آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعتراض کارگران

کارخانه روغن نباتی زنجان مقابل استانداری

روز دوشنبه 17 فروردین نزدیک به 400 نفر ازکارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان در مقابل کارخانه تجمع کردند. بی توجهی به مشکلات کارخانه و کارگران باعث تجمع شده است. کارگران این کارخانه تا به حال چندین بار به اداره کار استان مراجعه کرده اند، اما نتنیجه نگرفته اند. یکی از کارگران به خبرنگاران حاضر می گوید: کارخانه به حال خود رها شده، مدیر عامل در مدت چهار ماه فقط یک بار به مدت چند ساعت در کارخانه حضور پیدا کرده است. تصمیم گیری درستی برای فعالیت کارخانه وجود ندارد. مواد اولیه تامین نمی شود. برای کارگران شاغل هر روز تصمیم جدیدی گرفته می شود. این بار کارگران تصمیم گرفته اند تا نتیجه نهایی به اعتراضات خود ادامه دهند.

کارگران که جواب مناسبی از طرف مدیریت کارخانه دریافت نکردند، روز سه شنبه (18 فروردین) در مقابل استانداری تجمع کردند.

عدم پرداخت اضافه کار، رعایت نکردن قانون کار، نپرداختن حق شیفت، عدم تحویل کپی قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما، تهدید، کاهش میزان تولید، عقد قراردادهای یک ماهه و عدم رسیدگی مدیران کارخانه به مشکلات از مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی کارگران حاضر در تجمع بود.

کارگران حاضر در این تجمع اعلام کردند: که به علت سختگیری بیش از اندازه مدیران کارخانه، طی دو سال گذشته 183 نفر از این مجموعه کنار گذاشته شده اند و میزان تولید ماهانه این واحد صنعتی از 430 تن در سال 92 به 50 تن رسیده است.

کارگران معترض به مراجعه کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کردند و از تاکید این کارشناسان مبنی بر غیر قانونی بودن عملکرد این واحد صنعتی در مقابل کارگران خبر دادند. واحد صنعتی روغن نباتی جهان از روز دوشنبه گذشته بنا به خواست مدیریت مجموعه تعطیل شده است 

Facebook
Telegram
Twitter
Email