آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه

در اولین نشست هیئت دولت روحانی

نخستین نشست کابینه جدید دولت به ریاست حسن روحانی کارگروهی به ریاست چیت چیان برای نجات دریاچه ارومیه تشکیل شد. این کارگروه که ترکیبی از وزرای نیرو، جهاد سازندگی، کشور، کشاورزی، ریاست حفاظت از محیط زیست و نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی می باشد. موظف شده است تا طی 2 ماه راه کارهای نجات این دریاچه را تدوین و جهت تصویب به هیئت دولت ارائه دهد.

طبق گزارش های خبرگزاری ها این گروه کاری ماموریت یافته است با استفاده از سوابق مطالعات و اقدامات قبلی، بررسی های تخصصی راه حل های مناسب را جهت تصمیم گیری نهایی به دولت ارائه دهند. تشکیل چنین هیئتی در چارچوب وعده هایی است که حسن روحانی  قبل از انتخابات  در سفر به تبریز و ارومیه داده بود. مردم کشورمان، مخصوصا ساکنین آذربایجان که بشدت نگران خشک شدن دریاچه ارومیه و پیامدهای ناگوار آن هستند، منتظر اقدامات عملی دولت روحانی برای نجات دریاچه ارومیه هستند.

 در چند سال اخیر خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از مباحث جدی زیست محیطی کشور بوده است. که نه تنها باعث نگرانی ساکنان منطقه و کل کشور شده است بلکه کشورهای همسایه نیز نسبت به پیامدهای زیان بار آن به شدت نگران شده اند. سازمان ها و طرفداران محیط زیست در سراسر جهان خواهان رسیدگی جدی و فوری برای حل این مشکل شده اند. اما دولت و مسئولین محلی با بی رغبتی به این مسئله با وعده و وعید های غیر عملی از کنار آن گذشتند. همین مسئله سبب شد تا  معترضین زیادی به خیابان ها آیند تا اعتراض خود را نسبت به بی توجهی دست اندرکاران حکومتی به گوش مردم کشور و جهانیان برسانند. مقامات دولتی و مسئولین ذیربط به جای توجه به خواست برحق مردم ، نیروهای امنیتی و انتظامی را به خیابان ها  آوردند تا گروه گروه از معترضین را مورد ضرب وشتم قرار دهند، آنها را دستگیر و راهی زندان نمایند. دستگیر شدگان را تحت فشار قرار دادند تا به جرم های واهی مانند تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و در پاره ای نیز ارتباط با کشورهای بیگانه اعتراف کنند. حاکان دادگاههای رژیم برای گروهی از دستگیر شدگان زندان های طویل المدت صادر کردند.

ساکنان آذربایجان به همراه مردم سراسر کشور در 24 خرداد ماه به پای صندوق های رای رفتند تا به تغییر رای دهند. دولت حسن روحانی نتیجه خواست و اراده مردم برای تغییر و تحول در رفتار و عملکرد حاکمیت است. برنامه ریزی عملی برای حل مشکل دریاچه ارومیه و دیگر وعده های داده شده، نشان میدهد که دولت جدید چقدر به وعده های خود پایبند است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email