آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

سکوی عظیم سیاست از میانمان رفت

متن سخنان گنادی زیوگانف در باره درگذشت”فیدل کاسترو”

گنادی زیوگانف صدرکمیته مرکزی حزب کمونیست ورئیس فراکسیون حزب کمونیست درمجلس دومای روسیه در سوگ رهبر انقلاب کوبا فیدل کاسترو وی را پایه گذار سیاست اخلاقی بشریت دانست ودر مورد وی چنین سخن راند:اوحامی سیاستی که در درجه اول به انسانهای معمولی وزندگی شایسته ای برای کارگران وجهانیان با تفکر چپ باشد ,بود.

سخنان گنادی زیوگانف رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه ورئیس فراکسیون حزب کمونیست در مجلس دومای روسیه فدراتیو : یکی از بزرگترین سیاستمداران دولتی که پایه های واقعی انسانی زندگی زحمتکشان و خوشبختی جهانیان را خواهان بود,از میانمان رفت.

به نظر من فیدل کاسترو وکوبا یکی از بزرگترین اتوریته هائی خواهند بود که نه تنها در آمریکای لاتین بلکه در دنیای انسانیت نقش ایفا خواهند نمود. من و کاسترو بارها با یکدیگر ملاقات داشتیم و همیشه از استعدادوذکاوتش در حیرت می شدم که چگونه از یک طرف فشار کوسه ماهی ای چون کشور آمریکا را که در 90میلی فلوریدا قرار دارد با مردانگی و قهرمانی تحمل می کند ؟ با اینکه بارها به ترور وی دست زدند.

کاسترو در این جهان به سختی زیست وتنها بدلیل شجاعت وی و پشتیبای هم میهنانش براهش ادامه داد.

وی استعداد عالی خویش را از طریق دولت وحکومت , قبل از هر چیزبرای فرهنگ وتعلیم و تربیت وبهداشت در خدمت به کودکان وزنان وسالمندان ومسائل اجتماعی استفاده نمود.

فیدل کاسترو برای همیشه در قلب انسانهای سیاره ما خواهد بود.

زیو گانف چنین ادامه داد:بارها به سخنرانی های چند ساعته کاسترو که با دیگران تفاوت خاصی داشت گوش فرا داده بودم, ودر این باره به جرات می توان گفت که وی انسان با فرهنگ و وطن پرستی بود وزندگی پر ارزشی کرد. این را من مطمئن هستم که او برای همه ما نمونه ترین انسان خواهد بود.

وی در اولین دیدارش با کشور ما که آن زمان شوروی بود وبه گمانم حدود 30 روز بود، تمامی شوروی را سفر نمود واز آنچه دیده بود خوشحال بود. این سفر الهام بخش وی در ساختمان جامعه سوسیالیستی گردید .

من براین عقیده ام که کشور روسیه می باید به کوبائی که از آن سخن رفت ودر سخترین شرایط از روسیه دفاع نموده، باحد اکثر امکانات کمک نماید. فراموش نکنیم که امید به استحکام یک حکومت همیشه بستگی به پشتیبانی کشور های دوست وهمسایه دارد.

برگردان : ناهید مذکوری 26/11/2016

برگرفته ازسایت حزب کمونیست فدراتیوروسیه

https://kprf.ru/party-live/cknews/160415.html

Facebook
Telegram
Twitter
Email