آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تاملی برکاربرذ

شبکه ها ی اجتماعی درمبارزه طبقاتی

با فناوری جهان در قرن بیست ویکم و پیدایش شبکه های اجتماعی که محصولات وابزارهای سرمایه مالی جهانی درآن نهفته است تحت کنترل کسانی قرار دارد که از امکانات مالی فراوانی برخوردار اند آنها از تکنولوژی مدرن وپیشرفته به صورت ابزاری در مبارزه طبقاتی بهره می گیرندوبه منظورجمع آوری اطلاعات درامور کشور ها و جنبشهای اجتماعی وا شخاص حقیقی وحقوقی صرفا برای جاری بودن یول و سرمایه ذینفع اند وتمامی تلاش شان جلوگیری از رشد جنبش مردمی و حضور توده‌ها در صحنهٔ سیاسی وبازسازی بدنه اجتماعی کشورها ست.

سرمایه سالاران جهانی پس از تخریب اتحاد شوروی تاکنون با استفاده از شیکه های اجتماعی موفق به تغییر چندین رژیم سیاسی در کشورهای مختلف شده اند. انقلاب های رنگینی که در چندین کشور بلوک شرق و شوروی سابق ودیگر کشورها رخ داد،در واقع نمونه ای از کاربرد شبکه ایی سرمایه سالاران جهانی با استفاده از قدرت شبکه ایی نرم است که موفق به تغییر رژیم های سیاسی درکشورهای عربی کشورهایی چون لهستان،گرجستان، چکسلوواکی،ما لداوی واوکراین گردیده اند .( در اوکراین خون ریزی وجنگ برادر کشی تا کنون ادامه دارد). در تمامی این دگرگونی های سیاسی استفاده ابزاری ازشبکه ها درافکار عمومی نقش برجسته ایی داشته است که باتغییر در ارزش ها و الگوهای رفتاری رژیم های سیاسی حاکم برکشورشان گردید ه و ازاین طریق در جنبش‏های مردمی با ایجاد بی ثباتی سیاسی، قدرت سیاسی جابه جا شد.

نقش تخریبی سرمایه سالاران جهانی 1% درصدی ها با انواع اسب تراوا, درجنگ نرم شبکه ایی یک هدف را دنبال کرده ومی کنند وآن ایجاد موانع به صداهای بدون تریبون زحمتکشان از دنیای برون خطی واقعی به دنیای مجازی واقعی میباشد چنین ابزاری امروزه با اشکال مدرن و پیچید تری ادامه خواهد یافت بطوریکه هم اکنون زندگی واقعی ومجازی به گونه ایی پیوند یافته که گوئی در صحنه مبارزه طبقاتی دوستان آرمانی ودشمنان طبقاتی رودرروی هم دریک واقعیت انکار ناپذیر درمقابل هم قرار گرفته اند وما همه روزه در صفحات فیسبوک فردی وگروهی و وب بلاک ها ودرتارنگاشتها وغیره ودر بحثهای رویا روی اسکایپ واطاقهای پالتاک وغیره به خوبی مشاهده می کنیم که ,هر گروهی به تناسب بینش اجتماعی وخط سیاسی و ایدئولوژی اش دنبال یار گیری است و به مواضغ یار فیسبوکی وشبکه اجتماعی اش به تناسب آگاهی اجتماعی وذخیره علمی ودانش سیاسی اش به اطرافیان شبکه دوستی امتیاز می دهد لایک واشتراک می گذارد تا برای جذب نیرو امتیاز بگیرد.هم اکنون احیاء شبکه ها به اشکال مختلف توسط اشخاص و گروه ها وشخصیتها با مواضع ویژه ای به منظورپیشبرد هدفهای سیاسی درحال گسترش است . امروزه تنوع مسائل سیاسی روز مانند رعدو برقی در حال آمد ورفت ودرعین حال پیچیده ترمی شود, موضعگیریها درلحظات تاریخی و دریافت دقیق ودرست آن نیاز به درک کامل مبارزه طبقاتی داشته تا بتوان از فنومن های بقرنج اجتماعی تضاد اصلی ,عمده وغیره عمده را تشخیص داد. کارگردانان اصلی سرمایه با برخورداری از منابع وسیع مالی – اطلاعاتی – فناوری تبلیغاتی روزنامه ها- رادیووتلویزیون ها وسایرشبکه های اجتماعی از جمله انترنت فیبسوک تویتر و غیره وباکمک نظریه پردازان سرمایه که با آگاهی کامل و دقت موشکافانه از ابزارهای رسانه ایی استفاده می نمایند آنرا به سود منافع خویش سمت وسو می دهند . مطالعه اطلاعات ساختار « مناسبات» دوستانه و فعالیت شبکه ای 10 میلیون نفر از کاربران « فیس بوک» در آمریکا این نکته را مورد تأیید قرار داد که لیبرالها و محافظه کاران از لیست خبری خود عمدتا اطلاعاتی را دریافت می کنند که با دیدگاه های سیاسی آنها همخوان است برخی از جامعه شناسان این امر را خطر بالقوه برای دمکراسی می دانند، که در قطب بندی جهان تک قطبی بدان یکطرفه نگریسته می شود

درطرف دیگر روشنفکران آزادی خواه وانقلابی نیزبه منظورتشخیص منافع طبقاتی زحمتکشان با سازمان یافتگی درعمل با خنثی سازی وضد تبلیغ بورژوازی ونظریه پردازان امپریالیستی درشبکه ها رل بزرگی را ایفاء می نمایند که نقش فعال روشنفکران احزاب کمونیست در کشورها به تناسب فشار ارتجاع داخلی وخارجی از اهمیت والویت ویژه وتعین کننده ایی برخوردار است . نقش احزاب مترقی در دنیای مجازی عرصه دیگر فعالیت های سازمان یافته حزب طبقه کارگراست که واقعیتهای زندگی ومبارزه این احزاب رابه خوبی نشان می دهد که چه کسانی دوستان واقعی مردم هستند وچگونه می توانند نقش خود را نه تنها درعرصه کاری بلکه درعرصه مجازی نیز داشته باشند

درمیهن ما ایران سرمایه داری انگلی وبوروکراتیک نظام حاکم با روبنای قرون وسطی وحاکمیت استبداد مذهبی که در واقع مواضع هارترین جریان سرمایه را,با استفاده از ابزار شبکه های اجتماعی برای بی اعتبار ساختن سیمای واقعی زحمتکشان در وجود رسانه های تاثیر گذار چپ ,ازهر گونه ترفند ها ی تبلیغی – ترویجی تحت عناوین مختلف برنفی ایدئولوژی تابناک بخشی چپ که در تاریخ 100 ساله حزب طبقه گارگر ایران است را نشانه می گیرند واز قربانیان جنایت خویش در شبکه های اجتماعی ورسانه ایی هر ازگاهی بدلخواه خویش خاطراتی را احیاءو مهندسی می کنند تا به زحمتکشان القاء نمایند که, سرمایه داری یگانه راه رهای است .ونبایددر صفوف احزاب مترقی قرار گرفت که مدافع منافع زحمتکشان بویزه کارگران اند. همه این تلاشها از جانب بورزوازی برای پنها ن نگاه داشتن حزب طبقه کارگراست .بی دلیل نیست که احزاب مترقی وآزادی خواه کشورمان در طول تاریخ علی رغم قربانیهای بی شما ر چه در زمان استبدا د سلطنتی وچه زمان رزیم ولایی غیر قانونی اعلام می شود درچنین شرایطی است که اهمبت شبکه های اجتماعی ابزازتبلغی قرار می گیرد .باید تاکید نمود که کمونیست ها هرچند صحنه اصلی مبارزه را همراه با سازماندهی در کنار توده های کار وزحمت دردنیای واقعی درتولید به مصادف دشمن طبقاتی خویش پیگیری می کنند ولی درسیر مبارزه طبقاتی همیشه از تجدد و پیشرفت علم و تکنولوژی استقبال نموده وبرای هموار ساختن مبارزه طبقاتی ازفناوری مدرن استفاده می نمایند .

. آیا می توانیم بگوییم که فناوری شبکه های اجتماعی نسخه دیگری از ماشین های نخ ریسی است ویا مفید برای نخ ریسی ومنافع وهمچنین مفید برای انقلاب ؟ ویا همچنین یک سازوکار کنترل اجتماعی وتلقین فکری ، یک ابزار ایدئولوژی ، که کارگران می توانند قبضه کنند ؟

هارولد والاک در رسانه اجتماعی وحزب کمونیست آمریکا بدان سئوال مختصرپاسخ آری می دهد و می گوید :

” حتی اکنون ، اعضا حزب وفعالین متحد حزب از رسانه های اجتماعی برای سازمان دادن کلوپ ها ، انتشار اخبار راهپیمایی ها ، وانجام تمام کارهای انقلاب مسالمت آمیزاستفاده می کنند. ما بهر حال ، باید از نظر ذهنی باور کنیم که ما هر گز به سادگی از هر چیزی استفاده نمی کنیم . ابزار هایی که ما ساخته ایم ، نیز( به نوبه خود) مارا ساخته اند، آنها بدن ها، رفتار ها وانگاره های فکری مارا تغییر می دهند. همان گونه که ما جلو می رویم ، و با تمام ابزار هایی که در دست داریم ائتلاف های مترقی موثری ایجاد می کنیم ، باید به یاد داشته باشیم که ما در عین آن که در حال تغییر دادن خود هستیم ، چشم انداز رسانه های اجتماعی را نیز دگرگون می کنیم . به ویژه ، بیایید برای گسترش دسترسی به این فناوری های نوین انقلابی مبارزه طبقاتی ، با این امید که بذر های افشانده شده بر خط ( آنلاین) در خیابان ها ودر جعبه آرا میوه خواهند داد کار کنیم. (ترجمه کامل درسایت انترنتی نوید نو تاریخ 06/04/1390)

“سکوت ریکارد “کارمند سابق سازمان اطلاعات آمریکا در گفتگویی با رادیو « اسپوتنیک» روسیه می گوید: باید این موضوع را درک کرد که وقتی شبکه های اجتماعی تازه ظاهر شدند سانسور و کنترل بمراتب کمتر بود. مثلا در زمان « قیام در مصر» استفاده از شبکه های اجتماعی آزادتر بود. وقتی مردم سعی می کنند از روشهای جدید رواج اطلاعات برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند — در پاسخ، کاربرد روشهای تشدید کنترل و به حداقل رساندن و حتی « خفه کردن» اطلاعات دیگر رخ می دهد.( فیس بوک و مکانیزم فیلتر, اسپوتنیک 17/06/2015)

واقعیت این است که تمامی امکانات سرمایه سالاران جهانی ‌جهت جلوگیری از جنبش مردمی و حضور توده‌ها در صحنهٔ سیاسی کشور ها ست آمپریالیسم با محاسبه‌یی دقیق درشنا سایی شخصیتها ,احزاب‌ و نیروهای سیاسی که دارای دیدگاه‌ها ی گریز از مرکز سرمایه مالی جهانی هستند نه تنها اختلاف ایجادمی کند بلکه مستقیم و غیر مستقیم با اشکال مختلف نبرد تبلیغاتی جنگ نرم را جهت تغیر توازن نیروبرعلیه حرکتهای ملی و دمکراتیک نیز تدارک می بیند.

«جان كالينز» تئوريسين دانشگاه ملي جنگ آمريكا، جنگ نرم را عبارت از “استفاده طراحي شده از تبليغات و ابزارهاي مربوط به آن، براي نفوذ در مختصات فكري دشمن با توسل به شيوه هايي كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملي اجراء مي شود”، مي داند.ارتش ايالات متحده آمریکا در آيين رزمي خود آن را بدين صورت تعريف نموده است: “جنگ نرم، استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ديگر اعمالي است كه منظور اصلي آن تاثيرگذاري بر عقايد، احساسات، تمايلات و رفتار دشمن، گروه های بي طرف و يا گروه هاي دوست است به نحوي كه براي برآوردن مقاصد و اهداف ملي پشتيبان باشد”.با توجه به تعاريف فوق، معروفترين تعريف را به جوزف ناي، نظریه پرداز آمريكايي در حوزه “قدرت نرم” نسبت مي دهند.

جوزف ناي استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه هاروارد , كه پيش از اين رياست اين دانشگاه را نيز به عهده داشته است. رياست شوراي اطلاعات ملي، دستيار وزير دفاع و دستيار معاون وزير خارجه برخي از مناصب دولتي پيش از اين بر عهده داشت . همكاري با روزنامه نيويورك تايمز، واشينگتن پست و وال‌استريت ژورنال، چندين كتاب از جمله “پارادوكس ابرقدرتي امريکادر جهان” و “قدرت نرم: ابزارهاي موفقيت در سياست‌هاي جهاني” نگاشته است اصطلاح «قدرت نرم» را در اواخر دهه ۱۹۸۰ به کار برد،و در سال ۲۰۰۴ کتاب «قدرت نرم: ابزاری برای موفقیت در سیاست جهانی» را منتشر نمود وی در این کتاب ایده‌ها و استدلات مربوط به قدرت نرم را در متن شکل‌گیری سیاست خارجی آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر و به خصوص جنگ عراق مورد بررسی قرار داده است. از نظرجوزف نای موفقیت در سیاست‌های جهانی مستلزم استفاده از قدرت نرم به همراه قدرت سخت می‌باشد.(منابع از ویکی پیدیا دانشنامه آزاد)

در شبکه های مجازی که نوعی چالش ودرگیری وجنگ روانی تبلیغاتی “هدفمند” انعکاس یافته است ادامه همان نبرد طبقاتی سرمایه سالاران کشورها با مردم دردنیای واقعی است اینجا صحبت ازابزار موشک واسلحه وتانگ وکشتی وهواپیما نیست وبجای سربازان وافسران ژنرالها فعالان امور رسانه ایی شرکت دارند که با برنامه های مهندسی شده به طرف مقابل شلیک می کنند واز ابزاری چون قلم وکتاب,فیلم ورادیو تلویزیون ,انترنیت و شبکه های اجتماعی فیسبوک , یوتیوپ وغیره گرفته تا ابزارها ودستگاه های پیچیده وپیشرفت اطلاعاتی استفاده می نمایند آنها با بکار گیری تکنیکهای اطلاعاتی وتاکتیکها ی جنگ روانی در شبکه های مجازی همراه با شایعه پراکنی ,برچسب زنی ,کلی گویی , دروغ بزرگ همراه با پاره ایی حقیقت گویی , انسانیت زدایی واهریمن سازی ,ارائه پیشگوئی های فاجعه آمیز,حذف ,وسانسور, جاذبه های جنسی وغیره جنسی,وعده های مادی زمینی وبهشت آسمانی,تفرقه وتضاد های مصنوعی ,ترور شخصیت ,با ز سازی تاریخ , خاطره نویسی تکرار برای القا ی مقصودی معین جهت جا انداختن پیامی در ذهن مخاطبان, توسل به ترس وایجاد رعب, مبالغه ومغا لطه وهزاران تاکتیک دیگر, با بهره جویی از پژوهشگران , نظریه پردازان, نویسندگان ,مترجمان ,هنرمندان خبرنگاران وفعلان اموررسانه ایی وغیره درشبکه ها ی اجتماعی به جنگ طبقاتی پرداخته اند. در نتیجه, دنیای مجازی واقعی متاثر از جهان واقعی درصحنه نبرد تبلیغی- ترویجی قرار گرفته است .

جای که اسب تراوای سرمایه با گروه هاو احزاب رنگارنگ نئو لبیرال تا سو سیال دمکرات ها و واحزاب چپ نما وبقول معروف “کمونیستهای شرمنده ” وشخصیتهای “تنوع طلب نو آور”در پشت دیدگاهای متنوع وبا بی دقتی های خواص وحسابگرانه حزب طبقه کارگر رانادیده می گیرندو در همین دنیای مجازی واقعی چک بی محل می کشند تا نام خویش را مطرح وبه زعم خود حزب موجود را از رنگ ولعاب در جامعه به اندازند ,خواسته وناخواسته به یکه تازی سرمایه بهاء وبه دیکتاتوری میدان می دهند .نظریه پردازانیکه با تئوری وعمل زحمتکشان را از فناوری نوین در شبکه و بدست آوردن تریبون دردنیای مجازی محروم می سازند دنبال صدای بدون تریبون در شبکه ها هستند. نباید جای تردیدی برای روشنفکران انقلابی وآزادی خواه و طرفدار زحمتکشان باقی بگذارد که یکی از راه کارهای پیشبرد مبارزه طبقاتی بهره بری از فناوری نوین در شبکه های اجتماعی است که نقطه عطفی درعرصه تبلیغی – ترویجی می باشد تجربه تاریخی به ما می آموزد که در دنیای مجازی واقعی نیزباید با برایند نیروها با تقویت جبهه اتحاد وهمبستگی در پیوند بامواضع سیاسی وایدئولوژی حزب طبقه کارگر ,متشکلا نه وسازمان یافته دردفاع از حقوق از دست رفته زحمتکشان درکنار خواسته های روز افزون مردم به مبارزه ادامه داد.

نگارش : م . چابکی 31 تیر1394برابر با22/07/2015

Facebook
Telegram
Twitter
Email