آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تجلیلی در مورد کردآوردن داعش

در شمال شرقی سوریه بوسیله آمریکا

نوشته سرگرد بازنشسته: شارل ابی نادر، 15/اکتوبر2016

سایت اتحاد نویسندگان ارد نی

مترجم: احمد مزارعی

چه بسیار جالب خواهد بود که جهانیان با تمام تفکرات گوناگون وموضعگیریهای سیاسی خود، درموقع انتخابات آمریکا دقت کنند تا به حقیقت عملکرد آنها پی برده و ببینند که کاندیداهای ریاست جمهوری این کشوربه چه توطئه ها وبرنامه های خرابکارانه وضد انسانی گوناگونی بر علیه ملل دیگر وجهانیان دست میزنند. این سیاستها را میتوان از خلال برنامه ها وسخنرانیهای عمومی که کاندیداها دراین اقدام گسترده “ملی آمریکا” به نفع خود وبر علیه یکدیگرابراز میدارند ، با وضوح تمام شاهد بود.

در موضوع خلق کردن ، پرورش وحمایت کردن از داعش ، هیچکس فکر نمیکرد که آمریکا اینهمه در مورد ارتباطش با آن رسوا شود وخطر اتهامات همکاری با آن را متحمل شود وحتی این موضوع در داخل آمریکا نیزبه گستردگی افشا شده که خود تاکیدی بر امری موکد است، با این حساب ،غیر منطقی است که آمریکا درمورد شکست دست پرورده خود داعش در عراق وسوریه ساکت بماند. زیرا در صدد آن است تا پس از استفاده گسترده از آن در گذشته ، اکنون در نظر دارد همچنان از داعش بر علیه سوریه وعراق استفاده کرده تا بتواند در راه نقشه جهنمی خود که همانا متلاشی کردن وتجزیه این دوکشور وسایر کشورهای منطقه است بهره برداری کند. نقشه ایکه علیرغم همه کوششهایش در گذشته در آن موفق نبوده ومتوجه نشده است که باد وتوفان در جهت مخالف همه عملکرد وسیاستهای آمریکا در منطقه میوزد، بر علیه کشتیها وهواپیماهایش ، مزدوران ومستشارانش ،واحدهای ویژه ایکه به منطقه فرستاده ودر گوشه وکنار دو کشورسوریه وعراق مستقر کرده تا با داعش تماس امنیتی ومیدانی برقرار کنند. آری توفان منطقه برعلیه همه اینها میوزد وراه پیروزی را بطور حتم، بر آمریکا خواهدبست.

این ایستادگی عراق وسوریه با کمک هم پیمانانشان، محور مقاومت ، ایران ،حزب الله لبنان وهمچنین روسیه…/ ، که اینها خود نیز مورد هدف آمریکا قراردارند، همه برنامه های آمریکا را به شکست کشانیده واز این پس نیزمطمئنا کوششهای تازه آمریکارا در میدانهای نبرد به شکست خواهند کشانید.اکنون آمریکائیها به دنبال ارتشهای عراق وسوریه وهم پیمانانشان از این درگیری به آن درگیری حرکت واز این منطقه به آن منطقه حرکت میکنند. واین درگیریها درست هنگامی است که داعش نفسهای آخر خودرا مابین موصل ، فلوجه، صلاح الدین وجزیره های الا نبار درعراق ، میکشد. آمریکائیهابا این وضع خود داعش را به روی شانه گرفته ومیکوشند از آخرین بقایای آن حمایت کنندوبا فرار دادن آنها به منطقه امنی ، خطر را از سرشان دور کرده ، تا بتوانند از بقیه قدرت وتآثیر آنها در میدانهای جنگ بر علیه عراق وسوریه در آینده استفاده کنند، اکنون برای همگان روشن است که آمریکائیها برای حفظ داعش چه مناطقی را انتخاب کرده اند ، این مناطق عبارتند ازمنطقه شمال شرقی سوریه ما بین شهر رقه و آنچه که از روستاهای شمالی استان رقه خارج از سیطره کردها در شمال به جا مانده است، همچنین منطقه مابین دیر الزور، وآنچه که برایشان ممکن باشد بتوانند از ناحیه سخنه بر این منطقه بیفزایند واز آنجا بسوی شهر تدمر درغرب ویا در مناطق مرز عراق – سوریه درغرب شهر رطبه ومستقیما بطرف جنوب آن در کنترل بگیرند.

در زمینه استفاده ازمیدانهای عملیاتی ، آمریکائیها برای عبور ازموصل در غرب عراق بسوی رقه ودیر الزور، نیاز وکم وکسری ندارند، تنها درمنطقه کوچکی بیابانی محدود، و به دور از تآثیر تسلط ارتش عراق،نیاز به پوشش دادن هوائی داعشیها از طرف خود دارند. مابین غرب “تلعفر” ، بسوی منطقه “البادی”عراق ودر امتداد بسوی شهر “الصور” درون سوریه ، شرق دیرالزوربا مشکلی روبرو نیستند، زیرا این منطقه همچنان در دست داعشیها قراردارد ونام تازه ای نیز تحت عنوان “دولت مابین رقه ودیر الزور”بر آن نهاده اند. در این مناطق فعالیتهای امنیتی ، مبادلاتی وحتی تبلیغاتی ، همه بسیارفعال، در شکل واحدهای نظامی وزیر بناهای اداری از موصل تا رقه ودیر الزورعمل میکند و در دست داعشیها است.

انتخاب این منطقه بسیار حساس واساسی ، از شرق وشمال شرقی سوریه درگذشته، درگیریها ومراحل بسیار سختی از نبردهای گوناگون وگسترده ای را از سر گذرانیده است : یکم اینکه آمریکا در مرحله اول کوشید این منطقه را از دسترسی کردها در حرکتشان بسوی تسلط بر شهر رقه ودرست درآخرین لحظه، جلوگیری کند، پس از سقوط ناگهانی شهر فلوجه، البته ناگهانی از نظر آمریکائیها ( فلوجه در 23 روزبدست حشد الشعبی، ارتش عراق وشرکت بسیار موثر بخشی ازنیروهای سپاه پاسداران ایران به رهبری قاسم سلیمانی، سقوط کرد)، وعواقب دراماتیکی که این شکست بر داعش داشت، زیرا داعش در این شکست ،بزرگترین نقاط استراتژیک وتآثیر گزارخودرا در انجام عملیات تروریستی بر علیه بغداد وجنوب عراق ، بویژه شهر کربلا ، به لحاظ موقعیتی که این شهر درعراق وجهان دارا میباشد ، ازدست داد ، داعش همچنین قدرت اساسی عملیات تروریستی خودرا در میدانهای مختلف عراق و در امتداد رودخانه فرات مابین ابو غریب در غرب بغداد ومابین شهر قائم درمرز سوریه نیز از دست داد. دوم ، اینکه آمریکائیها دراین درگیریهای سر سختانه در این مناطق، برای تسلط بر آن وایجاد سنگرهائی امنیتی برای خود، گاها مجبور به استفاده وقیحانه ورسوا بوسیله نیروی هوائی خود شده تا بتوانند زمینه پیشروی داعش را فراهم کنند. آنها به همین منظور وبرای تآمین پیشروی و تسلط گسترده داعش بر منطقه استراتژیکی کوهستانی “ثرده”، ارتش سوریه را که دراین منطقه مستقر بود، بمباران کرده وبیش از هشتاد نفر از آنها را به قتل رساندند، وجود ارتش سوریه در این منطقه استراتژیک ، برای دفاع ازارتش سوریه ، فرودگاه ،شهر دیر الزور ومحیط اطراف آن ضروری بود. هدف آمریکا از بمباران ارتش سوریه در منطقه کوهستانی “ثرده” این بود که در خلال آن بتواند تسلط کامل داعش را بر تمام نقاط مهم شهر دیر الزور ، استان دیر الزور ، ازجمله فرودگاه آن ، تسهیل نماید ، در صورت موفقیت داعش موفق میشد که ارتش سوریه را از شرق سوریه دور کرده ودرنتیجه ارتباط وهمکاری آنرا با ارتش عراق از منطقه شرق سوریه غیر ممکن سازد.(این تهاجم آمریکا با ضدحمله فوری ارتش سوریه و کمک نیروی هوائی همراه بود که توانست تسلط خودرا مجددا بر منطقه استراتژیک مذکور تحکیم ببخشد.مترجم).

کلام آخر…همچنانکه میدانهای نبردهمیشه جایگاهی بوده که آمریکائیها در خلال آن برنامه های خودرا به نمایش میگذاشته اند، در مقابل همین میدان نیز باید نبردگاهی باشد برای درهم شکستن آن برنامه ها.

در حال حاضر جنگ برای بازستاندن شهر رقه ومحیط اطراف آن بتوسط دولت سوریه با سختیهای زیادی روبرو است که بخشی از آن

Facebook
Telegram
Twitter
Email