آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اهداف استراتژیک آمریکا

از جنگ در سوریه چیست؟

احمد مزارعی

اکنون در سوریه چه میگذرد و طرفهای درگیر جنگ چه میخواهند؟ آمریکا در سوریه به دنبال چیست ؟ هدف دوم آمریکا از بستن راه ترانزیتی ایران به سوریه ولبنان چیست ؟ کردها در استراتژی آمریکا وجنگ فعلی در منطقه. خاور میانه با حضور محور مقاومت وروسیه به کجا خواهد رفت ؟

آنچه که درشش سال گذشته در سوریه گذ شته و میگذرد جنگی است جهانی به رهبری آمریکا وفرماندهی پیمان ناتووشرکت بیش از شصت کشور، که در وحشیانه ترین شکل خود به پیش برده میشود ، جنگی به غایت پیچیده که در آن همه معیارهای انسانی و اخلاقی شکسته ولگد مال شده است، دهها هزار تروریست خون آشام و»قلب خور» از سراسر دنیا به سوی سوریه سر ریز کرده اند ، ملیونها تن اسلحه در اختیار آنها قرارداده شده تا بوسیله آنها شهرها وروستاهای سوریه را بهمراه ساکنا نش نابود کنند، وهمه امکانات زندگی را از دست شهروند سوری بگیرند ، جنگی که پشتوانه اش دروغ ، خدعه وفریب ودر جهت منافع امپریالیسم آمریکا وصهیونیسم است، این جنگ هیچ رابطه ای با آن شعارهائی که میدادند ومیدهند ندارد ، این شعارها تنها ماسکی است که در پس آن چهره ضد انسانی امپریالیسم  وصهیونیسم مخفی شده است، اقدامات عملی این توطئه شوم از سالها قبل وطی مراحل گوناگونی طراحی شد ودر مقطع خاصی به حیطه عمل درآمد ، برای روشن شدن بهتر ماهیت این جنگ بر ضد سوریه به سندی که چند ماه پیش از طرف سی  آی  ا ، منتشر شده است مراجعه کنید تا به عمق این جنایات ضد انسانی وبه برنامه دراز مدت آمریکا برای راه انداختن جنگی مذهبی ، قبیله ای برای تسلط بر سوریه ، این سند گواه روشنی از برنامه قدیمی وجدید آمریکا برای سوریه است :

.https://www.libertarianinstitute.org/2017/02/cia-m…

اکنون در سوریه چه میگذرد و طرفهای درگیر جنگ چه میخواهند؟

در روزهای اخیر و در آستانه مسافرت وزیر خارجه آمریکا به موسکو که از قبل تنظیم شده بود  دوبمباران یکی شیمیائی ودیگری نظامی بر علیه مراکزی در سوریه انجام گرفت ، رسانه های غربی این دو بمباران را به دو دولت روسیه وسوریه نسبت دادند وباید گفت که این دو بمباران تازگی ندارد طی سالهای گذشته مناطق و مراکز شهری ونظامی متعددی از طرف آمریکا بمباران شده وعده زیادی به قتل رسیده اند شده اند، دونمونه بارز آن ، مرکز نطامیان سوریه در ادلب که طی آن هشتاد نظامی سوری ومرکز پناهندگان در منطقه موصل که دویست نفر به قتل رسیدند واین رشته سر دراز دارد. ، اما ببینیم هدف اصلی آمریکا از این بمباران وجنگ در سوریه چیست ؟

باید گفت که هدف اصلی از این بمبارانها وارد آوردن ضربه ای به نفوذ دو نیروی اصلی محور مقاومت ، یعنی روسیه وایران در سوریه بود، آمریکا با تمام توان خود میکوشد مانع نفوذ گسترده جهانی روسیه ونفوذ گسترده ایران در منطقه خاور میانه گردد، آمریکا در نظر دارد نفوذ روسیه را تنها به درون در سوریه محدود کند وایران را هم اگر بتواند تا خارج از مرز عراق پس براند ویا در درون عراق با دادن امتیازاتی ایران را در همین محدوده کنترل کند.شاهد بودیم که در ماههای اخیر ارتش ملی سوریه با کمک محور مقاومت وروسیه ضربات سختی را بر تروریستها وارد آورده وهر روز که میگذشت مناطق تازه ای را از وجود داعش پاکسازی میکردند ، میدان عمل این پاکسازیها بسیار گسترده شده وموجبات نگرانی آمریکا ، ترکیه وعربستان را فراهم آورده بود .

ارتش سوریه در این برهه آماده میشد تا حمله نهائی خودرا به مناطقی مهمتر یعنی شهرهای رقه ، ادلب ودیر الزور که همچنان در دست داعش است وآمریکا بر روی آنها سرمایه گزاریهای کلانی کرده است، آغاز کند واین اقدامات سوریه از نظر آمریکا بسیار خطرناک بود. قابل توجه اینکه شهر رقه برای آمریکا بسیار مهم وحیاتی است ، زیرا دوشهر موصل ورقه در دوسوی مرزهای عراق وسوریه مراکزی است که آمریکا راه را بر هر گونه رفت وآمد ایران به سوریه ولبنان قفل کرده است .از این نظر آمریکائیها مترصد بودند تا مگر بتوانند تمهیداتی فراهم آورده وجریان پیشروی ارتش سوریه را در مناطق مرزی سوریه وعراق متوقف کنند.قابل ذکر است که دولت عراق نیزطی قراردادی با دولت روسیه ، به این کشور اجازه داده است تا با استفاده از نیروی هوائی خود در منطقه مرزی عراق وسوریه، بر علیه داعش به عملیات نظامی اقدام کند واین خود ضربه سهمگینی به خیالبافیهای آمریکا است.

همچنین در طی ماههای گذشته وپیروزیهای ارتش ملی سوریه ، تروریستها ی گوناگون ، هر روز تحلیل رفته و بسوی مرگ ونیستی میرفتند که نتیجه اش به گور سپرده شدن همه منافع وبرنامه های آمریکا وکل غرب در منطقه بود. از این نظر آمریکا به قصد متوقف کردن این روند به تهاجمی که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت اقدام نمود که بطور موقت هم که شده به همپیمانان منطقه ای خود » امیدی » تازه بدهد ودیدیم که پس از این بمباران موجی از «شادی وامید» در کشورهای مرتجع منطقه وترکیه به راه افتاد ، ارسال تبریک ازبحرین گرفته تا عربستان ، امارات واردوخان وجاوید اوغلودر ترکیه، بطرف ترامپ سرا زیر شد، اردوخان آرزو کرد که این هجوم متوقف نشود وگرنه موجب سرخوردگی خواهد شد وخلاصه اینکه «الغریق یتشبث بکل حشیش».

عکس العمل روسیه نسبت به این دوتهاجم واتهامات آمریکا

روسها از ابتدا متوجه شدند که این تهاجم بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته وبرای مصرف داخلی وخوشامد شیوخ ثروتمند عرب منطقه  انجام گرفته ومقدمه ای برای یک جنگ گسترده وجدی نیست ، زیرا دوازده ساعت قبل از شروع بمباران به دوازده کشور از جمله روسیه اطلاع داده بودند وطبیعی بود که روسها نیز سوریه را آگاه کرده وجنگ افزارهای اصلی را از پایگاه شعیرات به جای امنی انتقال دهند تا از تخریب مصون بماند ، به همین دلیل  بود که پایگاه شعیرات هشت ساعت پس از بمباران  جنگ خودرا بر علیه داعش از سر گرفت.

آمریکا در سوریه به دنبال چیست ؟

برای آمریکا مهم نیست که روسیه در سوریه بطور محدودی بماند وحتی پایگاه دریائی طر طوس را هم در اختیار داشته باشد، بلکه آنان خواستار آن هستند که نقشه جغرافیائی سوریه به نفع آنها تعدیل شده وایران در این جغرافیا جائی نداشته باشد، در این صورت وجود بشار اسد هم میتواند قابل قبول باشد واینکه گاه وبیگاه میگویند بشار اسد میتواند باشد را باید از این منظر نگریست. ، آمریکائیها خواستار ترسیم مرزی تازه با مشخصات زیربا کمک کردها، در درون مرز فعلی سوریه هستند وهمچنانکه شاهدیم با حرص وولع زیادی در این مسیر حرکت میکنند ، این مشخصات عبارت است از :

– یک کانتون مجزا ومستقل زیر نظر دولت وارتش ترکیه در منطقه مرزی حلب که با فرماندهی ناتو اداره شود.

– کانتون دیگری در شمال شرق سوریه که بدست مخالفان «معتدل دولت سوریه»  اداره شود.

– یک کانتون دیگر در مرز اردن و با کمک دولت اردن تشکیل گردد که تا مرز عراق امتداد یابد وبه کانتون «مخالفان معتدل دولت سوریه» وصل باشد.

هدف آمریکا از ایجاد این کانتونها بویژه در منطقه مرزی سوریه وعراق چیست ؟

هدف آمریکا این است تا نفوذ ایران را درسوریه ولبنان کاملا بخشکاند ، زیرا این نفوذ برای آمریکا بسیارخطرناک است و چرا ؟

باید گفت که نفوذ ایران در منطقه ای بسیار وسیع از افغانستان وبخشی از آسیای میانه گرفته تا لبنان ادامه داشته وبسیار عمیق است این نفوذ چه از این نظر که بخشی از این کشورها دوره ای طولانی در حوزه فرهنگ فارسی بوده واز آن تآثیر گرفته اند اند ویا به لحاظ سیاسی در چند دهه اخیر که ایران تقریبا با همه  سازمانهای سیاسی ومقاومت عرب رابطه برقرار کرده وبه آنها کمک رسانیده است ، ایران به مقاومت لبنان، مقاومت فلسطین از ملی گراهای آنها گرفته تا نیروهای چپ (1) ، به یمن در مبارزه اشان بر علیه جنگ جنایتکارانه آمریکا وعربستان، به مقاومت بحرین وهمچنین به مبارزات دموکراتیک مردم شرق عربستان کمک میرساند .

ایران تا حد زیادی درهمه این جنبشها نفوذ داشته وبعضا آنها را تحت پوشش گرفته ومهمتر اینکه این جنبشها ایران را نه به عنوان کشوری استعماری بلکه به عنوان کشوری که خود در زیر فشار امپریالیسم آمریکا وصهیونیسم اسرائیل قرار داشته مینگرند وآشکارا شاهدند که ایران تاوانهای بسیار زیادی پرداخته وهمچنان میپردازد وانواع تحریمهای ظالمانه ، توطئه های گوناگون وتبلبغات بسیار مخرب وابسته به امپریالیسم را متحمل میشود.

ایران با این وضعیت وپتانسیل موجود ، سر سختانه وبا تمام توان خود به همراهی با وابستگانش در منطقه ، درحوزه ژئوپولتیک آمریکا  و بر ضد آمریکا عمل میکنند وقدرت زیادی هم دارند، از آنطرف آمریکا منطقه خاور میانه را ملک طلق خود میداند واز سال 1945 ، وتقسیم جهان به نفع آمریکا پس از جنگ جهانی دوم ، گاز ونفت این کشورها را به ثمن بخس به غارت میبرد ، انواع اسلحه های گرانقیمت بهمراهی با صدها مستشار به این کشورها میفروشد ، تجارت وکنترل کامل سیاسی، اجتماعی فرهنگی واقتصادی این کشورها رادر کنترل حود دارد ، وبه سادگی حاضر نیست از این گنج بادآورده دست بردارد.

اهمیت دو کانتونی که آمریکا در نظر دارد تحت عنوان «مخالفان معتدل دولت سوریه»در مرز عراق وسوریه تشکیل دهد ، تنها برای بستن راه نفوذ ایران در سوریه ولبنان است والبته برنامه دگر آمریکا بیرون راندن کامل ایران از عراق است ، هم اکنون  شاهدیم که آمریکا با تمام توان بخشی ازکردها ی سوریه وترکیه را به خدمت گرفته است تا اهداف خودرا پیش ببرد.آمریکا در عراق بارزانی را هم وادار نموده است  تا با علم کردن موضوع پرچم در کرکوک وادعای «تعیین حق سرنوشت» دولت عراق را زیر فشار قرارداده است تا از یکطرف مانع پیروزیهای ارتش وحشد الشعبی عراق در موصل گردد واز یکطرف زمینه جنگ داخلی را در عراق فراهم آورده تا بعد از آزادی موصل ، عراق نا آرام بوده وآمریکا بتواند این منطقه مهم مرزی را درکنترل داشته باشد.

هدف دوم آمریکا از بستن راه ترانزیتی ایران به سوریه ولبنان چیست ؟

آمریکا با بستن راه ایران به سوریه ولبنان ، میتواند جلوی نفوذ روسیه را هم  در منطقه بگیرد ومانع ورود روسیه به یمن، عراق وسوریه گردد ودر ادامه وجود روسیه در سوریه را هم محدود کند.

اکنون از طریق حضوردر سوریه ، روسیه توانسته است با عراق ، یمن ، حزب الله لبنان ولیبی رابطه برقرار کند ، در هفته های اخیر روسیه موفق شد با حفتر نخست وزیر لیبی قراردادهای مهم نظامی امضا کند ، همینطور با عراق قراردادهای مهمی در زمینه نفت ونظامی امضا نموده است ، روسیه موفق شده است تا با کشورهای آمریکای لاتین همچون ونزوئلا ، پرو ، بولیوی وبرزیل نیز را بطه خوبی بر قرار کند، در دوره اتحاد شوروی  سوسیالیستی ، اولین گام شوروی برای خروج از پشت «دیوار آهنین» از طریق رابطه اش با مصر انجام گرفت واز آنجا به آفریقا وکمک برادرانه سوسیالیستی به رهبران انقلابی آندوره همچون:، ماندلا، موگابه، سامورا موشل امیلکا کابرال ، پاتریس لومومبا ورهبر آنگولا که آمریکائیها با ساقط کردن هواپیماش ، وی را به قتل رساندند ، آری واز آنجا به کوبا و.کمک به فیدل کاسترو،وچه گوارا و…./کمکهای برادرانه شوروی سوسیالیستی در آن دوره  بخش وسیعی از جمعیت کره زمین را از بردگی سرمایه رهانید، بویژه در مورد مصر وساختن «سد اسوان» بزرگترین سد زمان خود درخاورمیانه ، که با کمکهای برادرانه وهمه جانبه شوروی ساخته شد ، درمقاله «عملکرد بانک جهانی درمصر» مجله هفته، شرح این کمک ورقابت سرسختانه شوروی با آمریکا در مصرآن دوره آمده است، از این نظر آمریکا با نگرانی فراوان نفوذ رو به رشد مجدد روسیه را در منطقه خاورمیانه وجهان دنبال میکند واز آن وحشت دارد.

زمین زیر پای روسیه وایران در سوریه خیلی خیلی سفت است ، زنده باد سوریه ، زنده باد ارتش ملی سوریه وزنده باد رهبر فرهیخته، میهن پرست وقدرتمند سوریه دکتر بشار اسد.

خاور میانه در سی سال گذشته سه جنگ گسترده امپریالیستی را با پیروزی از سر گذرانیده است ، جنگ هشت ساله بر علیه ایران تقریبا از طرف همه همپیمانان منطقه ای وجهانی آمریکا وبه منظور به شکست کشاندن انقلاب شکوهمند بهمن ادامه یافت ودر نهایت با پیروزی ایران خاتمه یافت (2) درسال 2003 جنگ جهانی تجاوز کارانه آمریکا بر علیه عراق آغاز وآ نهم هشت سال طول کشید ودر پایان آمریکا ئیها با شکست جانکاه وشبانه ودر سکوت بسوی مرز کویت فرار کردند ،  آمریکائیها همچون زباله از عراق به بیرون ریخته شدند . هم اکنون ما شاهد تجاوز دیگری از طرف جبهه جهانی آمریکا در سوریه هستیم که تا کنون شش سال ادامه یافته وفراز ونشیبهای زیادی نیز از سر گذرانیده است ونباید ذره ای شک داشت که شکست خفت بار دیگری در انتظار آمریکا میبا شد، » دیر وزود دارد سوخت وسوز ندارد» درجنگهای سابق ، ایران وعراق هر کدام به تنهائی آمریکا را شکست دادند واین در حالی بود که روسیه با تجربیات تاریخی وعظیم خود بویژ تجربه پیروزی استالینگراد حضور نداشت ، اما امروز محور مقاومت شامل ایران ، سوریه، عراق ، مقاومت لبنان  و…./ به همراهی با روسیه متحدانه در برابر آمریکا ایستاده اند ، باید در نظر داشت جنگی که بتوسط روسیه ، سوریه ، ایران ، عراق، ومقاومت لبنان ، در سوریه وعراق پیش برده میشود بسیار پرخرج است واین کشورها ثروتهای بادآورده عربستان وسایر شیوخ فاسد عرب را ندارند ، اما عزم واراده ای عظیم وتجربیاتی بسیار گرانبها دارند که پیروزی آنها را تضمین میکند .

موقعیت سوریه در این جنگ ودرمیان ملت عرب ومنطقه

هم اکنون کشور کوچک سوریه با ملتی بسیاربزرگ که قلب بزرگی نیز دارند و اراده ای پولادین وعزمی راسخ به عظمت کوه قاسیون(کوهی سر به فلک کشیده وبا ابهت در سوریه) ، شش سال است که در مقابل همه رذالتها ووحشیگریها بیش از شصت کشور که دهها هزار تروریست خون وقلب خوار را از سراسر دنیا به سوریه فرستاده اند تا مگر بتوانند عزم واراده این ملت را درهم شکسته ،میهنشان را لت وپار، ملتشان را ذلیل اسیر وبرده کنند ،  تاریخ پرعظمت وفرهنگ وادبیاتشان را نابود و لگد مال کنند وآنگاه بر ویرانه این تمدن وتاریخ سرفراز زوزه وعربده حیوانی سر دهند، این مقاومت بزرگ، این ایستادگی وصف نا پذیر، ، سرچشمه امید به آینده والهام دهنده همه ملل ستمدیده منطقه میباشد تا خودرا از زیر بار سلطه استبداد واستعمار نجات دهند ،  دولت سوریه همچنان به همه سازمانهای انقلابی فلسطینی کمکهای مادی ومعنوی میکند ، همه این سازمانها از کمکهای بی دریغ دولت سوریه برخردار و به فعا لیتهای گوناگون خود ادامه میدهند ، تمامی ملل عرب وروشنفکران آنها برای ازادی خود از قید حاکمان فاسد خود چشم بسوی پیروزی دولت سوریه ، محور مقاومت وروسیه در این جنگ دارند ، این موقعیت سرفرازانه که چون خورشید میدرخشد چشم آمریکا وهمه مرتجعان منطقه را کور وآنها را در وحشت قرار میدهد، آمریکا به خوبی این عظمت دولت سوریه را درک کرده وبهمین دلیل شش سال است که با تما م توان میکوشد شاید بتواند این مشعل آزادی را خاموش کند ،  این فداکاریها واین مقاومت عظیم در عین حال سرمایه بزرگی است  در خدمت اتحاد موجود میان کشورهای محور مقاومت وروسیه که با شور وشوق فراوان درجهت شکست دادن دشمن بشریت یعنی آمریکا وبرهم زدن وضعیت تک قطبی درجهان حرکت کنند. پیروزی محور مقاومت وروسیه در این جنگ بمثابه ساطور سنگینی است که بر فرق آمریکا واسرائیل فرود میآید.

کردها در استراتژی آمریکا وجنگ فعلی در منطقه

آمریکا اکنون با تکیه بر روی بخشی ازکردها وبه امید آنها نیروهای خودرا شامل بیش از هفت هزار نظامی ، چند پایگاه نظامی زمینی وهوائی نیز در مناطق مرزی سوریه وعراق ، مستقر کرده است ، برای آمریکا این منطقه استراتژیک وحیاتی بوده واز تسلط بر این منطقه است که میتواند ایران را منزوی ونفوذ روسیه را هم در سوریه محدود کند . آمریکا مجددا با وعده های «سر خرمنی » به کردها قول دولت مستقل داده واین بخش از کردها نیز بطور جدی با آمریکائیها همکاری میکنند. درنظر آمریکا کردها در شرایط فعلی به دو دلیل بر ترکیه ارجحیت دارند . یکم اینکه بعد از فروپاشی شوروی وسرنگونی سلطنت در ایران و برقراری رابطه گسترده در حد استراتژیک میان  ایران قدرتمند فعلی وروسیه ، ترکیه اهمیت سابق را همچون دوره جنگ سرد ندارد . دوم اینکه در مرحله فعلی برای حفظ منافع آمریکا وکنترل خاور میانه کردها بهتر میتوانند در دوجبهه جنگ سوریه وعراق وهم در طرح برنامه «خاور میانه بزرگ» که برای مثال ایران به شش بخش تقسیم مشود، مفید واقع شوند، از سالهای سی قرن گذشته وتا کنون اسرائیل وآمریکا در کردستان عراق نفوذ گسترده داشته وسیاستهای خودرا از طریق آنها پیش برده اند، برای مثال با راه انداختن جنگ فرسایشی بوسیله بارزانی ، از زمان انقلاب ضد استعماری سال 1958 و بر سر کار آمدن غبد الکریم قاسم تا زمان سقوط صدام حسین ، نگذاشتند عراق استقرار یابد و»حتی زمانی که صدام حسین  درسال 1992 ، پذیرفت که به آنها استقلال بدهد وجنگ داخلی را متوقف کند ، آمریکائیها بارزانی وطالبانی را شدیدا از همکاری با صدام وصلح با وی برحذر داشتند» زیرا آنها برای تخریب وتسلط بر عراق برنامه دراز مدت داشتند ( از کتاب خا طرات مکرم طالبانی بنیان گزار اولین حزب کردی بنام هیوا در اوایل قرن گذشته ) از این نظر در این مرحله این بخش از کردها برای آمریکا بیش از ترکیه اهمیت دارند.

در مورد کردها باید گفت که همه کردها طالبانی وبارزانی نیستند اگر چه طالبانیها تا حد زیادی سیاستهای سابق خودرا تعدیل کرده اند وبا آمریکا هم همکاری نمیکنند وبنظر من در برهم زدن برنامه امریکا در آینده نقش های  مهمی ایفا خواهند کرد ، عبدالله اجلان رهبر زندانی حزب «کارگران وکشاورزان کرد» که سالها پیش با کمک عبد الله اجلان ، حافظ اسد رئیس جمهور سابق سوریه وقدری جمیل از رهبران حزب کمونیسست سوریه تشکیل گردید ، این رهبر فرهیخته ، پس از سالها شکنجه های ضد انسانی و تحمل درد ورنجهای فراوان در زندانهای ترکیه تسلیم نشده است.اساسا کردها ، بویژه کردهای علوی همیشه نقشهای برجسته ای در تاریخ منطقه وعثمانی داشته اند ، بسیار ی از دولتمردان، دیوان سالاران ، ادبا وشعرای بزرگ دردوره  طولانی حکومت عثمانی کردها بوده اند برای مثال آخرین شخصیت بزرگی که تا روزهای شروع جنگ میان کردهای استقلال طلب وآتاتورک فاشیست ودائم الخمر ، رئیس مرکز «بیت الشباب» یا دانشکده تربیت افسران ترکیه بود، احسان نوری پاشا بود که پس از خلف وعده وخیانت ترکها به آرما ن کردها سمت خودرا رها کرده وبه کردهای شورشی در کو ههای آرارات پیوست وجنگ را سازماندهی نمود.در سوریه نیز شخصیتهای سیاسی بسیار بزرگی همچون یوسف عظمه فرمانده نظامی ، که با اشغالگران فرانسوی در منطقه میسلون سوریه جنگید وشهید ،شد ، مجسمه با عظمتش در همانجا پا برجاست وبه آمریکائیها واسرائیلیهای فاشیست «کورباش ودورباش» میدهد ،یوسف عظمه دارای روحیه ای بسیار با عظمت وانقلابی بود وتاثیر بزرگی در تاریخ سوریه وجنگ کنونی دارد ، ابراهیم هنانو انقلابی دیگر بزرگ کرد سوریه است که نامش در سینه انقلابیون کرد وسوری محفوظ وبه آنها الهام میدهد ، محمد کرد علی، رئیس مرکز زبان عربی در سوریه، ادیب شیشکلی ، فرمانده نیروهای نظامی اعزامی برای آزاد سازی فلسطین در سالهای 1948، برادرش صلاح الدین شیشکلی ، از مهمترین شعرا وادبای ملی سوریه ، امین دیاب ، ونخست وزیران کرد در سوریه ، محسن برازی وحسن برازی واز همه مهمتر رفیق خالد بکتاش ، رئیس سابق ومتوفی حزب کمونیست سوریه وصدها شخصیت کرد دیگر که در سوریه وعراق مقامهای مهم ادبی ، سیا سی واجتماعی داشته اند ودر آخر باید از «ابراهیم بکتاش ، یکی از رهبران کردهای علوی که از بنیانگزاران اولیه رقص سماع میباشد که ترکهای ینی چری آ نرا دذدیده وبنام خود «تثبیت» کرده اند» یاد کرد.(هما ناطق:راهیابی فرهنگی ایران 1820 -1832) ،بد نیست بدانید که کردهای علوی روز تولد سلمان فارسی را وهمچنین نوروز را جشن گرفته وتعطیل میکنند..

حاکمان مرتجع عرب در وحشت وبرای کاهش «استرس» از «قرص» ترامپ استفاده میکنند

طی دوماه گذشته رهبران عرب مسافرتهای زیادی به آمریکا داشته تا مگر شدت «استرس» آنها کاهش یابد این وحشت، آنهت را وادار نموده است تا به شنیع ترین جنایتها بر علیه هر تر وخشکی در سوریه دست بزنند.طی اینمدت کوتاه شاه اردن دوبار به آمریکا رفته است زیرا همانطور که در متن آمده یکی از کانتونها باید با کمک وشرکت «مخالفان معتدل» دولت سوریه درست در محاذی مرز عراق وبا کمک اردن ساخته شود، پادشاه مزدور اردن سخیفانه ادعا کرد که» تروریستها به درون مرز اردن فرار میکنند وما بای بتوانیم امنیت مرزهای خودرا حفظ کنیم»  واینکه » اگر لازم باشد ما از ارتش اردن برای مبارزه با تروریستها استفاده خواهیم کرد» به این معنی که اردن پذیرفته است تا در صورت درخواست آمریکا ، ارتش خودرا بر علیه «تروریسم» ودرحقیقت بر علیه پیشروی ارتش سوریه که برعلیه داعش میجنگد وارد عمل نماید. شاه عربستان نیز طی همین مدت به آمریکا رفته وقراردادی به مبلغ دویست ملیارد دلار برای خرید اسلحه با آمریکا امضا نموده است ، سیسی نیز به این زیارت مشرف شده تا دستور العمل بگیرد، دولت آمریکا برای تفهیم سیاستهای خود به ترکیه ، وزیر خارجه خودرا به ترکیه فرستاد تا سیاستهای ترامپ را به ینی چریهای نوین تفهیم کند، اما همه اقدامات آمریکا نتوانسته است نگرانیهای عربستان را بر طرف کند ، جنگ یمن بمثابه کابوسی برای عربستان است، در هفته های اخیر جنگجویان حوثی به موشکهای بالستیک ودور بردی دسترسی پیدا کرده اند که مناطق دور ومهمی را در عربستان مورد هدف قرار میدهد، دوسال جنگ نتوانسته است معادله تازه ای به ضرر حوثیها بر قرار کند، تنها کاری که آمریکا ونوکرانش میتوانند بکنند بیش از این که کرده اند نخواهد بودوهمه این اقدامات ترامپ ومرتجعین منطقه عربستان را از باتلاق یمن نجات نخواهد داد ،شاه سابق عربستان فهد به کرات آرزومیکرد که ای کاش ایران از روی کره زمین محومیشد وتو خود حدیث مفصل بخوان از این درماندگی وروزهای تیره ای که اینها دارند.

خاور میانه با حضور محور مقاومت وروسیه به کجا خواهد رفت ؟

با اطمینان بایدگفت که روند این مرحله که هدف اصلی آن برهم زدن تقسیم بندیهای استعماری بوده است ، تا کنون با موفقیت پیش رفته است، این درست است که امپریالیسم آمریکا موفق شد مصدق را سرنگون کند، عبدالکریم قاسم را در عراق از میان بردارد ودر نهایت عراق را به اشغال درآورد، در مصر ناصریسم را با شکست روبروسازد وجنبش ملت فلسطین را به فرسودگی بیندازد، اما با انقلاب ایران ومقاومتش در جنگ هشت ساله همه برنامه های استراتژیک آمریکا درمنطقه درهم ریخته شد، سپس جنگ توده ای ملت عراق در برابر اشغالگران آمریکائی ورها کردن میهن خود، که بعد از جنگ ویتنام بمثابه استالینگراد دیگری بود،وادامه یافتن مقاومت فلسطین، سر بر آوردن مقاومت قدرتمندانه در لبنان واکنون سوریه که با مقاومت شش ساله اش وارد مرحله پیروزی شده است، اینها نشاندهنده وجود پتانسیل عظیمی از مقاومت واستقلال طلبی وآزادیخواهی درملل منطقه بوده است که تا کنون با موفقیت پیش رفته است . از آنسو وبا وجود توانائیهای عظیم ملی و منطقه ای که خود بسیار مهم است ، روسیه نیز با آن تچربیات غنی فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ونظامی بسیار عظیم خود در کنار این انقلابات وتحولات تاریخی ملل منطقه ، قرار گرفته واین قرار گرفتن امر ساده سیاسی ومصلحتی نیست، بلکه ورود روسیه به منطقه استراتژیک بوده وبه معنی دفاع از منافع ملی وبقاء روسیه به عنوان یک ملت ، دولت وتاریخ است، زیرا بر اساس طرح برژنسکی ، روسیه نیز قرار بود بوسیله جنگهای داخلی تجزیه ومتلاشی شود.

با این حساب باید به پیروزی آینده ملل خاور میانه بر علیه استعمارگران بسیار امیدوار بود واینکه امپریالیستها ومرتجعین وابسته به آنها در خاور میانه آینده ای ندارند.

توضیحات وزیر نویسها :

یکم –  «إيران تدعم الجبهة الشعبيّة مالياً ولوجستياً» دراین مصاحبه گزارشگر مرکز خبری «مانیتور، حازم بعلوشه، روزنامه نگار فلسطینی با مسئولان «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» در مورد کمکهای گوناگون مالی ولجستیکی ایران به انها مصاحبه وگزارش داده است، تاآنجا که اسناد میگوید ایران تقریبا به همه سازمانهای انقلابی وضد اسرائیلی آمریکائی فلسطینی کمک میکند.

دوم – بنا به اسنادی که در کتاب «اسرار وخفایا حرب العراقیه الایرانیه» نوشته حامد حمدانی تاریخنویس وعضوبرجسته سابق حزب کمونیست عراق ، با پیروزی انقلاب ایران وناامید شدن آمریکائیها از مهار آن ، رامسفلد که در آندوره معاون وزارت خارجه آمریکابود به عراق سفر کرده وطی قراردادی با صدام قرار براین شد که با همکاری یکدیگر ایران راشکست داده ،خوزستان را اشغال ونفت آنرا میان خود تقسیم کنند ودولتی عربی وپوشالی نیز در اهواز بر سرکار گزارند، طرح بعدی سراسر شهرها وبنادر ساحل خلیج فارس را اشغال ودولتی زیر نظر امارات تشکیل دهند وایران تنها به ساحل دریای عمان رانده ومنزوی شود ، از اقدامات اولیه افتتاح دفتر سی  آی  ا  ، در بغداد بود، سپس دولت عربستان همه امکانات نظامی خود از جمله هواپیماهای آواکس خودرا در اختیار صدام قرارداد وسناریوی امروزین سوریه در مورد ایران آنروز به اجرا درآمد، متاسفانه روسیه آنروز هم در کنار صدام قرارگرفت والبته این همکاری به علت قراردادهای قبلی بود که میان دوکشور به امضا رسیده بود. آمریکا با تمام امکانات خود از تجاوز صدام حمایت کرد وهمانطور که میدانیم غیر از بمباران بنادر ، ایستگاههای نفتی وکشتیهای نفتی، در یک اقدام وحشیانه ، یک هواپیمای مسافربری ایران را بوسیله موشک ایجس، مورد هدف قرار دادکه در آن جنایت دردناک 300 نفر که در میانشان 66 کودک معصوم وجود داشتتند به شهادت رسیدند واین جنایت آمریکا وکشتار ملت ایران تاکنون در شکل تحریمهای گوناگون علنی ومخفی ادامه دارد، حقوق بشر، دموکراسی وحقوق زن وکودک آمریکائی وغربی همین است، اما ملت ایران با چنگ وناخن ودندان از وطن خود دفاع  وآمریکارا شکست داده وبقاء خودرا به عنوان یک ملت بزرگ در تاریخ حفظ کردند، تا امروز سراسر خیابانها سراسر شهرها وروستاهای ایران از عکسهای جانباختگان را ه حفظ میهن واستقلال آن پوشیده است وملت ایران آنها را بسیار گرامی میدارند وبه وجودآنها افتخار وزندگی میکنند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email