آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اوکراین

جهان نگران اتفاقاتی است که در اوکراین رخ داده است. ظهور و حضور نئوفاشیستها و نازی ها در درگیری های اخیر کشور اوکراین به شدت مردم صلح دوست جهان را به اندیشه واداشته است. این ترس بیشتر از آنجا ناسی می شود که رویارویی قدرت بزرگ جهانی از جمله آمریکا و اروپا از سویی و روسیه از سوی دیگر می تواند به فاجعه ای جبران ناپذیر تبدیل و به  نابودی بشریت منجر گردد. حمایت آمریکا و گروهی از کشورهای اروپایی از نیروهایی مانند طالبان در خاورمیانه و افغانستان و از نئوفاشیستها در اوکراین بیانگر این واقعیت است  که امپریالستها پای بند هیچ نوع اخلاقیات انسانی نیستند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ وسیله ای فروگذارنمی کنند. سخن گفتن از حقوق مردم، آزادی و دمکراسی و حقوق بشر که این روزها به شدت باب شده است، چیزی جز دفاع از منافع سرمایه داری جهانی و ایجاد شرایط برای غارت بیشتر کشورهای جهان سوم نیست. جهانی یکدست، مطیع و مصرف کننده از اهداف امپریالیسم آمریکاست که با رمز “دهکده جهانی” کلید خورد. از آن تاریخ تا کنون  دهها حوادث ناگوار بشری با پارجه پارچه کردن کشورها به زور اسلحه و انقلابات رنگی رخ داده است و آخرین نمونه آن اوکراین است. این هشدار بزرگی است برای بشریت.

Facebook
Telegram
Twitter
Email