آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

به یاد مبارزان راه آزادی و برابری

بمناسبت هشتم مارس

هر موفقیتی یک شادی و جشنی با خود دارد

وهر موفقیتی جنگ و مبارزه ای در پشت

وهر جنگ و مبارزه ای کشته های زیادی

و هر کشته ای آمال بزرگ ودور نمای بزرگی به آینده

وهر دور نمای بزرگی دریچه ایست برای خوشبختی

و هر دریچه خوشبختی تابش نوری به فرداها

وهرتابش نوری ارمغانش خورشید

وهر خورشید, شادی وسرور وگرما

و هر کشته ای و آمالی وخورشید ی و موفقیتی

هدیه اش

آزادی و برابری وسرور و جشنی

ای عاشقان آزادی وبرابری

این جشن بر شما مبارک باد

به یاد آنهائی که جان در ره عشق خلق دادند

تا ما در این جشن پایکوبی کنیم

هشتم مارس روز جهانی زن بر همه زنان ومردان آزادیخواه و جهانیان مبارک باد.

ناهید مذکوری :

15اسفند 1395برابر با 05/03/2017

Facebook
Telegram
Twitter
Email