آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

شادباش


فرقه دمکرات آذربایجان شروع سال 2016 میلادی را به همه مسیحیان بویژه هموطنان مسیحی شاد باش می گوید.

Facebook
Telegram
Twitter
Email