آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

صدر فرقه

صدر جدید کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

رفیق واله قلی زاده فرزند رضا در تاریخ ٢١ اردیبهشت ١٣١٧ (١٠ماه مه ١٩٣٨) در روستای «خوروزلو» شهرستان اردبیل در یک خانواده کشاورز متولد شده است. پدر ایشان رضا قلی زاده فرزند حضی در سال ١٢٩٠ شمسی (سال ١٩١١) در روستای آق ایمام شهرستان اردبیل در یک خانواده  کشاورز به دنیا آمده بود. او در هنگام جوانی به همراه اقوام  نزدیکش  به  باکو رفته   و تا سال ١٣١٧ (١٩٣٨میلادی) در ایچری شهر سکونت داشته و کارگر صنایع  نفت باکو بوده است.    در این سال، رضا قلی زاده به همراه خانواده اش همچون دیگر ایرانیان  به سرزمین خود ایران بازگشته و مجددأ در شهرستان اردبیل ساکن گردیدند

در سالهای ٢٥- ١٣٢٤ (٤٦- ١٩٤٥)، هنگامی که جنبشهای انقلابی در ایران اوج گرفت، رضا قلی زاده به صفوف فرقه دمکرات آذربایجان پذیرفته گردیده و تمام توان و امکانات خود را صرف مبارزه انقلابی نمود.

رفیق واله قلی زاده نیز از همان دوران نوجوانی پای در راه پدر گذاشت و با صدر تشکیلات روستای «هامار کند»، صفر بابا بندی، همکاری تشکیلاتی می کرد. او با سفارش صفر بابا و در سرمای شدید منطقه اردبیل فدائیان فرقه را در جهات مختلف همراهی نموده و اسب ها را به روستا باز می گرداند و همواره مورد تشویق صفربابا قرار می گرفت.

در آذر ماه سال ١٣٢٥ (دسامبر ١٩٤٦) به هنگامی که جنبش ٢١آذر با همکاری هماهنگ نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی سرکوب گردید، منزل روستایی قلی زاده ها مورد یورش ماموران ارتش شاهنشاهی قرار گرفت. پدرش دسنگیر و به نقطه نا معلومی فرستاده شد. مادر و خواهرنش را اقوام نزدیکشان پنهان کردند، خانۀ آنها توسط مامورین تخریب گردید. رفیق واله قلی زاده و برادران کوچکش مجبور شدند در شبی به شدت برف آلود و یخبندان در یکی از اطاقها که درب و پنجره اش کاملآ شکسته شده بود، پنهان شوند.

هنگام صبح واله متوجه می شود که هر دو برادرش از شدت سرما منجمد شده و هلاک گردیده اند.

پس از ٣ سال شکنجه و آزار و اذیت و تعقیب و گریز، پدرش توانست از تعقیبها گریخته و در آذر ماه ١٣٢٨ (دسامبر ١٩٤٩) به همراه خانواده اش از منطقه «بیله سوار» به جمهوری آذربایجان سوسیالیستی مهاجرت کنند.

آنها در تعاونی کشاورزی دولتی کشت انگور ناحیه شاماخی اسکان یافتند.

رفیق واله قلی زاده تحصیلات متوسط را در همان جا به اتمام رساند و در سال ١٣٣٨ (١٩٥٩میلادی) وارد شعبۀ کشاورزی آموز شکدۀ عالی فنی امور دهقانی شهر قوبا گردید. او در هنگام تحصیل به عنوان دانشجوی نمونه، همزمان در شعبۀ تجربی مرکز علمی گوسارچای واقع در ناحیه خاچمز در پروژه های علمی کوچک کار می کرد.

در سال ١٣٤٣ (١٩٦٤میلادی)، رفیق قلی زاده پس از اتمام تحصیلات، در تعاونی کشاورزی نظامی واقع در ناحیه ساعاتلی و صابیرآباد به عنوان سر مهندس کشاورزی استخدام گردید.

رفیق واله قلی زاده از همان دوران دانشجویی در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی تشکیلاتی شرکت فعال داشت. به طوری که در سال ١٣٤٢ شمسی (١٩٦٣) به عنوان عضو فعال تشکیلات جوانان به مسئولیت شعبۀ تبلیغات کمیته شهری قوبا در فرقه دمکرات آذربایجان منصوب گردید. پس از اشتغال در ساعاتلی و صابیرآباد، فعالیتهای او در امور اجتماعی مورد توجه رهبری کمیته شهری فرقه دمکرات آذربایجان در شهر شیروان (علی بایراملی) قرار گرفت.

به پیشنهاد رفیق علی حسین اسماعیل زاده، صدر کمیته شهری شیروان، رفیق قلی زاده نامزد عضویت در فرقه دمکرات آذربایجان گردید. پس از چندی او با تصمیم صدر کمیته شهری با رای مشورتی در پلنوم سازمان شهری شرکت می نمود. پس از مدت کوتاهی در مرداد سال ١٣٤٣ (آگوست ١٩٦٤) به عنوان صدر تشکیلات جوانان شهر انتخاب گردید.

طی سالهای ٥٤- ١٣٥٠ (٧٥- ١٩٧١) دورۀ مدیریت عالی را در مدرسۀ عالی حربی حزب کمونیست اتحاد شوروی در باکو با موفقیت به پایان رساند.

رفیق واله قلی زاده از سال ١٣٥٨ شمس (١٩٧٩ میلادی) به طور منظم در جلسات پلنوم کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان شرکت داشته است در سال ١٣٦١ (١٩٨٢میلادی) به عنوان دبیر اول کمیته شهری فرقه دمکرات آذربایجان در شهر شیروان انتخاب گردیده و تا کنون در همان شهر به عنوان صدر کمیته انجام وظیفه می نمود. او در همین سال به طور همزمان به عضویت رسمی کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان انتخاب گردید.

رفیق قلی زاده در سال ١٣٦٤ شمسی (١٩٨٥میلادی) برای شرکت در کنفرانس ملی حزب توده ایران انتخاب گردید و مدت سه ماه در افغنستان فعالیت داشت.

رفیق واله قلی زاده از سال ١٣٦٧ (١٩٨٨) به عضویت هیات اجرائیه (هیات سیاسی) کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان انتخاب گردیده است.

رفیق واله قلی زاده متاهل و دارای ٥ فرزند است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email