آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نغمه ی پیوند سیاوش کسرایی

سیاوش کسرایی

 ای شمايان، اتحاد خلق را آوا کنيد

نغمه ی پيوند برداريد، تا غوغا کنيد

پرچم پيروزی ديروز بر دوش شماست

فرصتی تا هستتان، انديشه ی فردا کنيد

جان ماييد، ای به ره ارزان نهاده جان خويش!

گرنه در انديشه خويشيد، فکر ما کنيد

سرخ گسترديد خوانِ خون به پيشِ روی خصم

بر سر اين سفره با هم ای رفيقان، تا کنيد

چون دَدان را تا کُنامِ خویش واپس رانده اید

بیشه ، پر دز پاسداران ِپلنگ آسا کنید

شه شکستيد و به شه سازان هجوم آورده ايد

تا سر افتد دشمن قدار را بی پا کنيد

بر عَدو بستيد هر در، کز عداوت می گشود

حيلت آوردست اکنون، مشت او را وا کنيد

دشمنِ بی چهره را با صد نشان بايد شناخت

تا به هر رنگی که رو پوشد ورا رسوا کنيد

فاش گفتيد آنچه با بيگانه می بايست گفت

حاليا اين دل به دشمن دادگان افشا کنيد

در ميان آن همه آوازِ کج آهنگ، باز

ای شمايان، اتحاد خلق را آوا کنيد!

زنده یاد  سیاوش_کسرایی

Facebook
Telegram
Twitter
Email