آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

کنفرانس علمی

در آکادمی علوم جمهوری آذربایجان، کنفرانس علمی برگزار گردید.


از طرف شعبه شرق شناسی آکادمی علوم جمهوری آذربایحان به مناسبت هفتادمین سالگرد جنبش 21 آذر و تشکیل دولت خود مختار آذربایجان، روز چها شنبه 11 آذرماه 1394 کنفرانسی بر گزار گردید. در این کنفرانس علمی، محققین وشرق شناسان، پیرامون رویداد تاریخی جنبش 21 آذر، علل تاریخی، اوضاع سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی آن روز آذربایجان، مناسبات دولت مرکزی با ساکنین غیر فارس زبانان از جمله آذربایجانی ها، آرمان های فرقه دمکرات آذربایجان و دستاوردهای دولت خود مختار آذربایجان به نقد و بررسی پرداختند.

سخنرانان براساس اسناد تاریخی متفق القول بودند که جنبش 21 آذر 1324 به رهبری سید جعفر پیشه وری، ریشه در ادامه مبارزات انقلاب مشروطیت و جنبش شیخ محمد خیابانی داشته است. حمایت میلیونی دهقنان، کارگران، پیشه وران و دیگر اقشار جامعه از تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان نشان آن است که تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فقط خواست، روشنفکران و سیاسیون نبود، بلکه خواست عامه جامعه بود. این کاملا روشن است که دستاوردهای شگرف دولت خودمختار آذربایجان در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بدون حمایت و مشارکت عمومی امکان پذیر نبود. و …

در پایان نماینده فرقه دمکرات آذربایجان از برگزار کنندگان این کنفرانس علمی و آکادمی ملی علوم آذربایجان به خاطر توجه ویژه به رویداد تاریخی جنبش 21 آذر و گرامی داشت هفتاد سالگی آن تشکر کرد و برای همه شرکت کنندگان آرزوی موفیت نمود.

 کتاب های آلبوم  و راهی که جنبش 21 آذر رفت

Facebook
Telegram
Twitter
Email