آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اطلاعیه دبیرخانه

در تاریخ ٩ اسفند ١٣٩٣ (٢٨فوریه ٢٠١٥) پلنوم فوق العاده کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان بر کزارگردید.

در آغاز پلنوم با یک دقیقه سکوت خاطره رفیق امیرعلی لاهرودی صدر پیشین فرقه دمکرات آذربایجان و دیگر اعضای در گذشته کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان را گرامی داشت. سپس در ارتباط با انتخاب صدر جدید، رفیق واله قلی زاده به عنوان نامزد یگانه هیات اجرائیه کمیته مرکزی به شرکت کنندگان در پلنوم پیشنهاد گردید.

پیشنهاد به مذاکره گذارده شد و پس از شور و مشورت، رفیق واله قلی زاده فرزند رضا به اتفاق آرای شرکت کنندگان در پلنوم کمیته مرکزی به عنوان صدر جدید کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان انتخاب گردید. در پایان، پلنوم برخی موارد تشکیلاتی را نیز مورد مذاکره قرار داده و به اتفاق آرا تصمیمات لازم اتخاذ گردید. شرکت کنندگان در پلنوم ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای صدر کمیته مرکزی در راه تحقق اهداف فرقه دمکرات آذربایجان، اعلام همکاری همه جانبه نمودند.

دبیرخانه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان ٩اسفند ١٣٩٣

Facebook
Telegram
Twitter
Email