آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

روز جهانی زن

دمکرات آذربایجان

به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن

زنان مبارز کشور!

بیش از یک قرن از کنفرانس بین المللی سوسیالیستها که پایه و مبدا روز جهانی زن شد، می گذرد. در سال 1910 به پیشنهاد کلاراستکین روز هشتم مارس (17 اسفند) بعنوان روز رزمجویانه زنان برای رفع تبعیض جنسی و برابری حقوق نام گذاری شد. از آن تاریخ پیکار دشوار و پر از فراز و نشیب زنان جهان برای بدست آوردن برابری حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مراحل گوناگونی طی کرده و دستاوردهای بزرگی را با خود بهمراه داشته است. در این راه  مبارزه خستگی ناپذیر زنان در راه عدالت جنسی و پیوند آن با مبارزه برای عدالت اجتماعی، صلح و آزادی و محیط زیست، دامنه اجتماعی این جنبش را گسترش داد. با نگاهی به تاریخ یکصد ساله گذشته، نشان می دهد که نقش قاطع و تعیین کننده ای زنان در جنبش های جهانی برای عدالت اجتماعی، صلح پایدار و حفظ محیط زیست، داشته و دارند. ما اطمینان داریم پیوند هرچه بیشتر مبارزات زنان جهان با نیروهای آزادیخواه و مترقی متضمن نجات جهان از شرایط دشوار و خطرناکی است  جهان با آن روبرو است.

هوطنان عزیز!

در ارتباط با جنبش جهانی زنان برای کسب حقوق برابر، در 17 اسفند 1301 به ابتکار زنان مترقی و پیشرو کشورمان نخستین جشن روز جهانی زن توسط “انجمن پیک سعادت نسوان” بر گذار شد. در طول 91 سال  گذشته زنان میهنمان با پشت سر گذاشتن تمام دشواری ها و زیر سایه سیاست های سرکوبگرانه رژیم های حاکم به هر طریق ممکن، و با اشکال گوناگون روز جهانی زن را جشن گرفته اند.

جشن های 8 مارس همه ساله عرصه ارزیابی دستاوردهای جنبش مبارزاتی زنان، بررسی شرایط عینی و ذهنی مبارزه، و تجدید عهد برای تلاش بیشتر برای غلبه بر موانع و دشواری های اجتماعی پیش رو بوده است.  صفحات تاریخ معاصر میهن مان به حق شاهد مبارزات تحسین برانگیز زنان کشور در مقاطع تعیین کننده، همچون جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، جنبش 21 آذر، جنبش ملی شدن صنایع نفت، مبارزات انقلابی بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، انقلاب بهمن 1357، مبارزه برای صلح برای خاتمه جنگ هشت ساله ایران- عراق، و مبارزه بر ضد سیاست های ارتجاعی رژیم ”ولایت فقیه“ بوده است.

سرکوب خشن حقوق زنان نزدیک بیش از سه دهه گذشته همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانه زنان میهن ما رو به رو بوده است. پیکار حماسی زندانیان سیاسی زن، در زندان های قرون وسطایی و در مقابله با شکنجه های ضد انسانی دژخیمان رژیم، از صفحات درخشان جنبش رهایی بخش مردم میهن ما در پیکار بر ضد استبداد حاکم است.  با این همه زنان میهن ما در سال های اخیر، و در شرایطی که نیروهای مدافع اصلاحات با شعار های ایجاد جامعه مدنی، گسترش دموکراسی و احترام به حقوق انسانی و اجتماعی زنان در عرصه مبارزات سیاسی کشور ظاهر شدند، در همکاری پیگیر و ستودنی با جوانان توانستند، صفحه درخشان دیگری در تاریخ معاصر کشور ایجاد کنند. شکست نماینده رژیم ولایت فقیه در رفراندم 2 خرداد 1376 حماسه جنبش سبز در خرداد 1388 و نه بزرگ به نماینده نیروهای واپسگرا در انتخابات ریاست جمهوری 1392 به میزان قابل توجهی محصول کار و فعالیت زنان، جوانان و دانشجویان بود. 
جنبش مستقل زنان میهن ما در سال های اخیر دست آورد های ارزنده ای به همراه داشته است. ایجاد شمار زیادی از تشکل های صنفی و اجتماعی، تلاش تحسین برانگیز در زمینه بالا بردن آگاهی اجتماعی، خصوصاً در میان زنان زحمتکش، در کنار کار گسترده فرهنگی و اجتماعی بی شک نقش موثری در زمینه سازماندهی جنبش مستقل زنان میهن ما داشته است. موفقیت های بزرگ زنان میهن ما، در عرصه های علم و دانش، هنر و فرهنگ و ورزش علیرغم تمام محدودیت هایی که سد راهشان بوده است، تحسین جهانیان را بر انگیخته است.

امسال زنان میهن ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می روند که سیاست های ویرانگر رژیم ولایت فقیه با شکست آشکار روبرو شده است. سالها سیاست سرکوبگرانه و زن ستیزانه رژیم با عمده کردن مبارزه با “تهاجم فرهنگی ”  مانند طرح جدا سازی دختران و پسران در آموزشگاهها و دانشگاهای کشور، منع حضور دختران در بسیاری از رشته های دانشگاهی، جلوگیری از شرکت زنان در میادین ورزشی،  نظارت همیشگی زنان تحت عنوان مبارزه با بد حجابی، دستگیری وسیع فعالان زن و احکام سنگین و محرومیت اجتماعی برای آنان  ، جلوگیری از انتشار نشریات زنان و منع سفر فعالان زن به خارج  …  همه و همه نتوانست ضامنی برای بقای سیاست های ارتجاعی و زن ستیزانه رژیم باشد.

 آنچه در صحنه مبارزات روزمره خلق های ساکن ایران به اثبات رسیده، نشان میدهد که جنبش مستقل زنان در همبستگی و هم پیوندی با دیگر نیروهای اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و جوانان می تواند راه گشای تحولات جدی آینده  به سوی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد.

فرقه دمکرات آذربایجان روز همبستگی جهانی زن را به همه زنان جهان بویژه زنان کشورمان شاد باش می گوید.

گرامی باد روز همبستگی رزمجویانه زنان سراسر جهان!

                                                                                             کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

                                                                                                        17 اسفند 1392

Facebook
Telegram
Twitter
Email