آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

چند نکته درباره فاجعه سیل آذربایجان

حسین رونقی ملکی

ده سال پیش دوربرگردان آذرشهر را بسته و از زیر پل و در حریم رودخانه برای خودروها مسیر گشوده اند. بدون اینکه در این کارشان تامل کنند یا به عواقب آن فکر کنند با این کار جان شهروندان را به خطر انداخته اند .

در فاجعه سیل آذربایجان خودروها به هنگام دور زدن از زیر پل و حریم رودخانه در آذرشهر با سیل روبرو شده و غافلگیر می شوند و فاجعه ای تلخ رخ می‌دهد. آنها تماشگر نبودند آنها مردمانی بودند که بی خردی مسئولان منطقه به قیمت جانشان تمام شد.

ده سال پیش دوربرگردان آذرشهر را بسته و از زیر پل و در حریم رودخانه برای خودروها مسیر گشوده اند. بدون اینکه در این کارشان تامل کنند یا به عواقب آن فکر کنند با این کار جان شهروندان را به خطر انداخته اند.

چند نکته در مورد این موضوع که باعث فاجعه ای در جریان حادثه سیل آذربایجان شده است قابل توجه است:

چرا طی ده سال برای ساخت دوربرگردان مناسب و حداقل ایمن سازی محل گذر خودروها اقدامی نشده است؟

چرا پیش از ورود خودروها به این بیراهه خطرناک نه هشداری نصب بوده و نه مانعی وجود داشته است؟

چرا در خصوص خطرهای ناشی از حوادث طبیعی چون سیل و زلزله اطلاع رسانی و آموزش داده نمی شود؟

عدم آموزش در باب موضوع مواجهه با حوادث طبیعی و امدادرسانی پس از آن خود باعث افزایش تلفات است. این حادثه تلخ همچون حوادث تلخ دیگری که در این سرزمین رخ می دهند ناراحت کننده بود و نشان داد سیاست های نادرست حاکم در این حوزه چه تبعات خطرناک و تلخی برای جامعه و مردم در پی دارد!

همین سیاست های نادرست است که موجب می شود روزنامه های چون همشهری و شهروند با تیتر نابخردانه ای بجای نگارش واقعیت، تصورات باطل و دور از واقعیت خود را منتشر کنند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email