آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

قاضی مرتضوی

توضیح اینکه  این مقاله چندین سال پیش ( سال 1388 ) نوشته شده است و در همان زمان در برخی از سایت ها   نیز درج گردید . با توجه به اینکه در این روزها مرتضوی به دادگاه احضار شده وبا عنایت به اینکه پارسال احمدی نژاد صراحتا به لاریجانی گفت  مرتضوی یک مامور دون پایه ای بیش نبوده است که فقط دستور مقام مافوق خود را اجرا کرده است چرا می خواهید او را قربانی نمایید ( احمدی نژاد رندانه نامی از این مفام مافوق نمی برد ، ولی بر همگان مشخص است این مقام مافوق چه کسی است )  در صدد آن بود تا مرتضوی  را که در جریان جابجایی  جایگاه  ومواضع جناح ها   و مهره های  حکومتی به تناسب وضعیت  خاص و اجتناب ناپذیر سیالیت  اوضاع  به باند احمدی نژاد پیوسته بود ، به نحوی وی را از هدف تخاصمات و تیر رسی جنگ جناحین برهاند ، اینک با  مطرح شدن  مجدد نام وی  در رسانه ها  ، می تواند مورد توجه خوانندگان واقع شود . نویسنده مایل است این پرسش را با خوانندگان در میان نهد که کدامین وضعیت بر کشورمان حاکم است که جنایت کاری چون وی  قبل از ورود به به دادسرا در مصاحبه اش با خبر نگاران  به تاریخ هیجده آبان ماه خود را لایق مدا ل می داند ! آیا می شود این تقاضا ی گستاخانه ی وی را از برکت بر سر کار آمدن دولت امید و اعتدال ! دانست . پاسخ بر عهده ی وجدان های بیدار و آگاه و متعهد در جامعه است .

  •           *                           *

از پی آمدهای مهم جنبش سبز میهنمان وبا افشاگری شجاعانه شیخ اصلاحات افول ستاره قاضی معروف شکنجه وتجاوز ، مرتضوی بی آبروی رسوا می باشد. ازآنجاییکه مرتضوی به عنوان یکی از مهره  های قعال ستاد سرکوب وقتل از بی رحمی وشقا وت دستگاه  به نیکی مطلع می باشد در تب وتاب است تا از قربانی شد ن خود توسط ماشین گوشت خرد کنی رژیم که به اقتضای وضع گنده تر از اورا نیز سلاخی می نماید ، برهاند. اینکه او در این کار موفق خواهد شد یا نه اهمیت چندانی ندارد. ولی در این که او نها یتا بر صند لی محاکمه ی دادگا ه مردمی خواهد نشست جای تردیدی نیست . برای همین اینک که از جمله خواست های اصلی توده ها در جنبش محاکمه مرتضوی و همدستان جانی اش در بافت رژیمی بغایت فاسد وضد ملی است شناخت بستر متعفنی که مرتضوی ها توانستند در آن با زایشی نا میمون رشد نموده به آ نچنا ن قدرت مهیبی دست یابند که در فرایند اعمال مهار گسیخته شان متکبرانه خود را به هیچ نهادی پاسخگو ندانسته اند ، می تواند در امر مبارزه برای مجازات وریشه کنی اینچنین انگل های جانی بسی موثرافتد.برای درک دقیق وضعیتی که مرتضوی ها توانستند بدینسا ن بی پروا وگستاخ شوند می باید واقعیتهای عینی وذهنی جامعه پس از انقلاب 57بالاخص نحوه مصادره خشن دست آوردهای آن از زوایای مختلف سیاسی، اقتصادی وفرهنگی با تاملی برایدئولوژی واپس گرای حاکمیت با اسلوب علمی مورد کنکاش قرار گیرد.

از همان بدو پیروزی مرحله ی اول انقلاب جریان ارتجاع تاریک اندیش برای تصرف ارکان حاکمیت و تحمیل خواستهای ضد ملی خود به جامعه با محیلانه ترین توطئه ها در عرصه های وسیع اجتماعی فعال شد. وبا فرازوفرود فراوانی توام با هولناکترین کشتار ترقی خواهان پیشبرد اهداف ضد میهنی اش به خط حاکم در یکی از سفاکترین رژیمهای تاریخ جهان مبدل شد. در این میان دستگاه قضا که کاملا به تصرف آدمخواران ملبس به لباس روحانیت در آمده بود نقش بارزی  در سرکوب توده ها داشت. اینکه گمان برده شود در ترکیب دستگاه قضایی بخش سیاسی فعال بوده جنایت پیشه ها صرفا به گرد آن حلقه زده اند پنداشت درستی نیست.تحقیرتوده ها وتضییع حق وحقوق انسانی آنها در تمامی زمینه های اجتماعی در گستره ای وسیع دامنگیر افراد توسط کل این دستگاه فاسد قرون وسطایی موردی نیست که بتوان چشم بر آن فرو بست. کافی است حتی برای امری عادی وپیش وپا افتاده گذرت به این سلاخ خانه بیافتد تا به عمق فاجعه در ابعادی وسیع پی برد.

درپی شکست انقلاب تحت حاکمیت تاریک اندیشان آنچنان شرایطی در جامعه بوجود آمد که در دستگاه  فاشیستی قدرت فقط اوباشانی چون مرتضوی ها می توانستند  عرض اندام نمایند. برای همین صرف نظراز آنکه خواست بحق توده ها در محاکمه و مجازات این اراذل خواستی است منطقی  وعادلانه که می بایست عملی شود وبا مجاهدت مردم بالاخره خواهد شد. باید با برنامه ریزی علمی وعقلانی ریشه های رویش ورشد جنایت کارانی چون مرتضوی را هم در جامعه برای همیشه خشکانید.

به یقین در یک جامعه دمکراتیک که دستیابی بدان هدف نهایی جنبش شکوهمند توده هاست این امری است شدنی

صادق شکیب

Facebook
Telegram
Twitter
Email