آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

والنتینا تروشکووا ..

اولین فضا نورد زن

در 16 جون سال 1963پرواز فضائی ای بوقوع پیوست که در آن برای اولین بار زن فضا نوردی به نام (والنتینا تروشکوا)شرکت نمود.

16جون 1963والنتینا تروشکوا بهمراه موشک فضائی “واستوک-6″این پرواز فضائی رابه واقعیت رساند.وی ششمین فضانورد شوروی بود وقبل از آن در فضاپیمای “واستوک -5″هم که کاپیتان والری بیوکوسکی که آنرا تحت کنترل داشت ,وی را همراهی نموده .

والنتینا در روز پرواز خودبه خانواده اش پیام داد که در مسابقات ورزشی ای شرکت خواهد نمود وخانواده اش تنها از طریق اخبارتلویزیونی از پروازش مطلع گردیدند.کسانیکه وی را در تمرینات فضائی دیده بودند ,بر این عقیده اند که ترشکوا بهتر از فضا نوردانی چون پاپوویچ وپاولوویچ تمرینات خویش را انجام میداد.

ترشکووا با سختی فراوانی این پرواز را گذراند.علیرغم تهوع وناراحتی های فیزیکی وی 48بار چرخش دور زمین در سه شبانه روز را با موفقیت گذراند وعکسهائی هم از افق گرفت که بعد ها از آن استفاده های علمی نمودند.

دومین زنی که پس از وی به فضا پرواز نمود ,تنها با گذشت 19 سال این کار را به عمل رساند.هم اکنون والنتینا تروشکووا یکی از نمایندگان مردمی در مجلس روسیه میباشد.

برگردان :ناهید مذکوری.17.06.2016

Facebook
Telegram
Twitter
Email