آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تاملی بر برخی رفتارهای لومپنیستی

در تاریخ معاصر میهن ما لومپن ها به عنوان قشری مطرود و حاشیه ای همواره آلت دست حاکمان بوده اند . و در بزنگا ه های حساس علیه جنبش مردمی، از آن ها نهایت استفاده را شده است . در این مورد می توان کودتای 28 مرداد سال 1332 را در نظر گرفت که لومپن ها چه نقش مخربی علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق داشتند . تاریک اندیشان مرتجع در به شکست کشاندن انقلاب پرشکوه 1357 از لومپن ها نهایت یاری و کمک را بردند . از ویژگی های خاص میهن ما این بود که لومپن ها در پی شکست انقلاب ، با گرفتن مزد، به حاشیه یا صریح تر گفته باشیم به جایگاه اولیه خود باز نگشتند . بلکه خیل عظیمی از لومپن ها شریک قدرت حکومتی یا جزیی جدایی ناپذیر از حاکمیت ، شدند . و حتی به سمت ها ی مهم و حساس حکومتی نیز دست یافتند . طیفی دیگر از این لومپن ها به پاس خدمت شان به طراحان مرکزی در به انحراف کشانیدن انقلاب ، با بهره گیری از رانت های دولتی ، به ثروت بی حد و حسابی دست یافته اند . طیفی از این لومپن ها که آینده ای برای رژیم نمی بینند ، طرف دار پرو پا قرص نظام منحط سلطنت هستند . بالاخص با سر کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و تهدید آشکار وی بر سرنگون سازی جمهوری اسلامی ، با انرژی و توان بیشتری به تبلیغ سلطنت می پردازند . این لومپن ها برای مقبول واقع شدن ، با سیمای روشنفکری به این مسئله می پردازند .نگارنده در این مقال می کوشد تا وجهی از رفتارهای این لومپن ها را واکاوی نماید . چندی پیش یکی از دوستان که عضو یک گروه تلگرامی به مدیریت احدی از این لومپن ها که خود را دانشمندی شهیر و پر آوازه ای می نمایاند . ماحصلی از بحث فی مابین اعضای گروهشان را که با هدایت مدیر توانمند و اخلاق مدارشان !! صورت می گرفت ، را برایم بازگوی کرد . و از جمع نامتجانس گروه سخنان مفصلی گفت . در یک مورد، گرد آمدگان در گروه اتفاق نظر دارند : موضع گیری کین توزانه علیه اندیشه های مترقی و نفی تاریخ مبارزات درخشان مردمی و تبلیغ و دفاع جانانه از نظام ضد بشری شاهنشاهی که با انقلابی پرشکوه در سال 1357 برای همیشه به زباله دان تاریخ افکنده شد . تنی چند در آن گروه با ژست دلسوزی برای وطن و حقایق تاریخی ، با تحریف بی حد و مرز نظرات بزرگانی چون زنده یاد امیر حسین آریان پور و استاد پرویز شهریاری ، در تایید محتوای کتب درسی نظام منحط شاه و شیخ ، کاملا رندانه شکوه و زاری می کردند . . گونه ای دیگر از این نوع لومپن ها که به قاچاق ارز و واردات کالاهای بنجل مشغول هستند . و از این راه پول پارو می کنند ، و طبعا بنا به شغل شرافتمندانه شان!! مخالف (( پول کثیف )) هستند . به انواع لطائف الحیل برای حفظ وضع موجود می کوشند . ولی با گذاردن ماسک فریب کارانه ای بر چهره ی خود ، در ضدیت با هر نوع تغییر و تحول در جامعه ، بر گرفته از روح پر نیرنگ شان ، رهنمود های منحرف کننده ای می دادند . آن دیگری با ژست دانشمند نمایانه ای که گویی به تمامی حوزه های علوم اجتماعی مسلط است . بالاخص حقوق ، ادبیات ، جامعه شناسی و …. در تخطه ی ادبیات مترقی میهنمان و خدمت گزاران صدیق آن از هیچ کوششی باز نمی ایستاد . به عنوان مثال یکی از این افراد در قامت دانشمند و پژوهش گری بی همتا و بزرگ می گفت : اسطوره ی فداکاری و شهامت و از جان گذشتگی در کشور ما امثال ریز علی حاجوی (معروف به دهقان فداکار ) است . و شجاعت و وارستگی روزبه ها ، گلسرخی ها ، همایون کتیرایی ها و … دروغ شاخدار چپی های ملعون است که می بایست افشا ء نمودشان ….

حضور اینسان لومپن های عربده کش ضد فرهنگ ترقی خواهی چه به شکل چماق دار و چاقو کش ، چه با گذاردن ماسک روشنفکر نمایی بر چهره ، که همواره آلت دست حاکمان در سرکوب نیروهای مترقی بوده اند . سابقه ی دیرینه ای در کشور بلا دیده ی ما دارد . قداره بندی و عرض اندام آن ها صرفا در کانال ها و گروه های تلگرامی نیست . به هر جمع و مراسمی ، با بهانه هایی مختلف به سرعت خود را می رسانند . تا یا در نهان یا آشکارا روح پلشت ضد بشری خویش را با هوچی گری و شلوغ کاری ارضا ء نمایند . در اینکه این مغرضان تاریک اندیش ، وقتی از فضای مجازی خارج شوند ، و پای در جامعه گذارند ، نهایتا از سوی مردم طرد خواهند شد ، تردیدی نیست . بر ماست که فضای مجازی را با نگرشی علمی همان (( فضای مجازی )) با کارکردهایی که دارد ، بدانیم و زندگی و مبارزه هم میهنانمان را که از سر برکت حاکمان در فقر و تیره روزی به سر می برند ، لحظه ای از نظر دور نداریم . سرانجام مبارزه ی حاد زحمتکشان در جامعه ، در خیابان حل خواهد شد .

صادق شکیب

Facebook
Telegram
Twitter
Email