آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

روز جهانی زن

ه مناسبت صد و ششمین سال روز جهانی زن

یک دم زحقوق مدنی دم بزن ای زن

وین دام سیه سلسله برهم بزن ای زن

تا چند زنی برسر وبرسینه خود مشت؟

مشتی به سر شیخ معمم بزن ای زن

( استاد شهریار)

در سال 1910 به پیشنهاد کلارا زتکین زن مبارز آلمانی درکنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست درکوپنهارک باتفاق آراء تصویب شد که یک روز درسال بعنوان «روز بین المللی زنان» انتخاب شود . خواست اصلی زنان در آنزمان داشتن حق رای و برابر حقوقی با مردان بود.در 23 فوریه 1917 زنان پتروگراد در روسیه با اعتصاب خود تزار را مجبور کردند تا حق رای زنان را برسمیت بشناسد . این روزمصادف با هشتم مارس در تاریخ گریگوری بود بهمین جهت ازآن به بعد روز هشت مارس «روز زن» نامیده شد. 

در سال 1945 دراساسنامه سازمان ملل برابر حقوقی زنان با مردان برسمیت شناخته شد ودرسال 1948 منشور جهانی حقوق بشرتماما برپایه برابرحقوقی زنان با مردان تنظیم گردید و در سال 2015 که برنامه هفده ماده ای سازمان ملل برای توسعه پایداردرجهان تاسال 2030 تصویب شده است ، ماده پنجم آن به برابر حقوقی زنان با مردان تعلق دارد . ازنظرسازمان ملل هیچ یک ازمسائل ومشکلات جوامع بشری وتوسعه پایدار جهانی بدون شرکت گسترده زنان امکان پذیر نیست واین مشارکت زمانی عملی شدنی است که زنان مستقل شده و درتمام عرصه ها با مردان برابرحقوق شوند . براین اساس برنامه توسعه پایدارسازمان ملل ،آموزش با کیفیت زنان ودختران ، رفع هرگونه تبعیض علیه زنان،جلوگیری ازخشونت علیه زنان ومبارزه با سنت های ناقض حقوق زنان رابرای تمام کشورها الزامی می داند.

مبارزه زنان پیشرو برای حق کار ، حق رای ، حق صیانت از فرزند و برابر حقوقی درتمام عرصه ها از قرن نوزدهم شروع شده است وهمچنان درکشورهای مختلف دنیا باشکال گوناگون ادامه دارد.

مبارزه برای برابر حقوقی زنان با مردان درایران با انقلاب مشروطیت ازآذربایجان شروع شده است و پروین اعتصامی شاعر بلند آوازه آذربایجان برجسته ترین نماینده این مبارزه است . وی اشعارمتعددی درباره آزادی زنان و حجاب دارد ومتن سخنرانی او درجشن فرغ التحصیلی خودش کلا به آزادی زنان اختصاص یافته است.

پنج سال بعد از درگذشت پروین اعتصامی ، با تشکیل حکومت ملی آذربایجان برهبری پیشه وری درسال 1325زنان آذربایجانی به برابر حقوقی با مردان رسیدند وبرای اولین بار درایران آنروز صاحب حق رای شدند ونماینده مجلس ملی گردیدند.شایسته است که مبارزات زنان برجسته جهان وپیشروان مبارزه زنان در وطن خودمان سرمشق مبارزات زنان فعال درحرکت ملی آذربایجان گردد.

ژاله تبریزی

Facebook
Telegram
Twitter
Email