آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

گشایش گنگره نمایندگان خلق چین در پکن

پنجمین نشست دوازدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین صبح 15اسفند ( 5مارس) در پکن گشایش یافت. به گزارش رادیو بین المللی چین، طبق دستور اجلاس ، لی که چیانگ نخست وزیر به نمایندگی شورای دولتی چین گزارش کار دولت را ارائه داد

·لی که چیانگ یادآور شد، سال گذشته، توسعه چین با چالشهای جدی روبرو شد. اما تحت رهبری کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به محوریت شی جین پینگ، مردم اقوام مختلف سراسر کشور با غلبه بر مشکلات به توسعه پایدار و سالم اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کردند. سال گذشته، وظایف عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق و نهادهای مختلف با موفقیت انجام شده و آغاز مطلوب سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله تحقق یافته است.

در سال گذشته، ارزش کل تولیدات داخلی چین به 74 هزار و 400 میلیارد یوان رسید که 6.7 درصد افزایش یافته و نسبت سهم برای رشد اقتصاد سراسر جهان از 30 درصد فراتر رفته است. تا پایان سال گذشته، نسبت بیکاری در شهرها و شهرستان‌ها، 4.02 درصد بود که پائین‌تر از سالهای گذشته بود. زندگی مردم در سال گذشته نیز بهبود یافته است. درآمد سرانه قابل استفاده سراسر کشور 6.3 درصد افزایش یافته و جمعیت فقیر در روستاها 12 میلیون و 400 هزار نفر کاهش یافته است. گردشگری در داخل چین با سرعت رشد یافته و مسافرت به خارج از کشور از 120 میلیون سفر فراتر رفته است. زندگی شهرنشینان و روستاییان به سطح جدید رسیده است.

لی که چیانگ در اشاره به اهداف توسعه عمده چین در سال 2017 گفت، پیشبینی می‌شود، میزان کل تولیدات ناخالص ملی چین به اندازه 6.5 درصدی داشته و سعی کنیم در کارهای عملی به دست‌آوردهای بهتری برسند. میزان افزایش قیمت مصرف شهروندان در سطح 3 درصد حفظ کرده، بیش از 11 میلیون جمیعت شهرک ها را مشاغل کرده و درصد بی کاری ثبت شده در چهارچوب 4.5درصد کنترل شود. میزان واردات و صادرات ثبات و پرداخت و درآمد بین المللی در سطح ثبات و تعادلی حفظ شده، هم قام درآمد شهروندان با رشد اقصتادی کشور تحقق یافته و میزان مصرف انرژی میزان تولید ناخالص ملی و میزان خروج آلاینده‌های عمده کاهش یابد.

لی که چیانگ افزود ، کارهای دولت در سال جاری باید طبق اصول زیر انجام شود.

یک ، پایبندی بر پیشرفت براساس ثبات و حفظ ایستادگی راهبردی . ثبات وضعیت کلی است، باید بر رشد با ثبات ، تضمین اشتغال و پیشگیری از خطرات پایبند بود، از خط قرمز امنیت مالی ، تامین معاش مردم و حفاظت از محیط زیست دفاع کرد تا ثبات وضعیت کلی اقتصاد و جامعه تضمین گردد. با پیش شرط ثبات، بطور عمیق اصلاحات را به پیش سوق داد و تعدیل ساختار را تسریع کرد و سعی می کنیم در ابعاد کلیدی به پیشرفت های نوینی دست یابیم.

دوم ، باید بر پیشبرد اصلاحات جانبی عرضه پایبند بود. ساختار جانبی عرضه سمت اصلی اصلاحات است ، از طریق ساده سازی امور اداری و کاهش مالیات ، تشویق نوآوری ، کاهش عرضه بی اثر و افزایش عرضه موثر ، پیوسته به افزایش نیروی حیاتی بازار پرداخت.

سوم ، گسترش تقاضای کلی و ارتقای اثر آن. تقاضای داخلی کشور مان نیروی بالقوه عظیمی دارد ، گسترش تقاضای داخلی هم الزوم هم امکان پذیر است.

چهارم، با اتکاء نوآوری به تغییرات نیروی محرکه بین صنایع نو و کهنه و بهبود ساختار صنعتی کمک کرد.

پنجم، با نیروی زیاد مسائل برجسته مورد توجه عمومی مردم را حل کرد.

همچنین چین با موفقیت نشست سران گروه بیست را در شهر هانگ‎جو برگزار کرد که در این نشست دست‎آوردهایی مهم حاصل شد و به این ترتیب چین نقش خود را در مدیریت اقتصاد جهان ایفا نمود.

لی که چیانگ نخست وزیر چین کرد، در مقابل تعییرات عمیق نظم سیاسی و اقتصادی جهان، چین همواره طرفدار قاطع صلح، ثبات و عدالت جهان بوده و به عنوان سانزده صلح و ثبات جهان، اعانه دهند توسعه بین امللی و حافظ نظم بین المللی در تلاش است.

وی گفت، ما قاطعانه به راه های توسعه صلح آمیز پاینبد شده و قاطعانه از قدرت و اعتباری نظام چند جانبه حمایت کرده و با هر شکل حمایت گرایی مخالفت می کند. چین فعالانه در روند مدیریت جهان شرکت کرده و روند جهانی شدن اقتصاد را به سمت عدالت تر و گسرتده تر برسانند. به ساخت نظام مناسبات قدرت های جهان بر اساس توسعه معادل کمک کرده و برای ایجاد محیط همسایه بر اساس اعتماد متقابل و توسعه مشترک تلاش خواهد کرد. بطور کلی سطح همکاری‌های خود با کشورهای در حال رشد ارتقا داده و بطور فعال برای حل مساله بین المللی و و منطقه ای پیشنهاد سازنده ای را ایفا می کند. در عین حال روند ساخت سازوکار حافظت از منافع خود در خارج از کشور و افزایش توانایی خود را تسریع خواهد کرد.

نخست وزیر چین افزود، چین مایل است به اتفاق جامعه جهانی، برای ساخت مناسبات بین امللی جدید بر اساس همکاری و سود متقابل و ایجاد جامعه ای با سرنوشت مشترک بشریت سهم خود را ادا کند

Facebook
Telegram
Twitter
Email