آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعلامیه

 از توافق هسته ای ژنو استقبال می کند.

سرانجام  مذاکرات هسته ای بين ايران و کشورهای ٥+١ نتیجه داد.  این توافق با استقبال جهانیان و شادی میلیون ها ایرانی مواجه شد. توافق ژنو گام مقدماتی برای هموار نمودن زمینه  یک توافق همه جانبه تر و حل بحران هسته ای ایران با غرب ارزیابی شده است. اهمیت این توافق در حالی است که سیاست های مخرب و ویرانگر جمهوری اسلامی مخصوصا در دوران  هشت ساله دولت احمدی نژاد، کشور را در زمینه انرژی  هسته ای و هم در عرصه های سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی  با بحران همه جانبه روبرو کرده است. وضعیت اسفبار اقتصادی و سیاسی کشور و نارضایتی روزافزون مردم از شرایط موجود امکان بیشتری  به نیروهای جنگ طلب و غارتگر جهانی داده بود تا برای تحمیل خواست و اهداف تجاوزکارانه اشان  بیش از پیش امکان مانور پیدا کنند

آثار ویرانگر تحریم های تحمیل شده از طرف کشورهای غربی همراه با تخریب صنایع تولیدی، کشاورزی و چپاول و غارتگری باندهای مافیایی که سر به هزاران میلیارد ریال می زند، کشور را به بن بست سیاسی  خطرناکی کشانده بود. به همین خاطر مردم با حساسیت خاصی مذاکرات ژنو را پی گیری و با بیم و امید  منتظر نتیجه نهایی آن بودند.  توافقی که در ژنو رخ داد تا حدود زیادی این امید را به میان مردم برد که چرخش در سیاست خارجی برای تنش زدایی با جامعه جهانی، آغازی باشد برای تغییرات سیاسی و اقتصادی کشور.

طی سی ساله گذشته، نیروهای معینی با طبل دشمنی با غرب به سرکوب خونین مردم پرداختند. آزادیهای دمکراتیک را نادیده گرفتند. حقوق خلقهای ساکن کشور را پایمال کردند. سازمانهای سیاسی و آزادیخواه را سرکوب نمودند. تمام این جنایت ها برای آن بود تا فضای مناسبی برای بقای خود و شرایط امنی برای غارت کشور داشته باشند. آنها ها که با بحران بالیده شده بودند با استفاده از شرایط تحریم ها پروارتر شدند و با لانه کردن در ارگانهای نظامی ـ امنیتی در تمام ارگانهای اجرایی ـ مقننه و قضایی کشور تاثیر گذار شدند و در نتیجه اقتصاد کشور را به نابودی کشاندند و جامعه را  با یک بحران سراسری و همه جانبه روبرو نمودند.

با این همه وعلیرغم تمام فشارها و سرکوب های خونین، مردم از مبارزه برای کنار زدن نیروهای ارتجاعی و غارتگر پا پس نکشیدند. مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز نشان دادند که خواهان تغییر بنیادی در عرصه های گوناگون اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی می باشند. یکی از همین خواسته های حل بحران انرژی هسته ای و عادی کردن روابط با کشورهای غربی با حفظ منافع ملی کشور است. سرانجام کنش ها و واکنش های مردم با نیروهای اقتدارگرا و غارتگر به تسلیم خامنه ای در مقابل خواست و اراده آنها منجر شد. “نرمش قهرمانانه” نتیجه مبارزه  مردم با سیاست های ویرانگر  چند ده ساله رژیم در عرصه داخلی و بین المللی است.

اینک سیاست خارجی ایران می تواند در مسیر تنش زدایی  با کشورهای غربی، برای حل بحران هسته ای و منزوی کردن نیروهای افراطی و جنگ طلب در عرصه جهانی و داخلی گام بردارد.  مشروط بر اینکه همزمان گام های موثری در عرصه های سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی به نفع توده های مردم  نیز برداشته شود. در آن صورت  توافق در ژنو را  می توان توافق تاریخی و سر منشاء چرخشی بزرگ برای برون رفت از بحران  همه جانبه کشور دانست.

                                                                                   کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

                                                                                                   پنجم آذر 1392

Facebook
Telegram
Twitter
Email