آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

برگزاری هفتمین کنفرانس

جمعیت پناهندگان ایرانی مقیم آذربایجان

شنبه هفتم اسفند ماه 1395 (25 فوریه) هفتمین اجلاس عمومی جمعیت پناهندگان ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان در سالن دفتر مرکزی این جمعیت برگزار شد.

در ابتدا رئیس سنی جلسه با اعلام یک دقیقه سکوت یاد و خاطره درگذشتگان بین دو کنفرانس از جمله امیرعلی لاهرودی صدر وقت جمعیت را گرامی داشت.

شرکت کنندگان در جلسه  همچنین فاجعه خوجالی را که 25 سال پیش در 25 فوریه روی داده است را محکوم و یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. باید یاد آوری کرد که تنی چند از خانواده های مهاجران ایرانی دراین واقعه به شهادت رسیده اند.

کنفرانس با ارائه گزارش دوسالانه صدر جمعیت رحیم حسین زاده به کار خود ادامه داد.

گزارش عملکرد هیئت اجراییه جمعیت مورد نقد و بررسی شرکت کنندگان قرار گرفت و در نهایت مورد تائید نمایندگان واقع شد.

چند نفر از شرکت کنندگان در کنفرانس جهت پیشبرد کار، پیشنهاد ترمیم شورای مرکزی و هیئت اجراییه را ارائه دادند. این پیشنهاد مورد تائید قرار گرفت.

سپس نمایندگان به ترتیب شورای مرکزی، هیئت اجرائیه و کمیسیون تفتیش را بر گزیدند.

یک بار دیگر رحیم حسین زاده به عنوان صدر جمعیت انتخاب شد. فریدون ابراهیمی (فرزند شهید انوشیروان ابراهیمی) نیز به عنوان معاون اول صدر جمعیت بر گزیده شد.

کنفرانس با ارائه قطعنامه ای به کار خود پایان داد

Facebook
Telegram
Twitter
Email