آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

برای پرواز پرندگان همراه شویم

دیگر صدای پرواز پرندگان از آسمان جنوب شرقی اوکراین وغزه وعراق نمی آید حتی آنها هم از وحشت بمباران کوچ کرده اند. دیگر از کودکستان های باقی مانده وساخته شده زمان شوروی صدای شادی و خنده کودکان به گوش نمیرسد.حتی آنها هم به تلی از خاک تبدیل شده اند,وتنها صدای شلیک راکتها وگلوله ها وتانکها گوشها را کر میکند.در خیابانها بجای انسانها گوسفندان وگاوهای بی صاحب به چرامشغولند,در آن سر دنیا کودکی بی سرپناه وگرسنه از پستان سگی ضعیف تغذیه میکند.گویا غزه به خون نشسته با نابودی کودکان تحت پوشش سازمان ملل خونین تر جلوه می کند.زیرا بنیامین تنها سر پناه آنها را هم با خاک یکسان کرد .در عراق داعش دختران را وادار به ختنه میکند وزنان را به نام اسلام تحت هر ستمی قرار میدهد,وثروت ملی مردم را تاراج می کند.داعش در سوریه بر زنان کوبانی تجاوز را آغاز نموده.دیگر مردم این کشور ها امنیتی در سرزمین خود ندارند.هر لحظه صدای فریادپدر ویا مادرویا کودکی که عزیزش را از دست داده در کوچه ها وخیابانها وخانه های فرو ریخته از جنگ نابرابر ارتش فاشیستی اوکراین واسرائیل وعراق وسوریه ودست نشاندگان امپریالیسم آمریکا در جای جای جهان به گوش میرسد,ودیگردر وطن خرابه جائی برای باقی مانده انسانی یافت نمیشود. بیش از 147000هزار نفر از اوکراین به روسیه سرازیر شده اند ,تا شایدسر پناهی جویند.اما غزه در محاصره وعراق….که از جنگ فرتوت شده اند ,چه کنند ؟چگونه دست امپریالیسم جهانخوار را که جغرافیای جهان را هر روز بیشتر به نفع خود تغیرمیدهد وتجاوز به خاک ومال وثروت مردم جهان می کندباید کوتاه نمود؟واین نمایندگان ناقوس بی عدالتی امریکا وسر سپردگانش اسرائیل و  داعش که بنام اسلام روی فاشیسم را سفید کرده اند,وبا دستان خونین خویش دمکراسی را پیشنهاد میدهند,چگونه وچطور میبایست کوتاه کرد ومقابله نمود؟چگونه این جلادان را که در هر کجا بشکلی نوین قد علم میکنند,درعراق (داعش ودر ایران جمهوری اسلامی در افغانستان طالبان ودر اوکراین به نام دمکراسی غربی ودر غزه با نام دفاع از اسرائیل و….)مردم را سرکوب میکنند.آیامی توان در مقابل این نا عدالتی ها بر خاست؟   آنطور که بنظر میاید نیروهای ترقی خواه زنگ ناقوس را به صدا در آورده اند.ودر سراسر جهان فریاد انساندوستانه آنها به اوج میرسد وامید وروزنه هائی در جای جای گیتی جرقه میزند .اینبار همگی متحدا و دست در دست میباید جلودار تجاوزات آمریکا ودست نشاندگانش باشیم وهر روز هوشیارانه تر علیه عوامل کوچکتر که سعی دارند جهت قضیه را به سوئی دیگر بر گردانند وکشتار انسانها راچنان نشان دهند که گویا (ما مشکلات خودمان را درمیهن داریم وباید به آن مسائل بپردازیم)موضوع اصلی را سوق درجهت نادرست میدهند.که این آب در آسیاب دشمن اصلی (امپریالیسم )ریختن است.امپریالیسمی که بنیان در خرابی تمامی جهان وحتی سرزمینمان ایران دارد,وغیر از سود برای خویش هدیه دیگری غیر از جنگ ونابودی به جهانیان پیشنهاد نمیکند.سودی که چون گنجی نهفته در غزه واوکراین و….حتی کشورمان ایران موجود میباشد .از آن جمله فروش اسلحه وتاراج نفت وسرمایه گذاری های بیکران وسود های میلیاردی آنها وثروتمند شدن تعداد کمی از غارتگران کره خاکی وفقر وتنگدستی بیشتر خلقهای جهان .  میخواهم اینبار به نام یک زن ومادر و انسان  دست خود را به همه صلح دوستان ومبارزان راه آزادی دراز کنم وتقاضا کنم که از مبارزه در راه نابودی دشمن بر نداشته وعرصه را بر امپریالیسم تجاوزکار تنگ وتنگتر نمائید .تا در این کره خاکی کبوتران صلحش به پرواز در آیند,وآواز خوشبختی بلبلان در آسمان آبی به صدا در آید,وخورشید امید بر جهانیان وبشریت بتابد ,وهر پد ر و مادری کودکان خویش را در دشت عشق ومحبت سیراب کنند,وسقف هیچ مدرسه ومهد کودکی برسر کودکانش فرو نریزد,وچشمان هر انساندوستی پرواز پروانه ها وکبوتران ونگاه پر مهر آهوان وریزش جویبار ها را دنبال کند .به امید آن روز باید دست از مبارزه وافشاگری علیه اهریمنان بر نداشت.ودر راهش سر و جان باخت.

نگارش : ناهید مذکوری 04/08/2014

Facebook
Telegram
Twitter
Email