آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بلاروس

بدون هیچ نوع تغیری باقی مانده است.

الکساندرلوکاشنکورئیس جمهور بلاروس اعلام نمود که:

سیاست بلاروس در مورد اوکراین بدون هیچ نوع تغیری به شکل سابق باقی مانده است. الکساندر لوکاشنکو در جلسه شورای امنیتی که پس از آماده باش نخست نیروهای مسلح جمهوری بلاروس “بلتا” یکبار دیگر تشکیل شده بود,چنین سخن گفت :من میخواهم در مورد مسئله ای که به یقین رهبران ومردم مارا به نگرانی وا داشته سخن گویم.واقعیت در این است که رهبریت ومردم بلاروس به خبر ها وتبلیغاتی  که در حول آن داده میشود ,توجه ای زیاد مینمایند.واین اخبار از جریانات اتفاق افتاده در اوکراین تا دسیسه هائی که در اینجا میچینند را در بر میگیرد,و گویا با سئوالات این چنینی که چرا لوکاشنکو حرکتی نمیکند؟ویا اینکه”ببینید سکوت پیشه نموده”ودر این باره هیچ حرفی نمیزند تا بشود تصمیماتی گرفت,و یا”درمورد اوکراین چه موضعی باید داشته باشیم.”را مطرح مینمایند.

باید بگویم:کسیکه با دقت شرایط وسیاست را پیگیری میکند چنین موضوعی را مطرح نخواهد کرد.زیرا ما از سر آغاز این مسئله موضع خویش را تعین نموده بودیم,وامروز هم همان سیاست را ادامه خواهیم داد.مسلما وضعیت اوکراین ما را نگران کرده است.زیرا آنها چون کشور ما هستند.مردم آنجا مردم ما وبرادران ما هستند.لوکوشنکو چنین ادامه میدهد:من بصراحت بگویم که آنچه که هم اکنون در اوکراین و بر مردم آن اتفاق میافتد,حق این مردم نیست,واین مردم سزاوار چنین مسائل نیستند,مردم قهرمانی که باتفاق اکثریت علیه فاشیسم مبارزه کردند,وبهمراه ما در این جنگ تا نابودی آن سعی نمودند.وبا ید گفت تاریخ دو ملت ما در این مورد بدون کوچکترین ابهامی است.ما در این مبارزه بهمراه یگدیگربه پیروزی رسیدیم.

در مورد ارتباطات تجاری وهمکاری های اقتصادی بلاروس واوکراین باید ذکر گردد که گردش مالی ای حدود 7000000000ملیون دلاربین دو کشور میباشد.واین موضوع نشان میدهدکه روابط اقتصادی نزدیکی بین این دو کشور بوجود آمده است. ودر واقع باید چنین سئوال نمود که:کدامین کشوری را میدانید که با چنین ارتباطات تنگانگی که بین شان موجود میباشد نباید نگران این موقعیت  شود؟وبهمین جهت است که ما نگران هستیم.

برگرفته از(ام – اس – ک) سیاست بلتا 12مارس 2014.                     

برگردان : ناهید مذکوری  17/03/2014

http://news.mail.ru/inworld/belorussia/politics/17345098/?frommail=1

Facebook
Telegram
Twitter
Email