آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نبردگاه حلب: میلاد منظره سوریه نوین

سایت نویسندگان اردنی ، نوزدهم مهر سال 1395

مترجم: احمد مزارعی

درگیری روسیه وآمریکا وارد پیچگاه بسیار خطرناکی شده است ، بطوری که سوریه را در مقابل تولد تازه ای قرار خواهد داد ، نبرد تعیین کننده حلب، این تولد تازه را انعکاس خواهد داد.این تحولات در چند هفته آینده وپیش از آنکه آمریکا وضعیت خودرا نسبت به جنگ سوریه روشن کند وروسیه نیز به آن پاسخ دهد، روشن خواهد شد.در نتیجه اینگزینه ها که آخرین خواهد بود ، از نظر سیاسی ونظامی منجر به تغییر معادلات در میدانهای نبرد سوریه خواهد شد.

حرارت درگیریها ی روسیه وآمریکا بر دروازه های حلب شدیدا در حال بالا رفتن است، غلیان این حرارت مراکز تصمیم گیریهای سیاسی را در مسکو وواشنگتن شعله ور میسازد.روزهای گذشته شاهد مبادله پیامهای گوناگونی میان طرفین بوده است ومحور اصلی این پیامها جنگ حلب بوده است، اما نشانیها ودلایل این مبادله پیامها وفعل وانفعالات ، حرکت بسوی جنگ اراده ها بوده که نتایج وبرآمدهای آن تآثیرات مهمی بر عرصه بین المللی ومنطقه ای خواهد داشت.

پس از پیروزیهای چشمگیر ارتش سوریه وهم پیمانانش در جبهه های حلب ،واشنگتن مجبور شد تا سطح پیامهای خودرا در مقابله باروسها بالا برده وآن را تا حد قطع ارتباطات دوجانبه با مسکو برساند وطرح گزینه های نظامی خودرا در سوریه مطرح کند، هم اکنون طرفین خودرا در وضعیتی قرارداده اند که دایره حرکت آنها را هر روز درمقابله با یکدیگر تنگتر مینماید، در این میان هر طرف میکوشد با ارسال پیامهای شدید اللحن تری به پاسخ گوئی دست بزند که به طرق مختلف همچون متمرکز کردن نیروهای موشکی وناوهای جنگی وامادگی به دست زدن به عملیات نظامی جدی ، انعکاس مییابد، اما در این میان آشکار شده است که جدیت واشنگتن واز دیدگاه همپیمانانش در سوریه ومنطقه مورد تردید قرار گرفته است ، درمقابل مسکونیز با به اوج رسانیدن شدت عملیاتی خود در جبهه های مختلف سوریه وبا روحیه ای بسیار عالی، مصداقیت خودرا در معرض آزمایش قرارداده است. در نتیجه هرگونه عقب نشینی روسیه از جبهه حلب ، نشاندهنده ضعف خود در مقابل آمریکا به حساب میاید که به فشارهای بیشتری از طرف آمریکا بر علیه روسیه وایستادگی سر سختانه اش در آینده منجر خواهد شد وحدود درخواستهای سیاسی ونظامی وامتیازات گوناگون آمریکا را در میدانهای نظامی سوریه، باعث خواهد گردید، بر این اساس روسیه با هدف متوقف کردن این پروسه میکوشد که در مذاکرات خود با آمریکا ، اجازه ندهد که آمریکائیها بتوانند آنچنان امتیازاتی بگیرند که بتوانند از حدود پیروزیهای موجود روسیه گذر کنند. در پرتو وضعیت موجود ، اکنون توپ در زمین کاخ سفید است که در حال مطالعه گزینه هائی گوناگونی برای مقابله با روسیه میباشند، نباید فراموش کرد که آمریکا چندی پیش که در بن بست قرار گرفت برای کمک به داعش وفرار خود از بن بست به بمباران ارتش سوریه دست زد وبیش از هفتاد نفر از پرسنل آنرا به قتل رسانید واین بمثابه تهدید آشکاری بود مبنی بر اینکه آمریکا آماده است که وارد گزینه های عملیاتی گردد که خارج از پیش بینی طرفین روسی وسوریه ای بود.

در مقابل روسیه به پاسخگوئی جدی تری دست زد وبا ارسال سیستمهای موشکی تازه” اس سیصد”، وکشتیهای جنگی خود که برای اولین بار از جایگاهش خارج میشد، نشان داد که در مقابله با آمریکا بسیار جدی میباشد، اما طرفین در عین حال اینکه به این تهدیدات جدی و با سطحی مرتفع در جنگ اراده ها به مقابله با یکدیگر میروند درعین حال فراموش نمیکنند که به دنبال راه خروجی سیاسی برای مشکل موجود باشند.

آمریکائیها بطور مرحله ای در آرزوی آن هستند که با حد اقل توافق مانع سقوط حلب به دست ارتش سوریه گردند، به عبارتی دیگر اوضاع فعلی را چنانکه هست حفظ کنند تا زما نی که تغییرات اداری وسیاسی در کاخ سفید انجام پذیرد، بر عکس روسها عقیده دارند که باید از باقیمانده روزهای باراک اوباما در کاخ سفید حد اکثر بهره برداری را در میدانهای نبرد وسیاست ببرند، از این نظر دو طرف روسی وسوری ویا محور مقاومت ، میکوشند تا با تسلط بر مناطق بیشتری از محله های مختلف شرق حلب، واشنگتن را در مقابل گزینه بسیار سختی قرار دهند:

دخالت مستقیم آمریکا در جنگ حلب

دخالت مستقیم از طرف واشنگتن در جنگ حلب دارای مجموعه ای از امتیازات برای امریکا میباشد که از مهمترین آن صداقت واشنگتن را در برابر کشورهای همپیمانش در منطقه میباشد وهمچنین طرفهای سوریه ای که برروی آمریکا حساب باز کرده اند، از طرفی هر عقب نشینی وضعفی که آمریکا در این زمینه ها از خود نشان دهد بمثابه پیامی منفی به روسیه وسازمانهای مسلح در میدانهای نبرد سوریه است وبر آمد این عمل آمریکا به فوریت در جبهه های جنگی سوریه خودرا نشان خواهد داد.

آمریکا همچنین نمیخواهد سوریه به پیشروهای خود در جنگ سوریه ادامه دهد بلکه اصرار زیادی دارد تا جنگ بر علیه داعش در موصل به پایان برسد وبتواند از نتایج پیروزیهای موصل برای تبلیغات سیاست داخلی آمریکا بهره برداری کند، اما اگر پیروزی در موصل همراه با شکست آمریکا درجبهه حلب همراه شد، بمثابه ضربه سهمگینی به اداره سیاسی آمریکا خواهد بود که در عین حال بر پیروزی داعش در موصل سایه خواهد افکند وورقه تبلیغاتی آن را در عراق از دست دولت آمریکا خواهد ربود(1).

اما ضرر و زیانهای آمریکا از جنگ ودخالت مستقیم در سوریه چگونه خواهد بود؟ :

یکم اینکه اوباما نمیخواهد وارد جنگی شود که مایل نیست ودر سالهای گذشته ریاست جمهوریش، بطور مکرر با آن مخالفت کرده است ، برای اوباما بسیار سخت خواهد بود که پرونده بسیار سنگین آتش جنگ افروخته شده ای را را برای جانشین خود به ارث بگذارد، اوباما همچنین میداند که اگر آمریکا در سوریه به جنگ اقدام کند ، به فوریت عکس العمل روسیه را به همراه خواهد داشت ودر نتیجه عملیات گسترده تر نظامی از طرف روسها در حلب آغاز خواهد شد ودر آنصورت در مقابل معضل “عمل وعکس العمل” قرار خواهد گرفت ، وموقعیتی پیش خواهد آورد که رشته امور از دستش خارج خواهد شد.

با این حساب در مقابل آ مریکا نیز چند سناریو وجود دارد، اولین آن در میدانهای جنگ که در شکل تهاجم محدود وموزون به ارتش سوریه خواهد بود بطوری که معادلات موجود را در هم نریزد وسناریوی دوم گزینه تشدید وداغ کردن جبهه ها است که به همراه خود جنگی را باعث خواهد شد که هیچکس از آن جان سالم بدر نخواهد برد ویا مجددا بازگشت به مذاکرات دیپلوماتیک وفعال کردن ارتباطات سابق.

دادن نظر قطعی دراینگونه موارد بسیار مشکل است، اما در پرتو ترس وبحرانهای موجود ، طرفین خواهند کوشید تا از طریق مذاکرات

Facebook
Telegram
Twitter
Email