آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

این شعارهای انحرافی را چه کسانی در دهان کارگران می گذارند؟

مسعود امیدی

در اعتصاب و تظاهرات اخیر کارگران فولاد در اهواز نیز شعار ” دشمن ما همینجاست – دروغ می گن آمریکاست” شنیده شد . در موارد دیگری نیز در برخی اعتراضات اجتماعی شعارهایی از این نوع که هیچ نسبتی با منافع اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر و مردم ندارند، شنیده می شود که نشان از پایین بودن سطح آگاهی طبقاتی بخشی از جمعیت معترض است که نسب به تکرار آن ها اقدام می کنند.

 این شعارها یا توسط مزدوران و وابستگان به غرب ساخته می شوند، یا توسط فریب خوردگان و کسانی که فاقد آگاهی طبقاتی ، اجتماعی و سیاسی کافی برای درک ماهیت و هدف اعتراضات و مطالبات صنفی و دموکراتیک در ایران هستند. بلندگوهای امپریالیستی نیز با بازپخش مکرر اینگونه شعارها بشدت نسبت به بازتولید آنها اقدام می کنند. 

اما چرا این شعار انحرافی است؟

  در بخش اول شعار ، دشمنی با کارگران و زحمتکشان به داخل کشور محدود شده است. حقیقت این است که طبقه کارگر ایران به عنوان بخشی از طبقه کارگر جهانی دارای دوستان و دشمنانی طبقاتی است که هم می توانند در ایران باشند و هم درخارج از ایران. اینکه سیاست های نئولیبرالی ، سوء مدیریت، فضای بسته اجتماعی و سیاسی نقش تعیین کننده در وخامت وضعیت اقتصاد کشور و ایجاد بحران و بن بست کنونی داشته است، به هیچ وجه معنایش این نیست که دشمنان طبقاتی کارگران ایران در سایر کشورهای دنیا بویژه ایالات متحده آمریکا نقش مخربی در تحمیل سیاست های نئولیبرالی از طریق نهادهای مالی جهانی و اعمال فشارها و تحریم ها بر زندگی زحمتکشان ایران نداشته اند. این شعار به جای افزایش آگاهی طبقاتی ، در جهت ایجاد توهم طبقاتی در کارگران عمل می کند.

 در بخش دوم شعار گفته می شود که آمریکا دشمن کارگران اعتصابی و معترضان نیست. آیا کارنامه آمریکا در تاریخ معاصر در ارتباط با ایران و حداقل از جنبش ملی شدن نفت به این طرف، شواهد کافی برای دشمنی آمریکا با مردم ایران ، چه در سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق ، چه در حمایت از رژیم شاه و تاسیس ساواک و سرکوب معترضین به دیکتاتوری شاه ، چه در هدایت انتقال قدرت در ایران در سال 57 به گونه ای که گذشت، چه در ارتباط با سیاست های جنگ افروزانه در جهت تداوم جنگ عراق و ایران، چه با سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، چه با تحریم های مخرب که به توسعه زمینه های فساد و شکل گیری کاسبان تحریم منجر شد و چه با خروج از برجام با زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی و… حاکی از دشمنی آمریکا با مردم ایران نیست؟

 آیا اقدامات و جهت گیری های سیاسی آمریکا در منطقه که صلح و امنیت منطقه را به خطر انداخته است، اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران از طریق نهادهای مالی بین المللی در جهت نهادینه کردن سیاست های نئولیبرالی در ایران و….در جهت دشمنی با مردم ایران نبوده و نیست؟ چطور می شود کسی خود را ایرانی ، طرفدار دموکراسی ، آزادی و عدالت اجتماعی بداند و از کارنامه فاجعه بار و جنایتکارانه آمریکا در سطح جهان و ایران در این مورد بی اطلاع باشد؟

   آیا کارنامه آمریکا در سطح جهانی شواهد و مدارک کافی برای نشان دادن اینکه این کشور نه تنها دشمن مردم ایران و منطقه بلکه دشمن تمامی زحمتکشان و مردم جهان و دشمن صلح و عدالت اجتماعی است، تردیدی هم باقی می گذارد؟

در زمانی که اتحادیه اروپا و متحدان ناتویی آمریکا نیز در برخی موارد نارضایتی خود را از سیاست های این کشور به دلیل سیاست قلدر منشانه و غیرقانونی آن ابراز می کنند ، در زمانی که سران کشورهای صنعتی نیز نمی توانند رفتار غیر قانونی آمریکا را در ارتباط با نقض مقررات تجارت جهانی و افزایش تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم، تحمل کنند و…..، چگونه ممکن است بتوان از آمریکا چهره ای مقبول ارائه کرد؟

  این شعار در عین حال به صورت تلویحی در بردارنده این است که آمریکا نه تنها دشمن ایران نیست ، بلکه دوست مردم ایران هم هست. از این منظر این شعار زمینه و بستر مناسب جهت اعمال هژمونی ارتجاعی – امپریالیستی بر مطالبات و اعتراضات دموکراتیک و عدالت خواهانه کارگران و سایر بخش های مردم ایران را فراهم نموده و  انحرافی است.

این شعار به حاکمیت ایران به دلیل معرفی آمریکا به عنوان دشمن مردم ایران اعتراض دارد و آن را دروغ معرفی می کند. در حالی که این به هیچ وجه دروع نیست.

اگر بخشی از دلایل مشکلات را باید به فساد ، سوء مدیریت ، جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی نئولیبرالی حاکم و فضای سیاسی بسته و کشور نسبت داد ، بخش دیگر آن این است که سرمایه داری جهانی ، نهادهای مالی بین المللی و بویژه امپریالیسم آمریکا را نیز نمی توان تطهیر و دوست مردم ایران معرفی کرد.

 البته که نمی توان مسئولیت فساد و اختلاس و سوء مدیریت و جهت گیری های اقتصادی و سیاسی کشور را به آمریکا منتسب نمود. اما این هیچ دلیلی بر تبرئه سرمایه داری جهان و امپریالیسم آمریکا نیز نمی شود. بی شک آمریکا دشمن صلح ، استقلال، دموکراسی، آزادی ، عدالت اجتماعی ، محیط زیست در سراسر جهان و از جمله دشمن مردم ایران هم است. تکرار کنندگان این شعار کاش از خود بپرسند که اعتراضات گسترده مردم در اردن که اتقاقا حکومتی همسو با آمریکا نیز دارد، ناشی از چیست؟

 طرح چنین شعارهایی از یک سو نشان از ضعف پیوند نیروهای چپ با جنبش کارگری و دموکراتیک در کشور و در نتیجه پایین بودن آگاهی طبقاتی ، اجتماعی و سیاسی در جنبش کارگری و دموکراتیک است، که نتیجه روند دهه های گذشته و فشار بر فعالان صنفی مستقل کارگری در کشور است. از سوی دیگر نشان از تلاش برنامه ریزی شده و همه جانبه از سوی غرب ، رسانه های در اختیار آنها و مدافعان غرب و بویژه آمریکا در داخل کشور برای ممانعت از شکل گیری یک جنبش مستقل مدنی و اعمال هژمونی مدافعان غرب بر اعتراضات اجتماعی و سیاسی در ایران است.

 22 خرداد 97

Facebook
Telegram
Twitter
Email