی و عدالت اجتماعی توامان حاصل خواهد شد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email