آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

دولت و مطالبات اهالی تئاتر

بهزاد فراهانی(بازیگر و پیشکسوت تئاتر)

ما اهالی تئاتر دغدغه‌های فراوانی داریم که در دوره‌های مختلف آنها را مدام مطرح می‌کنیم. د

Facebook
Telegram
Twitter
Email