آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

پيام شـاد باش کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت  عید نوروز 1397

هم ميهنان عزيز!

جشن نوروز و آغاز فصل بهار پيـام آور همــدلی و همبستگی و نشانه ای از تمدن و تاريخ مُشـترک تمام خلق های ایران است. کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان  این عید فرخنده را، به پيشگاه همه شما تبریک و تهنیت می گوید.

خلق های ساکن ایران، از هزاران سال پیش  با برگزاری آئین های ویژه نوروزی توأم با سـرور و شـادمـانی که ميتوان آنرا نِمادی از همسـوئی و همگرائی فرهنگی دانسـت ،  عید نوروز راگرامی میدارند.

به باور پیشینیان ما، نوروز جشن رسـتاخيز طبعيت و نوســازی زندگانی، روز سـرآغاز کار و فعـاليت، زايش و رويش است، نوروز پايان فصل کرختی ها و خاموشی ها و نويد دهندهء شـگفتن ها و نوشـدن ها اسـت. نوروز، روز مبارزه با پلیدی ها و زشتی ها است.

بر اساس همین باور، آئین نوروزی در همه گسـتره های آن دارای قدرت نيرومنـد وحدت آفرينی اسـت، که باورها و رفتــارهای آن سـرشـار از عناصر مهر آفرينانه، آشـتی جويانه و اميــد گرايانه است. نوروز پیام آور مبارزه آشتی نا پذیر با اهریمنان شادی ستیز و روز شـگفتن لبخند بر چهره ها و شـادی و سـعادت همگانی است.

 اين آئين فرخنده و جشـن نوروزی از گزند روزگار پُر از فراز و فرود تاريخ ما  در امان ماند و برغم همه نوروز سـتيزی ها، مردم سـرزمين ما در زنده نگهداشـتن اين آئين کهن پايداری و اسـتقامت نمودند. اکنون اگر  عید نوروز به عنوان مظهر هويت ملی و تاريخی ما قد برافراشـته ، نتیجه همان مبارزات و مقاومت هاست.

اینک  نوروز به جشـن اميد و پيک پيروزی نو بر کهنه مبدل شـده و پيا م آور آغاز يک زندگی نوين به حساب می آید. برهمه مـاسـت که اين سـنت پارينه و پسـنديدهء مـلی و فرهنگی را از گزند تاریک اندیشان و اهریمنان زمان، پاسـداری و حراست نمائيم.

به امید روزهای خوش آینده، نوروز تان فرخنده باد!

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

نوروز سال 1397

Facebook
Telegram
Twitter
Email