آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

پیام ایرنا بوکووا …

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

زبان‌های مادری در یک رویکرد چند زبانه اساس و بنیان آموزش با کیفیت بوده و پایه و اساس فرایند توانمند سازی زنان و مردان و جوامع‌ آن‌ می باشد. ما باید قدرت زبان‌های مادری رادرک کرده و به قوی شدن آن کمک کنیم تا مطمئن شویم هیچ کس از حق برخورداری از یک آینده عادلانه‌ و پایدار محروم نشود.

موضوع روز جهانی زبان مادری امسال ( سال ۲۰۱۶) بر کیفیت آموزش، زبان آموزش و نتایج یادگیری تاکید دارد.هدف از این انتخاب در واقع تاکید براهمیت زبان مادری در بالا بردن کیفیت تحصیل و تنوع زبانی به منظور دست یابی به اهداف چشم انداز توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ می باشد

طبق هدف چهارم برنامه توسعه پایدار، دستور کار سال ۲۰۳۰ بر کیفیت تحصیل عادلانه و یادگیری مادام العمربرای همگان متمرکز شده است تا زنان و مردان قادر به کسب مهارتها و دانش لازم برای دستیابی به انچه که آرزو می کنند داشته باشند و از رهگذر آن شرایط لازم برای مشارکت کامل در فعالیت های اجتماعی را در اختیار بگیرند.

این موضوع به خصوص برای دختران و زنان هچنین اقلیت ها، مردم بومی و جمعیت روستایی اهمیت بالاتری دارد. این مسئله در چهار چوب برنامه جامع عملیاتی ۲۰۳۰ یونسکو همچنین نقشه راه برای پیاده کردن دستور کار برنامه جامع۲۰۳۰ بازتاب یافته است تا موجب تشویق به استفاده از زبان مادری در تحصیل و یادگیری همچنین ترویج و حمایت ازتنوع زبانی گردد.

چند زبانگی، ضرورتی است غیر قابل اجتناب برای دست یابی به اهداف یاد شده. با توجه به مسئله رشد، اشتغال و بهداشت و همچنین الگوی مصرف و تولید پایدار و تغییرات شرایط آب و هوایی، چند زبانگی تنها راه دستیابی به کلیت اهداف برنامه جامع ۲۰۳۰ است.

یو نسکو سعی دارد تا از طریق حمایت از بار گذاری محتوی محلی بر ارتقا تنوع زبانی در اینترنت، همچنین در مدیا و محصولات اطلاع رسانی تمرکز کند. یو نسکو تلاش می کند تا از طریق برنامه “سیستم‌های دانش محلی و بومی” اهمیت زبان مادری را بر عرصه عمومی آورده و از این طریق برحفظ و به اشتراک گذاری فرهنگ‌ها و دانش بومی که گنجینه غنی از حکمت هستند تاکید می‌کند..

زبان‌های مادری در یک رویکرد چند زبانه اساس و بنیان آموزش با کیفیت بوده و پایه و اساس فرایند توانمند سازی زنان و مردان و جوامع‌ آن‌ می باشد. ما باید قدرت زبان‌های مادری رادرک کرده و به قوی شدن آن کمک کنیم تا مطمئن شویم هیچ کس از حق برخورداری از یک آینده عادلانه‌ و پایدار محروم نشود.

برگردان به فارسی: ترکمن گمیچی 

Facebook
Telegram
Twitter
Email