آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

دست دولت از منابع سازمان تامین اجتماعی کوتاه!

ما مخالف هر گونه مصوبه درباره برداشت سرمایه های سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت هستیم!

کارگران و زحمتکشان سراسر ایران!
دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱٣۹۶ در یک اقدام بیسابقه با تصویب بند “ز” تبصره هفت ماده واحده بودجه سال ۱٣۹۷ به صندوق سازمان تامین اجتماعی ایران دست اندازی کرده اند؛ این مصوبه آشکارا از صاحبان سرمایه صندوق بین النسلی آن سلب مالکیت می کند.
« برابر بند “ز” سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسرحق بیمه موضوع مواد(۲٨) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ٣/۴/۱٣۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.»
در دولت نهم اولین تهاجم دستگاه دولتی با از میان برداشتن شورای عالی تامین اجتماعی و جایگزین کردن هیات امنا آشکارا نقش نظارتی نمایندگان کارگران حذف و دستبرد و غارت صندوق تامین اجتماعی با مدیریت مرتضوی آغاز شد. حذف نظارت سازمان یافته کارگران سازمان تامین اجتماعی نقض حقوق کارگران و این اولین اقدام غیرقانونی علیه سرمایه بین النسلی کارگران بود.
سپس در دولت یازدهم”تدبیر و امید” با طرح تحول سلامت فعالیت گسترده وزارت بهداشت برای تجمیع صندوق های بازنشستگی و سپردن آنها به این وزارت کلید خورد که خوشبختانه با مقاومت کارگران و اعتراض به این طرح درجلو مجلس شورای اسلامی طرح تجمیع عقیم ماند.
حال دولت و مجلس از طریق بند “ز” دست اندازی به سرمایه بین النسلی کارگران و زحمتکشان را قانونی کرده اند.
دولت تاکنون برای اجرای ناموفق طرح تحول سلامت، بدون چنین مصوبه ای از محل ۹% سهم درمان تامین اجتماعی استفاده کرده است. این طرح علاوه بر هزینه کردِ بودجه اختصاصی ۷۰۰۰میلیاد تومانی درسال ۱٣۹۶ از محل ۹%سهم درمان حق بیمه نیز هزینه کرده است در حالی این دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد که این سازمان نه تنها هیچگاه از بودجه دولتی استفاده نکرده و تمامی منابع آن حاصل دسترنج کارگران و بیمه شدگان است بلکه دولت خود تاکنون مبلغ یکصد و چهل وپنج هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است این مصوبه علاوه بر پایمال کردن طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت؛ سرمایه بین النسلی کارگران را به جیب کارگزاران طرح تحول سلامت واریز خواهد کرد!
طرح تحول سلامت علاوه بر هزینه کرد بودجه مصوب، میلیاردها تومان را با افزایش ۱٨۰ درصدی تعرفه های پزشکی و افزایش ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی هزینه های بیمارستانی از محل ۹% درمان بیمه شدگان را بلعیده است و با این حال وزارت بهداشت و وزیر کنونی به نمایندگی از سوی دولت با لابی گری های گسترده در مجلس توانسته اند بند ‍”ز” را به تصویب رسانند.
مصوبه مجلس شورای اسلامی در باره سپردن سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به دولت؛ خلاف قانون اساسی است!
این مصوبه خلاف برنامه ششم توسعه است چون سازمان تامین اجتماعی نهادی غیر دولتی است و دولت نمی تواند هیچ گونه بار مالی برای این سازمان کند!
همه سرمایه های سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران از بدو تاسیس تا کنون بوده است و در آینده نیز به نسل های بعدی کارگران تعلق خواهد داشت و دولت نمی تواند به بهانه تنظیم بودجه سالانه، ازکارگران سلب مالکیت کند! هر گونه دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی نابودی این سازمان را در بر خواهد داشت!

کارگران و زحمتکشان سراسر ایران!
اکنون این مصوبه ظالمانه منتظر بررسی و نظر شورای نگهبان در تعیین مغایرت یا موافقت آن با شرع و قانون اساسی است و هر آینه ممکن است با لابیگری های وزارت بهداشت به رغم مغایرت این مصوبه با قانون اساسی و سایر قوانین بالا دستی؛ از تایید شورای نگهبان نیز بگذرد! این آخرین فرصت برای دفاع از سرمایه بین النسلی کارگران و زحمتکشان در ملغی و بی اثر سازی این قانون غاصبانه است. برای دفاع از حق مسلم خود با قراردادن نام و امضای خود بر این بیانیه بصورت گسترده اعتراض کنیم! ما به این طومار اکتفا نمی کنیم و لازم میدانیم در همه مراکز کار و تولید و از طریق همه تشکل های موجود اعم از سندیکاها، شوراها، انجمن های صنفی، مجامع نمایندگی و کانون های بازنشستگی در همه استان ها و شهر ها علیه این قانون ضد کارگری بپا خیزیم.
امضای این بیانیه آغاز مبارزه گسترده ما علیه دست اندازی های قانونی و فراقانونی است. با امضای این بیانیه اعتراضی در الغای این قانون بکوشیم.

پیروز باد مبارزه حق طلبانه کارگران و زحمتکشان سراسر ایران

امضا کنندگان:
۱ _ حسین اکبری ۲ _ کاظم فرج الهی ٣_ عبداله وطن خواه ۴ _ فریبرز ریس دانا ۵ _ محمد رضا قضات ۶_ علی خدایی ۷ _ فرشاد اسماعیلی ٨_ حسین حبیبی ۹_ سهراب حسینی ۱۰منوچهر تاکی ۱۱ محمد مالجو ۱۲حسن ساقی ۱٣_ مریم زندی ۱۴_ ابراهیم نوروزی گوهری ۱۵_ مسعود نظر پور ۱۶داوود رضوی ۱۷ اسماعیل محمد ولی ۱٨_ امیر یعقوبعلی ۱۹_ رضا دهقان ۲۰_ رضا خلیلی ۲۱_ فرهاد توانایی نیا ۲۲_ یاشار دارالشفا ۲٣قاسم حسنی ۲۴حسین حسن پور ۲۵امین آشوری ۲۶شادی انصاری ۲۷صمدگوداغی ۲٨احسان سهرابیان ۲۹الهام باباخانی ٣۰فرهنگ نیکفر ٣۱عبداله مرادی ٣۲ابراهیم ذکری ٣٣سلمان نیکنام ٣۴رزا انصاری ٣۵کورش تیموری فر ٣۶فاطمه نصر ٣۷_ وحید فریدونی ٣٨حسن سعیدی ٣۹عباس نژند کودکی ۴۰_ مسعود نظر پور ۴۱_ عباسعلی شکاری ۴۲_ شبگیر حسنی ۴٣_ امیر چمنی ۴۴_ خسرو صادقی بروجنی ۴۵_ حسین دانش ۴۶_ اشرف شهرزاد ۴۷_ سید رسول طالب مقدم ۴٨_ کاوه اخوان ۴۹_ ابوالحسن دارالشفا ۵۰_ نادر یزدی ۵۱_ جواد مهران گهر ۵۲_ سیامک طاهری ۵٣_ علی سنبلی ۵۴_ پرویز صداقت ۵۵_ علی یزدانی ۵۶_ منور یوسف پور ۵۷_ احمد پور ابراهیم ۵٨_ سودا پورغفار ۵۹_ علی رضا اخوان ۶۰_ شهلا انتصاری ۶۱_ حمید بی آزار ۶۲_ ارژنگ نجاریان ۶٣_ مینا محبوبی ۶۴_ ناصرابراهیمی ۶۵_ ستارامینی ۶۶محمود منصوری ۶۷ حسین موزر ۶٨روزبه درنشان ۶۹ ریحانه انصاری ۷۰_ علیرضا جباری ۷۱_ زهرا محیط ۷۲_ ناهید میرحاج ۷۲_ یونس آذری ۷٣_ شهریار شربتیان ۷۴- محمد صمدی ۷۵_ عابد توانچه ۷۶_ محسن نیستانکی ۷۷_ ابراهیم اسکندری ۷٨_ علی اسکندری ۷۹_ عبدالله نوری ٨۰_ عباس زرانی ٨۱_ علی رحمتی ٨۲_ محمد رضا لطفی ٨٣_ داود محمد نژاد ٨۴_ علی محمدی ٨۵_ زهره شمیرانی ٨۶_ داود میرزا آقا ٨۷_ اسدالله روستایی ٨٨_ مهدی فرجی ٨۹_ محمد آذری ۹۰_ ابوالفضل آخوندی ۹۱_ علی فتحی ۹۲_ غلامرضا مشعوف ۹٣_ ناصر محمد زاده نوری ۹۴_ سیامک رستمیان ۹۵_ فرشید یزدانی ۹۶_ فردین یزدانی ۹۷_ عبداله مختاری ۹٨_ رضا نیکویی ۹۹_ محمدحسن گچ پز پور ۱۰۰_ محمد امین آشوری ۱۰۱_ محمد بابایی ۱۰۲_ حسین غلامی ۱۰٣_ علی کافی ۱۰۴_ فاطمه فتوگرافی ۱۰۵_ فیروزه چالشی ۱۰۶_ منصور منصور نژاد ۱۰۷_ آصفه کامرانی ۱۰٨_ عنایت یوسف پور ۱۰۹_ سیاوش برادران ۱۱۰_ زهرا ابراهیمی ۱۱۱_ جمیله روحزنده ۱۱۲_ نسرین پوری ۱۱٣_ کامل اخوان ۱۱۴_ مهدی مامندی ۱۱۵_ فاطمه محمدنژاد ۱۱۶_ خشایار باقری ۱۱۷_ سارا اروند ۱۱٨_ حامد روح الهی ۱۱۹_ واحد شرفی ۱۲۰_ مونا پرهیزگار ۱۲۱_ ریبوار محمدی ۱۲۲_ یاسمن شیخه پور ۱۲٣_ شریف شیخه پور ۱۲۴_ زهرا مینایی ۱۲۵_ احمد محمدی ۱۲۶_ جعفر محمدی ۱۲۷_ خورشید مامندی ۱۲٨_ فخری شادفر ۱۲۹_ ناصر حسن زاده ۱٣۰_ زهرا باقری ۱٣۱_ تقی صابری ۱٣۲_ سکینه حسین زاده ۱٣٣_ اقدس مومنی ۱٣۴_ جمیله سالاری ۱٣۵_ سارا کریمی ۱٣۶_ جمال مامندی ۱٣۷_ منصوره محب ۱٣٨_ محمود علیدوستی ۱٣۹_ شاهرخ احمدی ۱۴۰_ فخرالدین احمدی سوادکوهی ۱۴۱_ ایرج صادقی بروجنی ۱۴۲_ کبری ارباب زاده بروجنی ۱۴٣_ محمد خانی ۱۴۴_ سعید محمدی مجدر ۱۴۵_ تارا قسیمی ۱۴۶_ فریدون عباسیان ۱۴۷_ یونس مامندی ۱۴٨_ اسماعیل گرامی ۱۴۹_ محمدرضا مکانیک ۱۵۰_ فاطمه محمدنژاد.

برای امضای این متن، به آدرس زیر بروید:

Facebook
Telegram
Twitter
Email