آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعتراض خشمگینانه کارگران هپکو

با شعار کارگر یپچاره اعدام باید گردد 

کارگران خشمگین هپکوی اراک روز گذشته در تهران با شعار کارگر بیچاره اعدام باید گردد مقابل سازمان خصوصی سازی دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.

روز ‌یک‌شنبه۱۳اسفندماه۹۶ کارگران خشمگین هپکو در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌هایشان و علیه سیاست‌های خصوصی سازی٬ از اراک به تهران رفتند و مقابل سازمان خصوصی سازی دست به تجمع زدند. کارگران شعارهای درروغین نظام جمهوری اسلامی در حمایت از کارگر و مستضعف را با شعار«کارگر بیچاره ،اعدام باید گردد، مفسد اقتصادی ،آزاد باید گردد»؛ «درود برستمگر مرگ بر کارگر» مورد حمله قرار دادند.
کارگران شعار می‌دادند:« این شهر بی اصول است قانون٬ غلام پول است».
کارگران از اینکه هیچیک از مسولین حکومتی برای پاسخگویی از ساختمان خارج نشدند به شدت به خشم آمده و آن‌ها را مشتی مفت خور و ترسو و دزد و بی‌وجود قلمداد کردند.
کارگران سپس دست به راهپیمایی زدند و شعار می‌دادند:
«زیر بار ستم نمی کنیم زندگی وای از این وضع وای از این وضع جان فدا می کنیم در ره آزادگی وای از این وضع وای از این وضع».

Facebook
Telegram
Twitter
Email