آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

گرامیداشت …

انتشار بیانیه 12 شهریور

روز شنبه سیزدهم شهریور به مناسبت هفتادمین سالگرد انتشار بیانیه دوازه ماده ای 12 شهریور 1324 توسط سید جعفر پیشه وری و یارانش که سنگ بنای تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان بود مراسم با شکوهی با حضور صدر فرقه رفیق واله قلی زاده برگزار گردید.

ابتدا صدر فرقه دمکرات آذربایجان ضمن خوش آمد گویی به حاضرین، به احترام شهدای فرقه دمکرات آذربایجان و دیگرشهدای راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی کشور یک دقیقه سکوت اعلام کرد.

پس از آن رشته سخن به حضاری که از سه نسل فرقه در سالن حضور داشتند، داده شد. سخنرانان با تحلیل از مبارزات و اقدامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت خود مختار آذربایجان  به رهبری پیشه وری پرداختند. اقداماتی که به باور سخنرانان، در تاریخ ایران بی نظیر و برای بسیاری که شاهد آن نبوده اند، غیر قابل تصور است. مردم آذربایجان به رهبری فرقه دمکرات آذربایحان در طول کمتر از یک سال  وعلیرغم تمام کارشکنی ها کاری کردند که دشمنان داخلی و خارجی نیز به آن اذعان نمودند.  بی سبب نیست که با گذشت هفتاد سال، این رخداد تاریخی همچنان موجب کینه توزی دشمنان خلق های ایران و مورد تحلیل و تفسیر محققان و مفسران داخلی و خارجی قرار دارد.

در ادامه توسط کسانی که خود در جنبش  21 آذر حضور داشتند خاطرات شنیدنی  گفته شد. در این خاطرات رمز موفقیت دولت خود مختار را، حمایت همه جانبه مردم از  اجرایی کردن بیانیه و برنامه های دولت خود مختار می دانستند.

یکی از حاضرین به تیز بینی سیاسی پیشه وری با طرح شعار “خودمختاری برای آذربایجان و دمکراسی برای ایران” اشاره کرد  و گفت  با تحقق این شعار، کشور می توانست از عقب ماندگی نجات پیدا کند و مردم ایران روزهای بهتری را داشته باشند. افسوس که ارتجاع داخلی با کمک ارتجاع جهانی این حق مسلم مردم را با زور اسلحه و کشت و کشتار از آنها گرفت. شعاری که با گذشت هفتاد سال  از آن و تغیرات زیادی که ایران  رخ داده  بدون  تجقق آن مردم ما روی خوشبختی و سعادت واقعی را نخواهند دید.

حاضرین با تاکید بر ادامه راه پیشه وری و تعهد بر  تداوم مبارزه برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی، بویژه تامین حقوق پایمال شده خلق های ساکن کشور هم پیمان شدند.  

در پاین نیز با تقدیم دوازده لوح تقدیر به دوازده نفر از کسانی که در پیشبرد اهداف فرقه دمکرات آذربایجان، نقش موثری داشته اند. اجلاس بکار خود پایان داد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email