آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

25 سپتامبر همەپرسی

استقلال کردستان عراق برگزار می شود

به گزارش سایت کوردانه در نشست مشترک رئیس و احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق 25 سپتامبر سال جاری بە عنوان روز برگزاری همەپرسی تعیین سرنوشت تعیین گردید.

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با رهبران و نمایندگان 15 حزب و جریان سیاسی اقلیم کردستان برای بحث و گفتگو بر سر تعیین موعد برگزاری همەپرسی تعیین سرنوشت نشست مشترکی برگزار کرد.
در این نشست کە جنبش تغییر (گوران) و جماعت اسلامی (کومل) حاضر بە شرکت در آن نبودند، 25 سپتامبر 2017 بە عنوان موعد برگزاری همەپرسی تعیین سرنوشت تعیین شد.
آن گونە کە در اطلاعیە پایانی نشست آمدە است، همەپرسی تعیین سرنوشت بە جز استان‌های اقلیم کردستان در مناطق کردستانی خارج از ادارە دولت اقلیم کردستان نیز برگزار می‌گردد.
همچنین تصمیم گرفتە شد کە تا روز برگزاری همەپرسی تعیین سرنوشت همە احزاب سیاسی برای بازگشایی پارلمان و حل مشکلات سیاسی تلاش نمایند.
احزاب سیاسی اقلیم کردستان در این نشست تصمیم بە تشکیل شورای عالی همەپرسی بە ریاست مسعود بارزانی گرفتند و باید تا 12 ژوئن سال جاری احزاب نمایندگان خود برای عضویت در کمیتە مذکور و کمیتەهای مرتبط را معرفی نمایند.
در این نشست بر تمرکز تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشت مردم و اوضاع اقتصادی اقلیم کردستان تاکید شد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email