آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

8 مارس

به یاد عزیزانی چون کلارا ستکین ,رزا لوکزامبورگ,مریم فیروز ,سیمین فردین,شهلا فرجاد,شهین ,رویا وصدها عزیزانی که در راه آزادی وبرابری, عاشقانه وبیدریغ بهترین روزهای زندگی خویش را نثار نمودند.

با نگاهی عمیق به سیر تاریخ مبارزاتی زنان جهان وکشورمان ایران ,وحتی با تعمقی زود گذرمیتوان دید که بسیارند زنانی که در راه دستیابی به حقوق سیاسی وآزادی وبرابری اجتماعی, مبارزه را برخواستهای شخصی ساده زنانه خویش مهمتر تردانسته و در این میان  کیش”من”شخصی را به فراموشی گذاشته  ودر راه”ما”ی والای انسانی جان در طبق اخلاص نهاده اند.

چه بسیار بودند وهستند زنانی که پا بپای همسران رزمنده خویش تاب زندانها و شکنجه ها ی طاقت فرسا وداغ همسران وفرزندان ومادران-پدران وحتی خواهران وبرادران خویش را دیده اند وبا این حال سر تسلیم فرود نیاورده ولحظه ای در راه آزادی وبرابری درنگ نورزیده وبا تلاش پیگیرانه در دل سنگ کو ههای عظیم ظلمت چون چشمه ای کوچک رخنه کرده وروزنه ای باز نموده, وچون شب تابی تاریکی شب را روشن میکنند.گوئی این فرشتگان زمینی فقط برای آفرینش صلح ودوستی وبرابری زاده شده اند ,تا کبوتر صلح صحبگاهی را به پرواز در آورند.

کلارا ستکین ورزا لوکزمبورگ که میتوان آنها را بنیان گذاران راه برابری وآزادی زن ومرد  نامید, بر این باوربودند که بیقین زنان  راه مبارزاتی خود را خواهند یافت,که بی شک گسترش مبارزاتی زنان امروزی دال بر اثبات آین یقین میباشد که راه پر فراز ونشیب این زنان نامدار جهانی بحق بوده ونه تنها این راه اتوپی خیالی نبوده, بلکه روز بروز گسترش بیشتری مییابد.این گسترش در کشورمان ایران علیرغم تمام اختناقها ی موجود, زنانی چون مریم فیروز –سیمین فردین-شهلا فرجاد –نسرین ستوده وشیرین عبادی و ندا آقا سلطان وخیل عظیم مادران صلح  -پارک لاله وکانونهای مختلف دفاع از حقوق زنان وکودکان را که در راه حقوق زیر پا گذاشته زنان مبارزه میکنند,بعنوان نمونه  میتوان نام برد,که در صد سال اخیر با تمامی فراز ونشیبها ی بی پایان آن نقش عمده ای نه تنها در تاریخ زنان کشور ما بلکه در خاورمیانه ایفا نموده  است .در واقع زنان دنیا از افغانستان تا عربستان واز اروپا تا دور ترین نقطا ت آفریقا علیه تبعیض جنسی به سطح آگاهی های وافری رسیده اند,و در راه آن به تلاشهای گسترده ای دست میزنند .واین همان آمالی است که بنیان گذاران آن در راهش جانفشانی نمودند, وهم اکنون در کشور هائی هر چند کم ,ثمره آن را چون  عطرغنچه ای شاداب وروح افزا بکام زنانشان میرسد,وجشن 8 مارس را زنان این کشور ها با برابری وآزادی به جشنی پر سرور همراه با تقدیم  گلهای لاله ورز وسنبل و زعفران تبدیل نموده و بیکدیگر تبریک میگویند.جشنی که گاه” فراموش ” که نه بلکه باور کردنی برایشان نیست که در راهش چه خونها ریخته شده است, تا که چنین گلهائی بثمر آیند.

با آرزوی پیروزی وبرابری برای تمامی زنان جهان نا برابر.

ناهید مذ کوری    07/03/2014 

Facebook
Telegram
Twitter
Email