آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

پیام کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

رفقای گرامیِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران ، هفتاد و پنجمین سالگرد بنیان گذاری حزب را به شما و از طریق شما به همۀ اعضاء و هواداران و دوستداران حزب تودۀ ایران تبریک می گوئیم.

75 سال قبل در روز 10 مهرماه سال 1320 ، حزب تودۀ ایران به مثابه فرزند شایستۀ حزب کمونیست ایران ، حزب حیدرعمواوغلی ها و ارانی ها ، برای ادامۀ راه آن حزب و با هدف تامین منافع کارگران و دهقانان و زحمتکشان و خلقهای ایران تاسیس گردید.

حزب تودۀ ایران با ارائۀ برنامه های مبارزاتی مترقی و واقعبینانه برای منافع توده های کار و زحمت ، برای دستیابی به آزادی ها و حقوق دمکراتیک و برای مبارزه با فاشیسم هیتلری و تحکیم استقلال ایران ، به سازماندهی گردانهای مبارز در میان کارگران، دهقانان، زحمتکشان، دانشجویان، جوانان، زنان، روشنفکران و هنرمندان پرداخت ، و به این شکل ، بذری که حیدرعمواوغلی ها و ارانی ها در میان توده ها افشانده بودند بارور ساخت.

حتی به گواهی صریح برخی از عناصر صادق در میان مخالفین طبقاتی حزب تودۀ ایران، در میان جبهۀ ملی و نهضت آزادی، نظیر مهندس بازرگان و مهندس سحابی، حزب تودۀ ایران یگانه حزب سیاسی فراگیر و پیگیر به معنای واقعی کلمه است که در تاریخ معاصر ایران به وجود آمده و با آگاهی رسانی و سازمانگری اقشار گوناگون توده ها ، اثرات شگرف و درازمدتی در تاریخ مبارزات مردم ایران بر جای گذارده است که تا کنون نیز باقی است.

چنین است که ، هم رژیم سلطنتی و هم رژیم فقاهتی علیرغم اینکه به شدید ترین و خونین ترین شکلها ، این حزب را مورد سرکوب قرار داده و بارها و بارها انحلال و مرگ آن را اعلام کرده اند ، هر بار که با خیزش های اعتراضی وسیع اقشار گوناگون مردم مواجه می گردند ، آن را به دستهای مرموز توده ای ها نسبت می دهند.

حزب تودۀ ایران در تمامی تاریخ پر فراز و نشیب زندگی مبارزاتی خود اثبات کرده است که علاوه بر مبارزه در راه تحقق آزادی ها و حقوق دمکراتیک و عدالت اجتمائی در مقیاس سراسر ایران ، همواره توجه ویژه ای به حقوق ملی خلقهای ساکن ایران و دیگر اقلیتهای ملی و مذهبی داشته است. مبارزه علیه تبعیض و ستم ملی برای تامین حقوق برابر همۀ خلقها و اقلیتها و تامین حق تعیین سرنوشت در چارچوب ایران متحد ، همیشه بخشی از برنامۀ سیاسی و تئوریک و فعالیت عملی حزب تودۀ ایران را به خود اختصاص داده است. در نظر حزب تودۀ ایران ، مبارزۀ متحد برای اهداف سراسری و اهداف ملی و منطقه ای، بخشهای جدائی ناپذیری از مبارزۀ تمامی خلقهای ساکن ایران در جهت تحقق حاکمیت آزادی، دمکراسی و عدالت اجتمائی در ایران است.

تاریخ مبارزۀ خلق آذربایجان نیز در دورۀ جنبش 21 آذر نشان می دهد که حزب تودۀ ایران نه تنها با قاطعیت و پیگیری از مبارزۀ به حق خلق آذربایجان ، فرقۀ دمکرات آذربایجان و حکومت ملی و خودمختار آذربایجان دفاع کرده ، بلکه عملا و به اشکال مختلف در آن مشارکت نموده است. پیوستن ده ها هزار کادر توده ای سازمان ایالتی حزب در آذربایجان به فرقۀ دمکرات آذربایجان ، گسیل بسیاری از افسران توده ای از طرف حزب تودۀ ایران به آذربایجانِ خودمختار برای آموزش نظامی و سازماندهی دفاع مسلحانه در برابر تعرضات گروه های مسلح خان ها و فئودالهای مرتجع و مزدوران مسلح دولت مرکزی ، دفاع جانانۀ فراکسیون نمایندگان توده ای در مجلس شورای ملی از اعتراضات اهالی آذربایجان و جنبش 21 آذر و بسیاری موارد مشابه ، دلایل تاریخی انکارناپذیرِ مشارکت حزب تودۀ ایران در جنبش 21 آذر و مبارزات فرقۀ دمکرات آذربایجان برای کسب خودمختاری ملی و حفظ و تحکیم آن بود که نهایتا به اتحاد عملِ تاریخی این دو حزب منجر گردید.

رفقای گرامی!

بار دیگر هفتاد و پنجمین سالگرد بنیان گذاری حزب تودۀ ایران را به شما و اعضاء و هواداران حزب تبریک می گوئیم ، و در ادامۀ مبارزۀ دشوار و ایثارگرانۀ شما برای بهبود زندگی خلقهای ایران ، صمیمانه برایتان آرزوی موفقیت می کنیم.

– جاوید باد خاطرۀ شهدای قهرمان حزب تودۀ ایران و جنبشهای ترقی خواهانۀ کشورمان !

– برقرار باد اتحاد همۀ احزاب مترقی و خلقهای ایران برای تحقق حاکمیتِ استقلال ، آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتمائی در ایران !

کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان

مهر ماه 1395

Facebook
Telegram
Twitter
Email