آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

هسته وبنیان اعتراضات سراسری در ایران

کار گری بوده وسر آغاز مبارزه طبقاتی است 

اعتراضات گسترده وسراسری مردم ایران علیه نابرابری عمیق اجتماعی ,سیاست های اقتصادی ریاضتی ونئو لیبرالی درجمهوری اسلامی؛ رژیم آن کشور را به لرزه درآورد.

طی 6 روز گذ شته کارگران وزحمتکشان که هسته اصلی معترضان را تشکیل میدهند، تظاهرات گسترده ای رادراعتراض به افزایش قیمت مواد غذای، بیکاری گسترده، نا برابری اجتماعی و بر نامه ریزی های بیرحمانه اقتصادی ریاضتی – نئولیبرالی جمهوری اسلامی و سر کوب های سیاسی رژیم، دست به تظاهرات سراسری زدند، وهنوز ادامه دارد.

بر مبنای گزارشات این تظاهرات به روز پنجشنبه گذشته در دومین شهر بزرگ ایران مشهد، آغازو بعد به شهر های همجوار آن نیشاپور تهران پایتخت کشورو شهر های دیگر ایران گسترش یافت .

بر مبنای خبرگزاری های خارجی وبه نقل از منابع دولتی ایران تا اکنون 21 تن از جمله چندین نفر ازجمله نیروهای امنیتی در اثر بر خورد میان اعتراض کنندگان جانهای خویش را ازدست داده اند.

شمارواقعی کشته شدگان ودستگیر شدگان تا کنون در دست نیست، مقامات تهران اذعان نموده اند که تعداد 450 تن را در روز شنبه، وتعداد 70 تن دیگر را در روز یکشنبه گذشته در شهر ( اراک )، شهر صنعتی 300 کیلو متری جنوب غربی پا یتخت دستگیر وزندانی شده اند.

گزارش می شود که رژیم جمهوری اسلامی به هدف جلو گیری از گسترش هر چه بیشتر وادامه تظاهرات سراسری و جلو گیری از روابط میان تظاهر کنندگان، بر نامه های اجتماعی: تلگرام، انیستا گرام،،… را محدود و تحت کنترل قرار داده است .

مقیاس وشدت اعتراضات مردمی رژیم بورژوازی – روحانی ( مذهبی ) مذهب شیعه در ایران را مختل وگروه های رقیب درداخل نظام را برای سر کوب اعترا ضات وچا لش هائی که رژیم با آن موا جه است باهم متحد نموده است.

همزمان با آن رئیس جمهور روحانی درهفته اخیراعلام داشت که شهر وندان کشور حق دارند که بصورت صلح آمیز دست به اعتراضات بزنند وگفت که دولت او بزودی اقدامات را برای رسید گی شکا یات معترضان اقدام خواهند نمود روحانی ریا کانه گفت که ما چا لش بزرگ نسبت به بیکاری در کشور نداریم.

اما بر خلاف این ادعا های متضاد رژیم و وزرای کابینه او وسخن گوی گارد (سپاه پا سداران انقلاب اسلامی )، قول داده اند که جنبش اعتراضی مردم را سر کوب وخنثی مینماید.

برای تو جیه سر کوب های دولتی رهبران متعدد رژیم وآنهائیکه در قدرت شریک هستند : از آیت الله خامنه ای گرفته تا رهبران سپاه پاسداران تا محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ( اصلاح طلب ) ومتحد به اصطلاح طلب ” جنبش سبز “، رقبای استرا تیژیک ایران را متهم به مداخله در امور کشور وحمایت از اغتشاشات در آن کشور مینمایند.

رهبران جمهوری اسلامی ایران برای توجیه بیشتری اعا های شان، حمایت از تظاهر کنندگان بر علیه رزیم توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور عوام فریب آمریکا، بنیا مین نا تنیاهو، وتهدید شاه زاده محمد بن سلمان را برای ” بردن جنگ بداخل ایران ” را پیشکش مینمایند.

اما موج فعلی تظاهرات دارای خصوصیات ویژه وکا ملا متفاوت از آنچه که در سال 2009، در تحت شعار ویا پر چم به اصطلاح” جنبش سبز” بوقوع پیوست ، دارا میباشد.

بر مبنای گزار شات نیویورک تایمز، واشنگتن پست رهبران ارو پای غربی مانند: نیکولای سر کوزی رئیس جمهور فرانسه ودیگر رهبران اروپایی حمایت خود را از طبقات بالایی ودست راستی مر بوط به بورژوازی آن کشور اعم از درون رژیم وبیرون آن برای سر نگونی رژیم ولایت فقیه وایجاد دولت که همدست امپر یالیسم امریکا در منطقه باشد ابراز داشته اند.

بر مبنای خوبترین گزار شات فیلتر نشده که از زیر سانسور رژیم گذشته در رسانه ای غربی یک چیز کاملا ثابت گردیده که هسته مرکزی این اعتراض ها واغتشاشات ( شورش اغازین جنبش کار گری )در ایران میباشد. تمام رسانه های غربی، ورژیم جمهوری اسلامی تلاش دارند که ما هیئت کار گری وطبقاتی این جنبش سراسری را کتمان نمایند.

مسلما تظاهرات از لحاظ اجتماعی نا همگون بوده وهمین مسئله سبب بوجود آمدن سردرگمی در میان تظا هر کنند گان را فراهم آورده است .

به علاوه به نظرمیر سد سلطنت طلبان ودیگر عناصر دست راستی متحد امپر یالیسم دارند با نا دیده گرفتن سوژه اصلی این اعترا ضات سراسری از آن به نفع خودشان بهره برداری می نمایند.

گفته میشود با وجود اعتراضات سراسری, تظاهرات هنوز در کل توده ای نیستند، مگر شرکت کننده گان آن عمد تا: افراد فقیر وتهی دست، وجوانان بیکار هستند. این طبقه به خشم طبقاتی در برابر نظام نایل آمده، وگفته میشود که تعداد ایشان 3.2 میلیون، وبیش از 12.7 در صد نیروهای انسانی در کشوربی کاراند.

گفته میشود که نرخ بیکاری واقعی برای جوانان بیش از 40 در صد میباشد. طبق گزار شات اخیر 50 در صد مردم ایران درفقر زندگی می کنند.

بر مبنای گزارش 2013 ثروت ودر آمد در جهان، یک در صد اتباع ایرانی، % 16.3 در امد های کشور را در انحصار شان دارند، این در حالیست که ثروت 0.5 در صد طبقه بالا یی ثروت % 50 در صد طبقه پا ئین را در اختیار خویش داشته، و % 10 بالای جامعه % 48.5 ثر وتها را در انحصار شان دارند. ( میتوانید شکاف طبقاتی در این کشور را تخمین زد -مترجم).

موج فزاینده خشم طبقه کار گر در ایران:
—————————————
موج اعتراضات کنونی بعد از ماها نا آرامی ها، واعترا ضا ت کارگران و فقرا به نسبت: کا هش میز آن شغل، عدم پر داخت دست مزد ها، بی تفاوتی مقا مات دولتی در برابر مو سسات مالی خودسر و غیر قانونی، برای غارت پس انداز های مردم، ورشکستکی آن موسسات، صورت گرفته است.

به طور مثال در اواخر سپتامبر سال گذشته در ( اراک ) کار گران دو کار خانه صنعتی که در سال 2000 خصوصی گردیده بود ( بر نامه های نئو لیبرالی – متر جم )، کار گران به دلیل عدم پر داخت حقوق و امتیازات بیمه شان با کار فر ما های خویش در گیر شده وبه زد خورد کشیده شد که پلیس درآن مداخله نمود.

همچنین نا آرامی های میان کار گران در تبریز در اثر بسته شدن کار خانه ها وعدم پر داخت دست مزد ها برای کار گران قبلا رخ داده بود. همچنان اعتراضها ونا آرامی های کار گران کار خانه تولید ( لاستیک سازی ) در تهران، از جمله مقد مات این اعترا ضات سراسری بر علیه رژیم بود نشان دهنده هسته وبنیان مبارزه طبقاتی کار گری در جمهوری اسلامی است.

اقتباس از تحلیل کیت جونز

برگردان : رحمت ایماق 04/01/2018

Facebook
Telegram
Twitter
Email