آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بنام زن

علیه جنگ بنام زن سینه خود سپر کنیم

در این مسیر سخت وصعب

ز صخره ها گذر کنیم

ز پیچ وتاب تند باد

شکسته شاخ خمیده بر

دوباره قد علم کنیم

در ره مهر دوباره ما

جنگل سبز به پا کنیم

براه عشق,صلح و زندگی

کبوتران رها کنیم

ز قید یوغ و بردگی

دلی ز بند رها کنیم

علیه جنگ بنام زن

سینه خود سپر کنیم

علیه جنگ بنام زن

جهان صلح بپا کنیم

Facebook
Telegram
Twitter
Email