آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

گرامی داشت نخستین سالگرد …

یور ۱۳۹۵ ٫علیرغم همه فشارها و تهدیدها و ایجاد محدویت هاى زیاد ، نخستین سالگرد درگذشت شاهرخ زمانی بر سر مزار ایشان در تبریز برگزار شد.

شاهرخ زمانی فعال کارگری یک سال پیش تحت شراپط مشکوکی در زندان رجایی شهرجان باخت. بنا به گزارش رسیده مراسم برزگداشت بر سر مزار ایشان واقع در وادی رحمت تبریز و با شرکت جمع زیادی از مردم برگزار شد.

شاهرخ زمانی به دلیل فعالیت های سندیکائی بارها بازداشت و زندانی شده بود، او آخرین بار خرداد ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد. پس از پایان بازجوئی ها در تبریز با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی آزاد شد. او مجددا برای اجرای حکم به زندان بر گردانده شد. در زندان های مختلف از تبریز تا یزد مورد آزار و اذیت قرار گرفت و نهایتا به زندان رجائی شهر منتقل شد.

عضو هیات مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و هیات بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان ، در پنجمین سال زندان، در زندان رجائی شهرجان باخت.

این فرزند غیور آذربایجان اعتقاد عمیقی به آزادی و عدالت اجتماعی داشت و برای رسیدن به آن تا پای جان ایستاد

Facebook
Telegram
Twitter
Email