آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

سخنی مختصر پیرامون سرانجام مبارزات مردمی

چندی پیش یکی از دوستان که عضو یک کانال تلگرامی به مدیریت فردی از دانشمندان شهیر و پر آوازه ای !!! به نام م . پ ،است . ماحصلی از بحث فی مابین اعضای گروهشان را که با هدایت مدیر توانمند و اخلاق مدارشان !! صورت می گرفت ، را برایم بازگوی کرد . و از جمع نامتجانس گروه سخنان مفصلی گفت. در یک مورد، گرد آمدگان در گروه اتفاق نظر دارند : موضع گیری کین توزانه علیه اندیشه های مترقی و نفی تاریخ مبارزات درخشان مردمی و تبلیغ و دفاع جانانه از نظام ضد بشری شاهنشاهی که با انقلابی پرشکوه در سال 1357 برای همیشه به زباله دان تاریخ افکنده شد . تنی چند در آن گروه با ژست روشنفکرانه ای با تحریف بی حد و مرز نظرات بزرگانی چون زنده یاد امیر حسین آریان پور در تایید محتوای کتب درسی نظام منحط شاه و شیخ ، کاملا رندانه لومپن بازی در می آوردند . گونه ای دیگر از این نوع لومپن ها که به شغل مقدس قاچاق ارز !! و واردات کالاهای بنجل مشغول هستند . و از این راه پول پارو می کنند ، و طبعا بنا به شغل شرافتمندانه شان!! مخالف (( پول کثیف )) هستند . به انواع لطائف الحیل برای حفظ وضع موجود می کوشند . ولی با گذاردن ماسک فریب کارانه ای بر چهره ی خود ، در ضدیت با هر نوع تغییر و تحول در جامعه ، بر گرفته از روح پر نیرنگ شان ، رهنمود های منحرف کننده ای می دادند . آن دیگری با ژست دانشمند نمایانه ای که گویی به تمامی حوزه های علوم اجتماعی مسلط است . بالاخص حقوق ، ادبیات ، جامعه شناسی و …. در تخطه ی ادبیات مترقی میهنمان و خدمت گزاران صدیق آن از هیچ کوششی باز نمی ایستاد . به عنوان مثال احدی از این دانشمندان و پژوهش گران بزرگ می گفت : اسطوره ی فداکاری و شهامت و از جان گذشتگی در کشور ما ریز علی حاجوی ( معروف به دهقان فداکار ) است . و شجاعت و وارستگی روزبه ها ، گلسرخی ها ، همایون کتیرایی ها و … دروغ شاخدار چپی های ملعون است که می بایست افشا ء نمودشان ….

حضور اینسان لومپن های عربده کش ضد فرهنگ ترقی خواهی چه به شکل چماق دار و چاقو کش ، چه با گذاردن ماسک روشنفکر نمایی بر چهره ، که همواره آلت دست حاکمان در سرکوب نیروهای مترقی بوده اند . سابقه ی دیرینه ای در کشور بلا دیده ی ما دارد . قداره بندی و عرض اندام آن ها صرفا در کانال های تلگرامی نیست . به هر جمع و مراسمی ، با بهانه هایی مختلف به سرعت خود را می رسانند . تا یا در نهان یا آشکارا روح پلشت ضد بشری خویش را با هوچی گری و شلوغ کاری ارضا ء نمایند . در اینکه این مغرضان تاریک اندیش ، وقتی از فضای مجازی خارج شوند ، و پای در جامعه گذارند ، نهایتا از سوی مردم طرد خواهند شد ، تردیدی نیست . بر ماست که فضای مجازی را با نگرشی علمی همان (( فضای مجازی )) بدانیم و زندگی و مبارزه هم میهنانمان را که از سر برکت حاکمان در فقر و تیره روزی به سر می برند ، لحظه ای از نظر دور نداریم . سرانجام مبارزه ی حاد زحمتکشان در جامعه به قول دوست عزیزم تابان در خیابان حل خواهد شد .

صادق شکیب

Facebook
Telegram
Twitter
Email