آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تحریم های جدید آمریکا ؛

ضرورت تغیراستراتژی روسیه برای توسعه

گنادی زیوگانف :

کنکره آمریکا درنشست اخیربا مدارک جدید به تحریم علیه روسیه رای داد.این بارتحریم ها به بهانه مجد د بازگشت کریمه وهمچنین دخالت روسیه درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا درماه نوامبر, بحران اقتصادی ,انرژی و مالی روسیه حساس گردید.

برای امپریالیسم آمریکا جهت اقدام غیردوستانه هیچ بهانه ای نیاز نیست.تمام تاریخ ایالات متحده آمریکا ازاواخرقرن 19 و20 با حقایقی از وحشی گری وخشن ترین مداخله همراه است

باید بیاد آورد که روسیه شوروی درسالهای 1918- 1920 با مداخله نظامی آمریکا ودرنیمه دوم قرن بیست بویژه درتخریب اتحادشوروی درسال1991 وهمچنین با تحریم های اقتصادی به عنوان راه ” بدون خون ریزی” باعث سرنگونی یک دولت شد.

درعین حال گروه حاکم درروسیه امیدواراست که با چرب زبانی برای غرب وتمایل یک جانبه درخدمت اومی تواند جمهوریهای سابق اتحادشوروی به استقلال منافع مشترک برسند

اولین نشانه ها برای تامین منافع روسیه درروسیه وسپس درسوریه, غرب باعملیات پنهان نشان داد برای بقدرت رساندن نیروهای طرفدارش هیچ تغیری درسیاست اش رخ نداده است.ایالات متحده امریکا ومتحدان او درصدد هستند تاقرنها هم شده روسیه را به عنوان دشمن تاریخی وبه عنوان مانع عمده رسیدن به سلطه  کل جهان بدانند

نخبگان آمریکا و سرمایه سالاران , روسیه را به معنای نشانه فروپاشی سیاست خارجی  می دانند وبه آن با خصم می نگرند.تحریم های جدید آمریکا امید کسانی را که درهرم حاکمیت می خواستند با الیگارشی جهانی ادغام شوند هرچند نمی توان آنرا شریک دانست پایان داد

حزب کمونیست فدراسیون روسیه بارها هشدار داد ؛ دوستی ادعایی باغرب به عنوان عنصر راهبردی درلباس مبدل برای روسیه درنقش ارتباطات ضعیف خویشاوندی با تمنای صدقه گیری کشور ما با مدل اقتصاد نواستعماری تحمیل شده به عنوان یک منبع از منابع طبیعی ارزان  به بحران اقتصادی غرب خدمت می کنند

اقدامات تحقیرآمیز اخیر ایالات متحدآمریکا نسبت به روسیه  درمیان تصمیم کنگره هیچ مخالفتی ازجانب رئیس جمهورترامپ صورت نگرفت تنها تفاوت حفظ منافع آمریکا به عنوان قدرت غالب درجهان درنظرگرفته شده است

حزب کمونیست فدراسیون روسیه تحریم آمریکارا محکوم می کند؛ آنرا دخالت آشکار درامورداخلی کشورما وبیان تحقیرمطلق برای منافع روسیه به عنوان تصمیم خشن جهت خفه کردن حریف تاریخی می داند

همزمان ما متعقدیم که اقدامات خصمانه آمریکا باید آب سردی برسرکسانی باشد که هنوز بیهوده درتلاشند ومجدا به تنظیم مناسبات با آمریکا امیدوارهستند

سخن درباره تغیر راهبردی  که البته درحال حاضردر بن بست قرار دارد باقی ماندن به نیت شکست هم برای روسیه یک فاجعه ملی است وعوامل بسیاراجتماعی ,اقتصادی نشان می دهد که ما به سرعت بسوی این فاجعه درحال حرکت هستیم و آن درارتیاط  بابیان معروف ا.و.استالین است  که گفت ” ما50-100 سال عقب تر ازکشورهای پیشرفته هستیم ما باید درظرف 10 سال این فاصله را پرکنیم یا ما آنرا انجام می دهیم ویا اینکه نابود می شویم”

برای بقای روسیه صنعت جدید,احیای علم وآموزش وپرورش تغیرات اساسی درسیاست اجتماعی واقتصادی ضروری است به دولت نئولبیرال وخدمت به بورژوازی کمپراتور باید خاتمه داد  نقش دولت درفرایند های اجتماعی- اقتصادی باید افزایش یابد برای توسعه کشور می بایست درکنارمردم نه به تعدادی انگشت شمار الیگارشی مستقرشد ؛ بلکه باید به منظور بالا بردن تولید وجلوگیری از وابستگی شرم آور به کالاهای خارجی وصادرات انرژی به ویژه  در برابر تحمیل وفشارهای خارجی را پایان داد

مجموعه پیشنهادات دراسناد وبرنامه حزب گنجانده شد ه است  تنها دولت باید به نظر اپوزیسون مردمی گوش فرا دهد و از فروپاشی جلوگیری کند تلاش تحقیرآمیز به نفع عموسام وسیاست خارجی با مناسبات گذشته را باید قطع کرد, دراین جهان تنها کشورهائی مورد احترام قرار خواهند گرفت که دارای قدرت علمی داری یک اقتصاد قدرتمند پشتبانی شده  دارای صنعت مهندسی ومکانیک مدرن که بتواند استقلال واقعی را دربرابر باج خواهی خارجی که با دستورآمرانه صادر می شود با اطمینان بوجود آورد

حزب کمونیست فدراسیون روسیه معتقد است که مردم روسیه از تهدیدات خارجی وبحران داخلی در روسیه که” دوستان سوگند خورده” غرب به اتباع داخلی روسیه تحمیل می کنند در طول تاریخ طولانی روسیه چندین بار رخ داده ؛ درآینده نیزاتفاق خواهد افتاد

صدرکمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه گنادی زیوگانف

برگردان : م . چابکی 12مرداد 1396 برابر با 03/ 08/2017

 برگرفته از سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

https://kprf.ru/party-live/cknews/167457.htmlhttps://kprf.ru/party-

Facebook
Telegram
Twitter
Email