آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعلامیه

بمناسبت هفتاد ودومین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران

هفتاد و دو سال پیش، در تاریخ سیاسی کشور ما  حزبی  متولد شد که به گواه دوست و دشمن چهره سیاسی کشور را دگرگون و مبارزات مردم و بویژه زحمتکشان را سمت وسوی ترقیخواهانه داد. تشکیل اتحادیه های کارگری و دهقانی، تشکل های زنان، دانشجویی و دانش آموزی، کانون های ادبی و فرهنگی، جمعیت صلح و مبارزه با فاشیسم، سازماندهی  علیه دیکتاتوری ، مبارزه برای دمکراتیزه کردن کشور، مبارزه در راه احقاق حقوق زحمتکشان و خلق های ساکن ایران از جمله اهدافی بود که از همان ابتدا در دستور کار این حزب قرار گرفته بود. پیوندهای عمیقی که حزب توده ایران توانسته بود در همان آغاز کار با اقشار گونگون جامعه بخصوص زحمتکشان بر قرار کند، این حزب را به سرعت به یک حزب فراگیر و قدرتمند تبدیل کرد. برنامه های حزب توده ایران برای رهایی کشور از عقب ماندگی، بهبود معیشت مردم، آزادی های دمکراتیک و رفع ستم ملی با واکنش شور انگیزی روبرو شد. گرایش اقشار و طبقات بویژه زحمتکشان به سمت این جریان سیاسی در تاریخ سیاسی ایران بی نظیر بوده است. در آذربایجان استقبال از برنامه های حزب در حدی بود که در همان ابتدای امر نزدیک به هفتاد هزار نفر عضویت آن را پذیرفتند.

حزب توده ایران با انتشار دهها روزنامه،  مجله، صدها کتاب و سازماندهی اجتماعات و متینگ های روشنگری به یکباره افق روشنفکری جامعه استبداد زده و عمیقا عقب مانده کشور را دگرگون کرد. این حزب توانست در مدت کوتاهی خدمات شگرفی در عرصه سازماندهی و پیشبرد مبارزات توده های مردم در راه بهبود شرایط زندگی زحمتکشان مانند تصویب قانون کار، مبارزه علیه ارتجاع و غارتگران داخلی  و افشای ماهیت امپریالیسم جهانی پیش ببرد.

با تاسیس فرقۀ دمکرات آذربایجان در سال 1324، دهها هزارنفر از اعضاء و کادر های حزب توده ایران به صفوف تشکیلات فرقه پیوستند. چند دهه مبارزه دوشادوشی توده ای ها و فرقه ای ها صفحات درخشانی را در تاریخ مبارزات نیروهای مترقی و آزادیخواه  کشور رقم زده است. بدون تردید نام حزب توده ایران با سازماندهی توده ها جهت دستیابی به آزادی ، پیشرفت و ترقی کشور و مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم جهانی گره خورده است. واقعیتی که دشمنان خلق ها، زحمتکشان و نیروهای مترقی کشورمان با انواع توطئه ها، تاریخ سازی ها و ترفندهای عوام فریبانه  در تلاش نمایش واژگونه آن هستند. ارزیابی و بررسی تاریخ سیاسی  دهه های اخیر کشور بدون در نظر گرفتن نقش حزب توده ایران  به معنی رواج تحزب و سیاسی ورزی ناقص و غیر واقعی است. بررسی و ارزیابی ناقص و غیر واقعی تاریخ، انکار و نادیده گرفتن جا و موقعیت حزب توده ایران در تاریخ مبارزات مردم و نیاموختن از تجربه های تاریخی آن چه از نظر تنگ نظری طبقاتی و چه از روی  اشتباه  و نا آگاهی ، اتحاد عمل همه نیروهای ملی و دمکراتیک را به تاخیر خواهد انداخت.

تجربه انقلاب بهمن 57 در این زمینه پندآموز است. در آن زمان هر چند جان سختی ارتجاع  و ضد انقلاب در به شکست کشاندن انقلاب نقش اساسی داشت، اما کم تجربگی سازمان های سیاسی مدافع مردم، انحصارطلبی  و تنگ نظری های طبقاتی  و رسوبات تبلیغات باز ماده از دوران ستم شاهی نقش کمی در به انزوا کشاندن و تفرقه احزاب سیاسی نداشت.

مبارزات مردم در چارچوب اصلاح طلبی و جنبش سبز، بویژه نقش آفرینی توده ها در تحولات سیاسی ـ اجتماعی ضربات جدی بر بسیاری از پیشداوری ها زده است. با این همه جا دارد از فرصت بزرگداشت سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران  استفاده کرده، به بازگویی و تجربه اندوزی از تاریخ برخاسته و همه سازمان ها و نیروهای اجتماعی مردمی را دعوت کنیم تا  به بررسی منصفانه عملکرد خود برخیزند و از این رهگذر راه را برای اتحاد عمل همه نیروهای مدافع آزادی، استقلال طلب و عدالت خواه بگشایند.

بدین وسیله سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران را به همه رهبران، اعضاء و هواداران این حزب تبریک گفته، اتحاد عمل همه نیروهای مترقی و آزادیخواه را در این شرایط حساس کشور آرزومندیم

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

10 مهر 1392

Facebook
Telegram
Twitter
Email